Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ON INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္မွ UN အေနျဖင့္ေျမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္

(BBC News မွ US seeks UN sanctions targeting North Korean diplomat ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)


အေမရိကန္မွ UN အေနျဖင့္ေျမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္

(BBC News မွ US seeks UN sanctions targeting North Korean diplomat ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

Photo Credit by AFP

အေမရိကန္သည္ (တ႐ုတ္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္)ကုလ၏ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးစားပြဲဝုိင္းတြင္ သံတမန္ေရးရာႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေငြအလြဲအေျပာင္းမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဝါရွင္တန္ ကုလ သံအမတ္ Susan Rice က ကုလမွ အျပင္ထန္ဆံုးေသာအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္မည္ ဟုဆုိသည္။

တ႐ုတ္သံအမတ္ Li Baodong က “ၿပီးခဲ့တဲ့လကေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ တတိယႀကိမ္ေျမာက္အားအျပင္းဆံုး ႏွဴးကလီးယား စမ္းသပ္မႈအၿပီးေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ျပင္းထန္ တဲ့ သတိေပးခ်က္ ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေစာပုိင္းကာလမ်ားက ၿပံဳးယမ္းအစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ၾကာေတာင္- ေျမာက္ ကိုရီးယားအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူညီမႈကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟုသတိေပးခဲ့သည္။ “အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အပတ္အခက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ မတ္ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ ရပ္ဆုိင္းသြားလိမ့္မည္” ဟုေျမာက္ကိုရီးယားတပ္မေတာ္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြသည္ အဆင့္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းရသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ေပါင္းစည္းႏုိင္ ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ိဳးမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး ႐ုတ္ တရက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္သည္” ဟုထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထား သည္။

ကိုရီးယားစစ္ပြဲသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈႏွင့္ အတူရပ္ ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါ။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ တိတိက်က် အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ မွာစစ္ပြဲအတြင္းရွိေနတုန္းဟုအဓိပၸယ္သက္ ေရာက္ေနသည္။

“ျပင္ထန္တဲ့ သတိေပးခ်က္”

“အဲဒီပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈဟာပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္ မ်ားရဲ႕ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြ၊ ေျမာက္ ကိုရီးယားဘဏ္မ်ားနဲ႔ ပမာဏမ်ားတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈေတြတရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ပစ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု Susan Rice ကလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယင္းအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ နက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႔မႈဟာ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ ႏွဴးကလီးယားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခုိင္မာတဲ့ ခံယူခ်က္ရွိေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေနတာလည္းျဖစ္တယ္” ဟုသူမ ကသတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွေနာက္ထပ္ ႏွဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈ လုပ္ေဆာင္္ျခင္းအေပၚ အေရးယူ မႈမ်ားလည္းပါဝင္သင့္ေၾကာင္းသူကေျပာၾကားခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူ ၾကမ္းအေပၚ ဆႏၵခံယူမႈ ယခုတစ္ ပတ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟုသူမေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းဆုိသည္။ တ႐ုတ္သံအတ္ Li Baodong က တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ဒီလႈပ္ ရွားမႈအေပၚ ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “ သို႔ေသာ္ အေရးယူမႈဟာဟန္ခ်က္ညီညီရွိသင့္တယ္၊ တင္းမာမႈေလ်ာ့ခ် ေရးနဲ႔ သံခင္းတမန္ ခင္းနည္းလမ္းေတြအေပၚ အေလးထားသင့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္” ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

“ႏွဴးကလီယားစမ္းသပ္မႈဟာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆိုတာကိုခုိင္မာတိက်တဲ့ သတိေပးမႈ မ်ိဳးပို႔ရလိမ့္မယ္” ဟုသူက ႐ုိက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တစ္ခု တည္းေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ယခင္တုန္းကေတာ့ ေဘးဂ်င္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္ အေရး ယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုေထာက္ခံဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏွဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁ ၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ဖခင္ Kim Jong-il

ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာကိုရယူခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ Kim Jong-un လက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆံုး စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္သည္။

ဗီယင္နာ အေျခစိုက္ ႏွဴးကလီးယား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမွာ ေသးငယ္ သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ၌ ေနာက္ဆံုးစမ္းသပ္ခဲ့သည့္ ေပါက္ကြက္မႈအားထက္ ႏွစ္ဆပိုလ်က္ရွိေနသည္ ဟုဆုိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားမွအရြယ္အစားေသးငယ္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ပစၥည္းျဖင့္ စမ္းသမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ ဒံုက်ည္ တည္ေဆာက္လာႏုိင္ျခင္းကို အေၾကာက္ပိုလာၾကသည္ဟုဆုိသည္။ အေမရိ ကန္၏ အဆက္မျပတ္ တုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔ လုိအပ္သည့္အတြက္ ယခုလိုစမ္းသပ္မႈမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၿပံဳယမ္းကဆုိသည္။

ၿပံဳးယမ္းမွ ဒံုးက်ဥ္ကိုအသံုးျပဳ၍ အကာသအတြင္း ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္မႈ ျပဳၿပီးေနာက္ ဒုံက်ည္နည္းပညာစမ္းသပ္မႈ ကိုတား ျမစ္သည့္ ကုလ၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြတ္မႈလပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              

                   


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

QUOTES AND COMMENTS
Document QUOTES AND COMMENTS

Snapshot of the item below:
QUOTES AND COMMENTS

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 “စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္း၊ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ ေတြပဲလက္မွတ္ ထိုးေနာက္ဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စဥ္းစားတဲ့သူေတြက ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္းက အခင္းအက်င္းေပၚ မွာယံုၾကည္မႈရွိမွသာ ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးရမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးရဖို႔ဆိုတာက ကၽြန္မတို႔ဘက္က ျပင္သင့္တဲ့ကိစၥေတြကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္းအင္အားေတြ၊ အတြင္းအရည္အခ်င္းေတြ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မႈႏိုင္ငံျခားက ေရာက္လာ တဲ့အခြင့္အေရးေတြက ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား ေတြ အျပည့္အဝအက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာပါ”

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံအတြင္း အခင္း အက်င္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

_____________________________________________________________________________________________

“ပါတီဝင္ ၇၀% ေလာက္က ကယားျပည္နယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ညွိႏႈိင္းမႈေတြလည္း လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ စည္းလံုးမႈမရွိဘူး၊ ျပန္ပူးေပါင္းပါဆိုတာပဲ ဗဟိုက ေျပာေနတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူနည္းစုက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေနပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ပါတီဝင္အားလံုး ရဲ႕ ၇၀% ကညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္ေနတာ။ ကန္႔ကြက္သူအားလံံုးကို စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းတယ္။ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ေတြျဖဳတ္ခိုင္းတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိပါးမွာစိုးလို႔သည္းခံပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက တိုင္းရင္း သားေတြကို ကိုယ္စားမျပဳဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ ရွိမလာဘူး”

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Favorite News Journal အမွတ္ (၃/၁၉၁) တြင္ပါရွိေသာ “NLD ညီလာခံပထမေန႔ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ ကယားျပည္နယ္ပါတီဝင္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏႈတ္ထြက္” သတင္းမွ ကယားျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးေစာ ဒယ္နီရယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

_____________________________________________________________________________________________

“အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ASEAN Summit ကို တစ္ခါမွ လက္ခံမက်င္းပ ဖူးပါဘူး။ အာဆီယံကိုစဝင္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ အခမ္းအနားႀကီးေတြကို လက္ခံက်င္းပဖူးတာမ်ိဳး မရွိတဲ့အခါ အရာ ရာကို စိုးရိမ္ပူပန္ပါတယ္”

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူး ျမန္မာ ျပင္ဆင္မႈ စိုးရိမ္ေနဆဲဟုဆို” သတင္းမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ ႏႈတ္ခ်က္။

_____________________________________________________________________________________________

“က်ည္ကာကားနဲ႔ ေဆး႐ံုပိုေတြေဆာက္တာထက္ ပင္စင္နဲ႔ရပ္တည္ေနရတဲ့ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ပို သံုးသင္ ့တယ္”

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “အၿငိမ္းစားႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားကို ပင္စင္လစာတိုးေပးမည္” သတင္းမွ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားလက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

_____________________________________________________________________________________________

“အေမရိကန္ကလက္ရွိအနအထားကို သံုးသပ္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ အခု လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈထက္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ ေတြက လည္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာ ကလဲ တျဖည္းျဖည္းေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာပါ။ အဲဒါေတြကို ဥံဳဖြဆိုၿပီးမန္းလို႔မရဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့အျမင္နဲ႔ တိုးတက္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေပးရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြက လာကိုလာမယ္။ အခု အေမရိကန္ေတြေျပာသြားတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဆိုတာကလည္း အခု ေလး၊ ငါးလ အတြင္းမွာ သိသိသာသာပြင့္လင္းျမင္သာလာတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကိုလည္း အျပဳသေဘာျမင္ဖု႔ိ ေတာ့လိုတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့တာက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ၾကာခဲ့တဲ့ အတြက္အခု ကေတာ့စစ္တပ္က ေနာက္ဆုတ္ေနၿပီ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို သြားေနပါၿပီ”

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ပါဝင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစဟု ကန္ကုန္သြယ္ ေရး လက္ေထာက္ဝန္ႀကီးေျပာၾကား” သတင္းမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။


                   


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

CURRENT AFFAIR
Document CURRENT AFFAIR

Snapshot of the item below:
CURRENT AFFAIR

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသတင္းမ်ား

  1. ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့သင့္

  1. ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း အိႏိၵယ-ျမန္မာေရတပ္မ်ား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မည္

  1.  ဂ်ပန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူသမဂၢမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

 

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့သင့္

ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအားလုံး တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၏ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ႀကဳိးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။