Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၆.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ထိုသံုးဦး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ထိုသံုးဦး

ေဇယ်သူ

ၾသဂုတ္လ ၂၅၇က္ေန႔ထုတ္ THE Voice ဂ်ာနယ္အတြဲ(၈)အမွတ္(၃၄)တြင္ ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးကို ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသီအိုရီတစ္ရပ္အရ အျဖစ္အပ်က္ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္အတူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကသည့္ အတိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းအေျပာင္းအလဲ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ယေန႔အခါသမယတြင္ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦး ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚထြက္လာသည္။ ထို ေခါင္းေဆာင္သံုးဦး၏ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူတို႔အၾကားဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ပစၥဳပၸန္ကိုသာမက မေဝးလွသည့္ အနာဂတ္ အနဂတ္ခပ္ေဝးေဝး အနာဂတ္ကိုပါပံုေဖာ္ေပးသည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္သမၼတအျဖစ္ တက္လာစအခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ဟူေသာ ထင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လပိုင္အၾကာ၌  ရင္သပ္႐ႈေမာရေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏို္င္ငံတြင္သာမက တစ္ကမာၻလံုးက အသိအမွတ္ ျပဳရေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယိုင္တိုင္တိုင္ စီးပြားေရးကို ေထာင္မတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေ၇းစနစ္ကို ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္၊ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးသိန္းစိန္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ရသည့္ အဓိကပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီပင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္လွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ စြမ္းရည္ျမင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးမႈ ႐ိုးသားႀကိဳးစားျခင္းတို႔ကို တန္ဖိုးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ အားနည္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အာနည္းေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း ေျပာင္းလိုသူႏွင့္ မေျပာင္းလိုသူ၊ ေျပာင္းေနမွန္း မသိသူတို႔အၾကား လြန္ဆြဲပြဲစေသာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ အထက္ပါ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ခ်ီတက္ရသည္မွာ ဧရာမတာဝန္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏို္ိင္ငံအေရြ႕သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္းေရာက္ခဲ့သည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဇြဲနပဲ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

႐ိုးသားျခင္း၊ အျခားသူတို႔အျမင္ကို နားစိုက္ေထာင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သႏိ႒ာန္ျမင့္မားျခင္းတို႔မွာ ဦးသိန္းစိန္၏ ထူးျခားေသာ စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈ အထူးပင္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း

ယခင္အစိ္ုးရလက္ထက္ နံပါတ္သုံုးေနရာတြင္ ရွိခဲ့ေသာ သူရဦးေရႊမန္း  ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေဘးသို႔ေရာက္ သြားသည္ဟု အထင္အျမင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာစနစ္သစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးမားေသာအခန္းက႑ကို အမွတ္တမဲ့ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း က်င့္သံုးသည့္ သမၼတစနစ္တြင္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဴေရးမ႑ိဳင္တို႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းထားသလို ႏို္င္ငံကိုလည္း ေခ်ာ့ေမြ႔စြာလည္ပတ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ကူးေျပာင္းစႏို္င္ငံတို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ အားေကာင္းၿမဲျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ပါ လိုက္ပါအားေကာင္းပါမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ရည္ရြယ္သည့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိျခင္း (Chechs & Balance) အထေျမာက္မည္။ ထိုသို႔အထေျမာက္မွသာ သမၼတစနစ္ အစက္ဝင္ကာ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာ အားေကာင္းမည္။

သမၼတစနစ္၏ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔လႊတ္ေတာ္မ်ိဳး ျမန္မာႏို္င္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခိ်န္မွစကာ မေပၚဘူးေသးျခင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဥပေဒ အမ်ားအျပားမွာ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းၿပီး ေခတ္မမီျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္အသစ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အသက္ဝင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အစဥ္တစိုက္ ေဆာ္ၾသခဲ့သလို အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တစ္စတစ္စ ေျပာရဲဆိုရဲရွိလာကာ လႊတ္ေတာ္ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ခုေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္အရွိန္ရလာခ်ိန္ အေရးပါေသာအခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားတြင္လည္း ဦးေရႊမန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အရာေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (Reformist Figure) အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳလာရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

      အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္လ္ဆုရွင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း နယ္လ္ ဆင္မင္ဒဲလား ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာ္ၾကားဆံုးေသာ ႏို္င္ငံတကာေခါင္းဆာင္ေနရာကို ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သူ၏အျမင္၊အေတြးတို႔သည္ ႏို္င္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္း စက္မႈအင္အားႀကီးႏုိင္ငံတို႔ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဓိက (Aung San Suu Kyi Factor)ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံေရးသုေတသီမ်ားက အကဲျဖတ္သည္အထိ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းခဲ့သည္။

မူလက အလုပ္သေဘာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မပါဝင္ဘဲ ရွိေနခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္န္းစုၾကည္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ထိုျဖစ္စဥ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတည္းကပင္ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ၏ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလာဒ္အရ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဒုတိယေနရာ အမ်ားဆံုးရပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ခ်ိန္မွစကာ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သည္ ကမာၻလႊတ္ေတာ္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံတကာ စိတ္ဝင္စားျခင္းခံရဆံုးေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သံုးဦးသံုးဖလွယ္

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ Democratic Institution (ဒီမုိကေရစီအစဥ္အလာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ျဖစ္တည္စ ရွိေနေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္ (Individual) ကို အေျချပဳေနရေသးရာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနရဦးမည္။ သက္တမ္းရလာသည္ႏွင့္ အမွ် Institution မ်ား ပံုေပၚလာသည့္အခ်ိန္တြင္မူ မည္သူတက္တက္ ထိုInstitution မ်ားအတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ေရွ႕သို႔တြန္းႏိုင္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရး၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ Institution မ်ားပံုေပၚလာေရး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ားစြာ အဓိက်သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း၊NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သုံးဦးလံုးသည္ သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး အခန္းက႑မ်ားကို ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွပါဝင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ (Role Play)။ ယင္းတို႔၏တာဝန္မ်ားသည္ စနစ္သစ္၏ သေဘာအရ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ (Competitive)ျဖစ္သက့ဲ့သို႔ ျမင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ စနစ္ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ေစရန္ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ကူညီေရး (Complementary Role)ပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုအၿပီးတြင္ ျပည္တြင္းရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အခန္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားပိုအရွိန္ျမန္လာသလို ႏို္င္ငံတကာပံ့ပိုးမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာျခင္းတို႔မွာ  ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုျခင္းမွ အစပ်ိဳးခဲ့ ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ျပသခဲ့သည္။

က်ရာတာဝန္တို႔ကို ထမ္္းေဆာင္ရာတြင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ပြတ္တိုက္မႈရွိသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ေသာ္လည္း ဓမၼတာကို ေက်ာ္လြန္မသြားေစရန္ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ ကိုယ္စားျပဳ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔သည္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေရးကို အကူအညီ ေပးသည္။

ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္လည္း ယခုလႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားသန္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေစရန္ ဦးေရႊမန္းက လမ္းခင္းေပးခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လက္ခံခဲ့သည္။

ကိုယ္တိုင္အသြင္ကူးေျပာင္း

ႏိ္ုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ယင္းတို႔သံုးဦးကိုယ္တိုင္သည္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာ (Leader + Manager) ကိုတာဝန္ယူရသည္။ ဦးေရႊမန္းည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထိပ္တန္းေနရာမွ ပါခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ထိန္းညွိမည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ဦးေဆာင္ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆ္းစုၾကည္သည္လည္း ယခင္က မူဝါဒခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မပါခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း မူဝါဒခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

စနစ္သစ္တည္ေဆာက္စ အေရးႀကီးကာလတြင္ ထိုုဂၢိဳလ္ႀကီးသံုးဦး၏အခန္းက႑မွာ ယင္းတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔သံုးဦး မ်က္ႏွာလႊဲသြားခ်ိန္၊ အနားယူသြားခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိမည့္ ၾကာရွည္ခံ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအား အေမြေပးခဲ့ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

­၂၆.၈.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ကခ်င္၊ရခိုင္ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြပဲြ က်င္းပ
  2. ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြဂ်ပန္တည္ေထာင္ေပးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့သည့္အရာရွိႏွင့္ စစ္သားမ်ားအား အေရးယူထား
  2. လမ္းတံတားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ကခ်င္၊ ရခိုင္ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြပဲြက်င္းပ

ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒဏ္ခံ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးေကာင္းမြန္ႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပရပာိတလူငယ္မ်ားကြန္ရက္မွ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာေတာ္ဝင္စင္တာ၊ ပထမထပ္(ပ႐ိုမိုးရွင္းဧရိယာ)တြင္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ နိဗာန္ေစ်းပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပရပာိတလူငယ္မ်ားကြန္ရက္မွ ကခ်င္၊ ရခိုင္ေဒသရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ႐ုပ္ေျပာင္ကာတြန္းမ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ တဲေရာ့ေဗဒင္မ်ား ေပာာေျပာျခင္း၊ လက္သည္းပန္းခ်ီမ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ပ်ိဳးပင္မ်ားေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္႐ိုးရာ အစားအစာမ်ား၊ ဆူရွီ၊ ဆႏြင္းမကင္း၊ ဆင္းဒြစ္(ရ္) မုန္လာနီသုပ္ စသည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေကြ်းေမြး၍ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခုကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္လုပ္ေနတာ မပာုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ပရိပာိတစိတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ အရမ္းကို ေပ်ာ္ပါတယ္။ အနာဂါတ္ရဲ႕ အလင္းေရာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး လွဴႏိုင္ ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”ပာု ပံုေျပာသူမ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုေဝယံၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္မွ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြေစ်းပြဲေတာ္သို႔ The Best of Melody World ဆုရွင္ ေရႊရည္ၿဖိဳးေမာင္မွ တက္ေရာက္၍ ပရိသတ္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ေဆာင္းဦးလိႈင္၊ လင္းနစ္၊ ႐ိုတတို႔မွ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆို၍ ပရိသတ္မ်ားအားေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းပြဲသို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို အားေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

NT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ ဂ်ပန္တည္ေထာင္ေပးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးမရွိေသးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အား ထူေထာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကအေနန႔ဲကေတာ့ ျပည္တြင္းက တုိင္းရင္းသားပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ဖို႔ စီစဥ္ရတာပါ။ လက္ရွိမွာလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစုိးရက ဒီကိစၥအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ပာု Daiwa PI Partners ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ၾသဂုတ္လအတြင္း Park Royal ပာိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ စေေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မွ ျပည္တြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေခ်းေငြေခ်းေပးျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားေပးျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၂ ထဲမွာကို ဂ်ပန္အစိုးရက ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကို ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္တြင္းက စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဝမ္းသာစရာပါပဲ။  ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုၿပီး ရလာႏိုင္ေစမွာပါ။ ဒီကိစၥ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္”ပာု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ျပည္တြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြငƟ