Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာမည္ကို စိုး ရိမ္ဆဲ

( 15 March 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ May Wong ေရးသားေသာ Myanmar’s rural poor fear price increase amid reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္မ်ားအတြက္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည္

( 15 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar to regulate foreign doctor ကိုဘာသာျပန္ပါသည္။ )


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္း မ်ားတက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ဆဲ

( 15 March 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ May Wong ေရးသားေသာ Myanmar’s rural poor fear price increase amid reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )

ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေနအထားကို အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရာ အမ်ားကခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနဆင္းရဲေသာျပည္သူမ်ားက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ေထြးေပြ႕ ေနၾကပါ သည္။ အခ်ိဳ႕က တိုင္းျပည္၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဆန္ႏွင့္ဆီ ကဲ့သို႕ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ စား ေသာက္ ကုန္ေစ်းတက္လာမႈ ျဖစ္ေစမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ၾကပါသည္။

အသက္ ၄၇ အရြယ္ရွိ ကေလးေျခာက္ေယာက္ဖခင္ ဦးအုန္းျမင့္သည္ ကုန္ထမ္းူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ဝင္ေငြမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားစုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေနၾကေသာ္ လည္း အဆိုပါမူဝါဒမ်ားသည္ ၎တို႕အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား မရွိေသးေသာေၾကာင္း ဦးအုန္းျမင့္ ကေျပာပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ “ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးက တိုးတက္လာတယ္ဆိုေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝက ရုန္းကန္ေနရတုန္းပဲ၊ အရင္ ကအတိုင္းပါဘဲ” ဟုဆိုပါသည္။

၎၏ကေလးမ်ားသည္ အိမ္မ်ားသို႕ေရထမ္းျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာအလုပ္ျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္း ကရွာ ေဖြေပးၾကေသာ္လည္း ေနာင္တြက္ ထုိေငြျဖင့္ပင္ အလံုေလာက္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။

၎တို႕သည္ ထမင္းႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုသာစားေသာက္ေနၾကရရာ ယခုအခါ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တစ္ပြဲစာ ကို ၅၀ က်ပ္ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ 10 Cents) ေပးရပါသည္။ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း အဆုိပါဟင္းသီးဟင္းရြက္တစ္ပြဲလွ်င္ ႏွစ္ဆေစ်းတက္မည္ကိုဟု ၎ကေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ “ လက္ရွိအစိုးရကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့သက္ေရာက္မႈေတြ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ျပည္သူေတြကို အက်ိဳးျပဳမဲ့ ရလဒ္ေတြ လုပ္ေပးႏို္င္မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္မယံုၾကည္ပါဘူး။ အစိုးရဟာ စကားဘဲေျပာေနၿပီး လက္ေတြ႕မပါပါဘူး။ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမရွိဘဲနဲ႕ေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသီးအပြင့္ေတြ လုပ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရး သန္း ၆၀ ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႕သည္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာလည္း၊ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဦးအုန္းျမင့္ကဲ့သို႕ေသာ သာမန္လူမ်ားဆီသို႕ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသးေပ။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္မ်ားအတြက္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည္

( 15 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar to regulate foreign doctor ကိုဘာသာျပန္ပါသည္။ )

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားဆရာဝန္မ်ားအား ေဆးကုခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသာၾကာေန႕က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီကြန္ဖရင့္တြင္ ေဆးေကာင္စီဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာမဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္ေတြကို လိုင္စင္ကိုအကန္႕အသတ္နဲ႕ခ်ထားေပးပါမယ္” ဟု ပါေမာကၡ ဦးမ်ိဳးျမင့္ကေျပာပါသည္။

“ အခ်ိန္နဲ႕လည္းေကာင္း၊ ကုသမဲ့ေနရာနဲ႔လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ကန္႕သတ္မႈေတြရွိမွာပါ” ဟု၎ကဆိုပါသည္။

ဆရာဝန္မ်ားကို အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာဆရာဝန္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္ ၁၀၀ခန္႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး အ ခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္းမရွိေပ။ အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ ကာလတိုသမားေတာ္ မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါ သည္။

“ ကိန္းဂဏန္း အတိအက်မသိပါဘူး။ အမ်ားစုက မွတ္ပံုတင္မထားပါဘူး။ အခုေတာ့ သူတို႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္မဲ့ ဥပေဒရွိၿပီ ဆိုတာ အသိေပးထားပါတယ္” ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါသည္။

“ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ သူတို႕ကို ဥပေဒရဲ႕ အကာကြယ္ကိုလည္းေပးပါမယ္။ စံသတ္မွတ္တဲ့ အရည္အေသြးေတာ့ရွိရပါမယ္” ဟု၎ကျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။

 


 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

QUOTE & COMMENT
Document QUOTE & COMMENT

Snapshot of the item below:
QUOTE & COMMENT

သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 “အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအားေကာင္းေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြအျပည့္အဝရရွိေရး၊ အဓိက လိုအပ္ခ်က္က စာနယ္ ဇင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာယံုၾကည္ပါတယ္။ အခုဟာကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း လွည့္တိုက္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုက ေရစီကို သြားေနၿပီဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအရဖြဲ႕စည္းပံုကို ေဝဖန္သင့္ ရင္ေဝဖန္ရမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း သီးျခားထည့္ သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဒါကို ေလးေလးနက္နက္ေဆာင္ ႐ြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ပံုႏွိပ္သူေတြဖက္ကေတာ့ ဒီဥပေဒက (၆၂) ခုႏွစ္ဥပေဒ ထက္ နည္းနည္းလူးသာ လြန္႔သာ ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြၾကားရပါတယ္။ မီဒီယာ ေလာကသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းက ျပည္သူ အတြက္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းက အစိုးရရဲ႕ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး မီဒီယာေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဆင္သင့္ရွိပါတယ္”

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂၃) တြင္ပါရွိေသာ “ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေရးဆဲြေသာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းအား သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ ႐ႈတ္ခ်” သတင္းမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံခ်က္မွာလံုးဝ မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လံုးဝကင္းေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔ကစလို႔ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုပဲ ေျပာမယ္”

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Favourite News Journal အမွတ္ (၃/၁၉၂) တြင္ပါရွိေသာ “NLD မွာ ဗဟိုဦးစီးမႈစနစ္ မရွိေတာ့ၿပီ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္မွ စတင္ၿပီဟုဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေျပာ” သတင္းမွ ဦးဥာဏ္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒီအဆိုကို တင္သြင္းသြားတဲ့သူေရာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတဲ့သူေရာက ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ကျဖစ္ေနတယ္။ အခုလိုအပ္ရင္ျပင္ဖို႔ ေျပာလာတာေကာင္းပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာမသိေသးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔ ေစာပါ ေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကလည္း အရင္ကတည္းက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ေျပာ ထားၿပီးသားပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ေခတ္နဲ႔မေလွ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြ ကိုျပင္ရစၿမဲပါ”

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁) တြင္ပါရွိေသာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒပါျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ ေရးေကာ္မတီ /ေကာ္မရွင္ မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးအုန္းႀကိဳင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “အခုဆိုရင္ လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအားကိုးၾကတယ္။ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ ၾကတယ္။ ဒီက႑ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ၿပီး က်န္တဲ့ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုနဲ႔လည္း ေပါင္းစည္းမႈရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ စြမ္းအားစုေတြဟာ အားလံုးပါဝင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးတက္မႈရမယ့္ က႑ ေတြဆီေရာက္ သြားေအာင္ႀကိဳးစားေနၾက တာျဖစ္တယ္”

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁) တြင&