Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

newscorpse.blogspot.co, By Sinlung, 13 Dec 2009

          ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔က ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အဖဲြ႕မ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ကုိ လြတ္ေပးရန္ တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

          ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရာေက်ာ္ စုေပါင္းထုတ္ျပန္ေသာ ေၾက ညာခ်က္တြင္ အဓိက ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္တပ္က ေရးဆဲြထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းရပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

          "ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေပါင္းစည္းမႈ လုိအပ္ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသခ်ာ၍ ျမင္သာေသာ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ လုိက္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္" ဟု Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean - Burma)၊ Burma Partership၊ Burma Campaign UK ၊ Burma Centre Delhi ၊ Burma Lawyers Council ၊ Burmese American Democratic Alliance၊ Ethnic Nationalities Council ၊ Shwe Gas Movement ႏွင့္ Women League of Chin-Land စသည္ အဖဲြ႕မ်ား ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ကမၻာ့ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ အပိုဒ္ ၂၁ ၌ အစုိးရ၏ အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကုိ အေျခခံရမည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္အစုိးရသည္ အာဏာတည္ၿမဲေရး အတြက္ အတင္းအက်ပ္ အင္အားသံုး၍ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိပါသည္။

          ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ ေတြးေခၚမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အစုိးရ၏ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ေရး မူဝါဒအရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမဆန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပံုစံကုိပါ လုိသလုိ ပံုေဖာ္ရန္ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ မွာလည္း စစ္အစုိးရက ၎တုိ႔အာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထား ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေရးဆဲြထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေပၚ တြင္ အေျခခံ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေက်ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အထက္ပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆုိပါက စစ္ တပ္က အာဏာႀကိဳးဆဲြေသာ အစဥ္အလာ တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျပန္လည္ရရွိမည္ကုိ မိမိတုိ႔ စုိးရိမ္ သည္ဟု အဆုိပါ အဖဲြ႕ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္လည္း မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမွ သယ္ေဆာင္ လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အေျခခံမွစ၍ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ စစ္တပ္ကုိ အာဏာမ်ား ခဲြေဝေပးထားျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းညႇိျခင္းတုိ႔ အားနည္းျခင္း(Lack of check and balance)၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း စသည့္ အားနည္းမႈမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကုိ ေထာက္ခံၾကသူမ်ားမွာ Actions Birmanie – Brussels, All Burma Democratic Lusei Women Organization, Arakan League for Democracy (Exile - India), Arakan Liberation Party, ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, Asian Center for the Progress of Peoples, Austrian Burma Center, Burma Aktion Germany, Burma Campaign Australia, Burmese Women's Union, Chin Students and Youth Federation, Chin Women Organization, Danish Burma Committee, Dictator Watch, All Burma Federation of Student Unions, Foundation for Media Alternatives (Philippines), International Federation for Human Rights, Karen Women's Organization, Kuki Women Human Rights Organization, Naga National League for Democracy, People's Forum on Burma (Japan), Student Federation of Thailand စသည့္ အဖဲြ႕မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

          ၎ ေၾကညာခ်က္တြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ တုိက္တြန္းထားသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ရန္  ညီညႊတ္ ေပါင္းစည္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ မျပဳလုပ္မျခင္း လွည့္စားမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ခြင့္မျပဳရန္ ခုိင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ႏုိင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခန္းတြင္ အစုိးရ၏ သတိေပးမႈကို လစ္လ်ဴ႐ႈ၍ က်င္းပခဲ့ သည္ဟု Burma Pastnership Secetariat ၏ ေက်ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ထုိ႔အတူပင္ ရန္ကုန္၌ All Burma Monks 'Alliance က မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ All Burma Fedecation of student Union တုိ႔မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ ဝုိင္း အား ဒီမုိကေရစီ အတုိက္အခံမ်ား တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ပဲ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအား အသိအမွတ္ မျပဳရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Press Release, 14th Dec 2009

          ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစုိးရသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ စည္း႐ုံး ျပင္ဆင္ ေနေသာ္လည္း ၂၀၀၈ တြင္ ၎တုိ႔ လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အၿပီး အာဏာကုိ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလုိေသာ တပ္မေတာ္၏ စိတ္ရင္းအမွန္ကုိမူ သံသယ ျဖစ္စရာ လုိမည္ မထင္ပါ။ လက္ရွိ အာဏာရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးစုိးခဲ့ေသာ ၄၇ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းတြင္ ၎တုိ႔ ေရွ႕မွ သြားေလသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေလာက္ပင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိပါဟု International Trade Union Confederation ITUC ၏ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဦးတည္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား လံုးဝ မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနခြင့္ လံုးဝ မရေတာ့ဘဲ အလြန္ ဆုိးဝါး ၾကမ္းတမ္းေသာ အလုပ္မ်ား အပါအဝင္ အလုပ္ေပါင္းစံုကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

          ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၏ ကပ္ဆုိက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး အလဲြသံုး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အတြင္းမွ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ITUC ၏ အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ အေလးေပး ေဖာ္ထားပါသည္။

          မည္သည့္ ျပည္ပစစ္ေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ မရွိေသာ္လည္း အတုိက္အခံ အဖဲြ႕အစည္း မွန္သမွ်ကုိ ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၄၀ % ကုိ စစ္တပ္အတြက္ သံုးစဲြခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးေသာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားအတြက္ အတုိအထြာမွ်သာ သံုးစဲြခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရလဒ္ အေနႏွင့္ မူလတန္းပညာ တတ္ေျမာက္သူ ျမန္မာကေလးငယ္ ဦးေရမွာ ၅၅% ေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ကေလးလူငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ၾကရကာ တစ္ခါတရံ အာဏာပုိင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ တပ္မေတာ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ စစ္သားမ်ား အတင္းအၾကပ္ စုေဆာင္းမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး အဆုိပါ ကိစၥမ်ား ပေပ်ာက္ေစရပါမည္ဟု အစုိးရက ကတိေပးထားသည့္ၾကားမွ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

          ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ မရွိေသာ လစာကုိ အဆုိျပဳ တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိမူ အစီရင္ခံစာတြင္ ခပ္ပါးပါးသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိသားစု ရပ္တည္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္မွ်သာရွိေသာ ဝင္ေငြကုိ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာမ်ား ရရွိပါသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔ထံတြင္ က်ဴရွင္ယူရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တုိက္တြန္း အားေပးေလ့ ရွိေသာ္လည္း သင္ၾကားေရးပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအလွဴေငြ စေသာ အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ က်ခံေနရသည့္အတြက္ မိဘတုိင္းမွာ အဆုိပါ က်ဴရွင္စရိတ္ကုိ အကုန္အက် မခံႏုိင္ေတာ့ပါ။ အဆုိပါစနစ္သည္ ပညာေရးစနစ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေရအတြက္ ေသာင္းဂဏန္းရွိေသာ စရိတ္ မတတ္ႏုိင္သည့္ ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းမွ ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရပါသည္။

          စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ ဒုကၡမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာရေသာ ကေလးမ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္လလွ်င္ လစာ တစ္ေသာင္း (၈.၆ ေဒၚလာ) ရရွိရန္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္လံုး အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ရန္ကုန္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ တစ္ခုမွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္က ေျပာျပပါသည္။ အျခားကေလးမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ၈၀၀၀ (၆ ေဒၚလာ) ခန္႔သာ ရပါသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ထမင္း ၂ နပ္ ေကၽြးၿပီး ပူအုိက္ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ အခန္းငယ္တြင္ စုၿပံဳ အိပ္စက္ရပါသည္။ အိပ္ေရး မဝေသာေၾကာင့္ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ အလြန္ ပင္ပန္းပါသည္။ စားပဲြထုိး၊ ပန္းကန္ေဆး၊ သန္႔ရွင္းေရး စသျဖင့္ အဆက္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ဟု ကေလးငယ္က ရင္ဖြင့္ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရက မည္သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ဳိးကုိမွ သည္းခံမည္ ဟုတ္ပါ။ တုိင္းျပည္တြင္းရွိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ားအား အစုိးရစာေပ စိစစ္ေရးအဖဲြ႕က တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေရးအဖဲြ႕ (AAPP in Burma) ၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္မွာ ၂၁၀၀ ေက်ာ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ၎တုိ႔အထဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ ၃၀ ခန္႔ ပါဝင္ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဖိႏွိပ္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ကူညီရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္အတြက္ Federation of Trade Unions - Burma က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ ITUC ကုိ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကာဇက္စတန္ ႏုိင္ငံမွ အလယ္ပုိင္း အာရွေဒသကို ျဖတ္သန္းၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြယ္တန္း ထားသည့္  သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းအား တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္က ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာဟူသည္ ကာဇက္စတန္ သမၼတ Nursultan Nazarbayev ႏွင့္ အတူ အက္စ္တာနာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ လုံၿခံဳေရး အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစၥတာဟူသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း အမွန္တကယ္ စတင္ သြယ္တန္းရာ တာ့ခ္မင္နစၥတန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ စတင္ ပုိ႔လႊတ္မႈ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းမ်ားက ဆုိပါသည္။

ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Islam Karimov လည္း သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္ႏွင့္အတူ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

 

ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း

တရုတ္သမၼတ ႏွင့္ ကာဇက္စတန္သမၼတ တုိ႔သည္ ကီလုိမီတာ ၁၈၃၃ (၁၁၃၉ မုိင္) ရွည္လ်ားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း ခလုတ္ကုိ အတူတကြ ႏွိပ္ကာ ဖြင့္လွစ္ ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ရုိက္တာ သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။

"ဒါဟာ အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကမၻာေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ပုိးလမ္းမႀကီးကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ သြားပါလိမ့္မယ္" ဟု မစၥတာ Nursultan က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းသည္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္း (CNPC) က တူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ကြက္အနီးမွ စတင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္း၊ ဇီက်န္းျပည္နယ္တြင္ အဆုံးသတ္သည္။

အဆုိပါ လုပ္ကြက္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၄၀ ထြက္ရွိသည္ ျဖစ္ရာ အလယ္ အာရွ ေဒသႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ရုရွားႏုိင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႕ကုိ မ်ားစြာ မွီခုိ္ရန္ မလုိအပ္ေပ။

အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းသည္ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ျပည္ပ တင္ပုိ႔သည့္  ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း ျဖစ္ၿပီး ရုရွားႏုိင္ငံမွ ျဖတ္သန္းသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၇ ဘီလီယံ ကုန္က်ကာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း သြယ္တန္းမႈ ၿပီးဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

စီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တရုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (China Development Bank) မွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

BBC သတင္းဌာန၏ China head opens Kazakh pipeline ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.business24-7.ae,13 Dec 2009

          လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ရွားရွားပါးပါး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အရြယ္လြန္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အနာဂတ္တုိ႔ အေပၚတြင္ အာ႐ုံစူးစုိက္ ေရာက္ရွိ ေနၾကသည္ ဟု ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာဆုိပါသည္။

          သူတစ္ပါးကုိ ေရွာင္ပုန္းေလ့ ရွိေသာ၊ သူတပါးကုိ မယံုၾကည္တတ္ေသာ ေဗဒင္ယၾတာကုိ အလြန္အကၽြံ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္ေသာ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ၁၉၉၂ မွစ၍ တုိင္းျပည္ကုိ ၿမဲၿမံစြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎၏ ေနဝင္ခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          ေျမာက္ျမားစြာ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္အစုိးရ SPDC သည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အၿပီးတြင္ အစုိးရအဖဲြ႕သစ္သုိ႔ အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

          ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ၎၏ အာဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒက ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ နာယက ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးသစ္တစ္ခုကုိ ရယူဖြယ္ ရွိသည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ၎၏ ပါဝါကုိ တင္ရန္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားၿပီးခ်ိန္တြင္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုး အကုန္လံုး ရွင္းလင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎၏ အနာဂတ္ လံုၿခံဳမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု Forum for Democracy in Burma မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားပါသည္။

          ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ အထီးက်န္ သီးသန္႔ ေနတတ္သူ ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အတြင္းစည္း အသုိင္းအဝုိင္း တစ္ခုသာ ရွိသည္ဟုလည္း ႏုိင္ေအာင္က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိပါသည္။

          ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းမုိင္မွ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္ႏုိင္ဦးကမူ "သူ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ စြန္႔ခြာမလဲ ဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ၊ အေၾကာင္းကေတာ့ နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္လုိ႔ပါ"ဟု မွန္းဆပါသည္။ တကယ္လုိ႔ အရင္ ရာထူးကုိ ဆက္ယူထားမယ္ဆုိရင္ တကယ္ စြန္႔လႊတ္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါဘဲ။ တကယ္လုိ႔မ်ား ရာထူး ဆက္မယူဘူးဆုိရင္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အနီးကပ္ လက္ေထာက္ေတြက ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာ ခံရမွာပါဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစဥ္ကပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာတုိ႔၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေတြ႕ရွိ သေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

          ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ ထိ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ယခင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းမွာ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရစဥ္ ၂၀၀၂ တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပနအျဖစ္ သၿဂိဳလ္ျခင္း မခံရသလုိ ၎ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားမွာလည္း ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရ ပါသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းဌာနမ်ားကလည္း နာေရးသတင္းကုိ သာမန္မွ်သာ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

          ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ၎မလုိလားသူမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကုိ ၂၀၀၄ တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

          "သူကေတာ့ အၿငိမ္းစား ယူလုိပံု မရပါ။ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒအရ သူလုပ္ရမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕သားလုိ ယံုၾကည္ရသူတစ္ေယာက္ကုိ ေနရာေပးပါလိမ့္မယ္"ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူ ခ်င္းမုိင္ တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ ဝင္းမင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဝင္းမင္းက ဆက္လက္ ေျပာဆုိရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ အာဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဆုိပါက အထက္ေအာက္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္လမ္း ေမွးမွိန္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ မေမွ်ာ္မွႏƟ