Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာအစိုးရကိုလူ႕အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ား ဖိအားေပး

( UPI News မွာ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Rights group put pressure on Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ စြန္႔လိမ့္မည္ဟု သမၼတေျပာ

( Associate Press မွ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar president says military’s political power will be reduced only gradually” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

**********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအစိုးရကိုလူ႕အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ား ဖိအားေပး

( UPI News မွာ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Rights group put pressure on Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တကယ္စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိဟု လူ႕အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းျဖင့္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႕ အသြင္းေျပာင္းကာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္စာလံုးအတိုေကာက္ FIDH ျဖင့္လူသိမ်ားေသာ The International Fedreation for Human Rights ႏွင့္ အသင္းဝင္ Altsean – Burma အဖြဲ႕တို႕က “ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေဘးကင္းရန္ကင္းအဂတိလိုက္စားမႈ ႏြံထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးတစ္ေျပးညီသက္ေရာက္ျခင္းမရွိဟု လူ႕အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ေအာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေျပာၾကားထားေသာ ကုလသမဂၢတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း အလားတူ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ေၾကးနီမိုင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဖာ့စဖရပ္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ား အသံုးျပဳ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းကို FIDH အဖြဲ႕က ေထာက္ျပကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ကိုျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးရန္ႀကိဳးစားေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တာဝန္ခံထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္ဖိအားေပးၾကဟု လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေတာင္းဆိုပါသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ အခုထိ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ နင္းျပားျဖစ္ေနဆဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝကို သိသိသာသာ တိုးတက္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ” ဟု လူ႕အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈ(သို႔) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္တြင္ မလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္တင္းၾကပ္ထားျခင္းကို လံုးဝပယ္ဖ်က္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အထက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္၏ ေငြရေပါက္ရလမ္းျဖစ္ေနေသာ ညႇစ္ကြက္၊ ညႇစ္ကြက္ခြင္မ်ား လံုးဝမရွိေတာ့ေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႕မွသာ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုၾကသည္။

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ စြန္႔လိမ့္မည္ဟု သမၼတေျပာ

( Associate Press မွ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar president says military’s political power will be reduced only gradually” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဝစုကို ရယူထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ေသာၾကာေန႕က ဖင္လန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က “ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ပံုသြင္းရာတြင္ပါဝင္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ရယူထားဆဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စြန္႔လႊတ္မည့္အလားလာမရွိေသး” ဟုေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါဝါကို ျဖည္းျဖည္းျခင္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေသခ်ာေပါက္ေျပာလို႕မရပါဘူး” ဟု ဦးသိန္းစိန္က စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။

ပထမဆံုးဥေရာပခရီး ထြက္လာေသာျမန္မာေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႕ ဦးစြာဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုဖင္လန္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက “လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ယခင္အာဏာရွင္ အႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ားက စီစဥ္တက် အာဏာစြန္႔ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္” ဟုသံုးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

        ************************************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၂.၃.၂၀၁၃

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကဆံုးျဖတ္မွာပါ။ ဒီဟာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မကိုက္ညီဘူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအဆိုကို တင္တာေပါ့။ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ကဆံုးျဖတ္တာကို ခံယူရမွာေပါ့။ ပါတီဥကၠ႒ရာထူးေတာ့ ယူထားတယ္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ဘူးလို႔ေျပာလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ အမွန္ကတာဝန္မယူ ရဘူးဆို မယူရဘူးေပါ့။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္၊ မထမ္းေဆာင္ ဘယ္သူကမွ ျမင္တာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို မွတ္မွတ္သားသား ခ်ေစခ်င္တယ္ ။ ေနာက္က်မွ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ အျငင္းမပြားနဲ႔ေတာ့။ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီသက္တမ္းနဲ႔ၿပီးတာမွ မဟုတ္တာ။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ ေတြေနာက္တက္လာၾကမွာ။ အဲဒီအခါက်မွ ဒါကိုအျငင္းမပြားနဲ႔ေတာ့။ ဒါပါပဲ”

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၉) တြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိခင္ပါတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳရဟူသည္ကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္ ခံု႐ံုးကိုဆက္လက္တင္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္” သတင္းမွ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------

“ႏွစ္ဖက္ကုိမွ်တတဲ့ အခြင့္အေရးေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြရွိေပမယ့္ လယ္ေျမသိမ္းခံရသူေတြ မနစ္နာေအာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြကို ကာကြယ္ေပးရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာကေနာက္တစ္ေနရာမွာ အလားတူကူး သြားမယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒရဲ႕စိုးမိုးမႈဟာ ပ်က္ျပားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မီဒီယာေရာ၊ဌာနဆိုင္ရာေတြေရာ ေသခ်ာစံုစမ္း ၾကဖို႔လိုပါတယ္”

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၉) တြင္ပါရွိေသာ “လယ္ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးမည္” သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုးထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

----------------------------------------------------------------------------------------

“ဘာမွ အတည္တက်သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မရရွိေသးေတာ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ ခံေနရသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ KNU အဖြဲ႕ကလည္း အခ်ိန္မေ႐ြး အစိုးရရဲ႕ရာဇသံေပးျခင္းကို ခံရဖြယ္ရွိမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္”

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Favourite News Journal အမွတ္ (၃/၁၉၀) တြင္ပါရွိေသာ “အပစ္အခတ္အတိအက် ရပ္ဖို႔ အားလံုးေဆြးေႏြးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ လူမ်ိဴးစုအားလံုးႏွင့္ညွိၿပီး လုပ္မည္” သတင္းမွ KNU တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုမန္းမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------------

“ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပန္ေျပာဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ တက္ထားတဲ့ ပညာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္က အံ့ဝင္ခြင္က်မျဖစ္တာေတြရွိတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမွာ လူငယ္ေတြ ပိုမိုပါဝင္ဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာ၊ အစိုးရက လူငယ္ေတြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ လူငယ္ေတြကို အေလးထားၿပီဒ အႀကံေတာင္းခံႏုိင္တဲ့အျပင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏိုင္တဲ့အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ”

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Favourite News Journal အမွတ္ (၃/၁၉၀) တြင္ပါရွိေသာ “တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲ မွာ လူငယ္ထုပါဝင္ဖို႔ လိုတယ္ ဘယ္ပါတီဥကၠ႒လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ဘဲ လူငယ္ေတြဖြဲ႕စည္းေန” သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးမွ ဥကၠ႒ ဦးဇြဲရန္ႏိုင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------------------------

“လယ္သမားေတြက ဥပေဒသင္တန္းတက္ထားတဲ့အတြက္ တိုင္စာေတြေရးတက္လာတယ္။ လူႀကီးေတြ နဲ႔စကားေျပာရာမွာ ဘယ္ဥပေဒက ဘယ္လိုထုတ္ျပန္ထားတာဆိုၿပီး၊ ျပန္ေျပာတက္လာတဲ့ အတြက္ ေတာၿမိဳ႕ေတြမွာ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာေတြရွိတယ္။ လယ္သမားေတြက ဥပေဒေတြသိလာၿပီး တုိင္ၾကားတက္လာေပမယ့္ ေျမယာေျဖရွင္းေရးမွာ အားနည္းေနတာေၾကာင့္ လယ္သမားေတြက စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး လယ္လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘူး”

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Favourite News Journal အမွတ္ (၃/၁၉၀) တြင္ပါရွိေသာ “လယ္သမားေတြ ကိုယ့္လယ္ယာကိုယ္ ကာကြယ္ တက္ဖို႔ မစုစုေႏြးတို႔ လယ္သမားသမဂၢေတြဖဲြ႕ ပညာေပးစည္း႐ံုး” သတင္းမွ မစုစုေႏြး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၂.၃.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား EUလာေရာက္စစ္ေဆးမည္
  2. ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္အထိ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ႏိုင္
  3. ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ထက္ဝက္ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်
  4. သမၼတအား မိခင္ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳ အဆိုကို ခံုး႐ုံးအဆံုးအျဖတ္ခံယူမည္

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား EU လာေရာက္စစ္ေဆးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား မတ္လကုန္ေလာက္ တြင္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၎တို႔လိုအပ္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ လာေရာက္စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဘာဘာခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဥေရာပက က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ႏိုင္ငံတကာ သို႔သစ္တင္ပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး EU မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ကာ သစ္အေခ်ာထည္မ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ Timber Certificate ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ တင္ပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးေက်ာ္က သံုးသပ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သစ္တင္ပို႔ရာတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ ကုဗတန္ ၁၈ သန္းအထိ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သစ္လံုးမ်ား အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနသည္ဟု EIA ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

                                                                                                                       YC

-------------------------------------------------------------------------------------------

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္အထိ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ႏိုင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လယ္ယာေျမမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥကို အကန္႔အသတ္မရွိ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို အၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ယင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အလြယ္တကူမေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေပးေနျခင