Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

အမုန္းတရားျပန္႕ပြားေစမူအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားေ၀ဖန္ခံရ

(10 May 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ Burma`s Buddhist extremist criticized for spreading hatred ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

Photo Credit by VOA

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ အမုန္းတရားမ်ားျပန္႕ပြားေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြ႕ံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မူမ်ားတုိး၍ ခံေနရပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိဗက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားရွွိ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သတိျပဳမိေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 90%မွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး 4% မွာ မူဆလင္ျဖစ္၍ 5% မွာခရစ္ယာန္ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ရယ္ဒီကယ္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သူ ဦး၀ီရသူသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟူေသာ ယုံၾကည္မူကုိ ျပည္သူမ်ားၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့ပါသည္။

VOA ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦး၀ီရသူက မြတ္ဆလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼဘာသာေျပာင္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

“မြတ္ဆလင္ေတြက တျခားတုိင္းရင္းသားေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမယ့္ကိစၥေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္လုိၾကပါဘူး။ တကယ္လုိ႕ မူဆလင္ေတြအားေကာင္းလာၿပီး၊ သမၼတေတြဘာေတြျဖစ္လာရင္ေတာ့ အိႏိၵယမွာလုိ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘာသာေရးက ဖ်က္ဆီးခံရမွာ။ ဒီအခ်က္ကုိ စုိးရိမ္တာပါ” ဟု သူကေျပာပါသည္။

ဦး၀ီရသူသည္ 2001 ခုႏွစ္မွစ၍ ၄င္း၏စိတ္ကူးထဲမွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႀကီးထြားလာမူကုိ “၉၆၉” စည္းရုံးမႈျဖင့္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ မြတ္ဆလင္ဆန္႕က်င္ေရး အဓိကရုဏ္းတြင္ လႈံ႕ေဆာ္မူေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး၊ 2012 ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား အဓိကရုဏ္း အၿပီးတြင္ ဦး၀ီရသူသည္ ၄င္း၏ 969 စည္းရုံးမူကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ အျပတ္ရွင္းေရးတြင္ အေျခအေနကုိပုိ၍ ဆုိးရြားေစပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၄င္းတုိ႕က စြပ္စြဲမူကုိျငင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္အဆုိပါ မၿငိမ္သက္မူ သည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းသုိ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးက မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။

တိဗက္ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားသည္ အဂါၤေန႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ သူက Maryland တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေျပာၾကားရာတြင္ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း မြတ္ဆလင္မ်ား အေပၚ မေကာင္းျမင္ေနသူမ်ား ဗုဒၶကုိသာအာရုံျပဳၾကရန္ ဆုေတာင္းေၾကာင္းေျပာပါသည္။

“ဘာသာတရားအားလုံးကုိ ေလးစားၾကပါ။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မူမရွိသူေတြကုိလည္း ေလးစားၾကပါ” ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

ဒလုိင္းလားမားသည္ တိဗက္ရွိဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံတကာက ေလးစားၾက ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သီးျခားျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမူ မရွိေပ။

ဦး၀ီရသူသည္ ၄င္းႏွင့္သေဘာထားတူေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္မ်ားကုိ ‘969’ စတစ္ကာကပ္၍ မြတ္ဆလင္မ်ားပုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘာသာေရးအရ တင္းမာမူကုိအားေပးသည္ဆုိျခင္းကုိ ၄င္းက ျငင္းဆုိပါသည္။

“ေဒသအားလုံးမွာရွိတဲ့ `969’ အုပ္စုေတြဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနပါတယ္။ စည္းရုံးေရးဆင္းတဲ့အခါတုိင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ အျခားဘာသာေတြက ေစာ္ကားလာရင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ပဲ သင္ေပးတာပါ” ဟု ဦး၀ီရသူက ေျပာပါသည္။

ဦး၀ီရသူက ၄င္းကုိယ္ကုိ “ျမန္မာဘင္လာဒင္”  ဟုရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ အမုန္းတရား ျဖစ္ေစသည့္တရားမ်ား ေရးသားခ်က္မ်ားနွင့္ online ေပၚတြင္ ျဖန္႕ေ၀ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊  ၄င္း၏ စည္းရုံးမူမ်ား အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္ရန္ တုံ႕ဆုိင္းေနခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ဦးမ်ဳိး၀င္းသည္ `969’ ကုိ တန္ျပန္ရန္ သည္းခံေရး သတင္းစကားပါ စတစ္ကာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ၾကာသပေတးေန႕က ၄င္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္းသုိ႕ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္ဟုဆုိပါသည္။

“ဒါဆုိဘာေၾကာင့္ `969’ ကုိ မေဖာ္ထုတ္သလဲ၊ ဒါဟာ အဓိကေမးရမယ့္ေမးခြန္းပါပဲ။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္သူ႕အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ မဖမ္းတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္မြတ္ဆလင္နဲ႔ အစၥလာမ္အေပၚ သတင္းမွားေတြ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုထံ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္လုပ္ေနတာ ခြင့္ျပဳထားတာလဲ” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာပါသည္။

“ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆက္သြယ္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ရက္တည္ ေထာင္သူ Ajarn Sulak Sivaraksa က ေျပာၾကားရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္က ေၾကာက္ရြံ႕မူကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီးေျမာက္ဖုိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ေနတာဟာ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္” ဟု ဆုိပါသည္။

“ေၾကာက္လာၿပီဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္လာႏုိင္တယ္။ ေလာဘတက္လာႏုိင္တယ္။ အမွားကုိအမွန္ ထင္လာႏုိင္တယ္။ ဗမာျပည္မွာတင္မကပါဘူး။ ဒီတုိင္းျပည္(ထုိင္း)မွာေရာ၊ သီရိလကၤာမွာေရာ ဗုဒၶဘာသာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ လူေတြကေၾကာက္လာရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမဟုတ္ပဲ သူမ်ား ကုိ အႏၲရာယ္ေပးလာတယ္”  ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႕က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ၄င္းက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးေပးရန္လည္း ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။

၄င္းက ယခင္စစ္အစုိးရ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မူ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ကေကာ္မရွင္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လုံၿခဳံေရးႏွစ္ဆတုိးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရမ်ားကုိ သီးျခားမရွိေစပဲ လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ပါ၀င္လာေရးႀကိဳးပမ္းရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။

Human Right Watch ကမူ တာ၀န္ယူမူမရွိေစပဲ လုံၿခဳံေရးအင္အားတုိးျခင္းသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မူမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေစမည္ျဖစ္၍ မွားယြင္းေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

( www.scoop.com မွ 10 May 2013 ရက္စြဲပါ Greater Mekong cooperation to fight illicit drugs threat သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိမည့္ မီဂါစီးတီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ Yangon 10 m mega city plan unveiled ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ပုိက္လိုင္းစတင္လည္ပတ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္

(Reuters မွ 12 May 2013 ရက္စြဲပါ “Clashes likely to delay Myanmar- China Pipeline Start-up” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ဆိုင္ကလုန္း နီးကပ္လာမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေန

(AFP  မွ  12 May 2013 ရက္စြဲပါ  “Myanmar moves internal refugees as cyclone nears” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္

( www.scoop.com မွ 10 May 2013 ရက္စြဲပါ Greater Mekong cooperation to fight illicit drugs threat သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Photo Credit by unodc.org

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ လ်င္ျမန္စြာျမွင့္တက္လာမႈသည္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသကိုယ္စားျပဳေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ( UNODC) တို႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တက္လာမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ေမလ ၉ ရက္ေန႕က သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သေဘာတူညီမႈသည္  ၁၉၉၃ ခုႏွစ္္ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ(MOU) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း  ျဖစ္သည္။  အဆုိပါမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ရာဇာ၀တ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး (UNODC) ႐ံုးမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား၊ အစီစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏွစ္ ၂၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အဆုိပါ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလ (၉)ရက္ေန႕ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာခ်က္္ကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေ႐ွ့ေမွာက္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကိုႏွင့္ UNODC စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ Mr. John Sandage တို႕မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီသေဘာတူညီမႈဟာ MOU အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ အကူအညီေပးတာေတြနဲ႕ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ကတိက၀တ္ကို ဆက္လက္တည္ျမဲေစမွာ ျဖစ္တယ္” “ မိမိတို႕ရဲ႕ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႕ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳလာဖို႕အတြက္ MOU အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုး မိမိတို႕ရဲ႕ကတိက၀တ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုမွ အဆိုအပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ UNODC မွ Mr. Sandage က ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုခဲ့ၿပီး ထိုကဲ့သုိ႕ေအာင္ျမင္ရျခင္းအဓိကအခ်က္မ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ နယ္စပ္လိုင္စင္႐ံုးမ်ား (BLOs) ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဓါတုေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္္ မူးယစ္ေဆး အသံုးျပဳမႈကာကြယ္ကုသေရးအသိပညာ ျမင့္မားလာမႈတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႕ေသာ္ မဟာမဲေခါင္ေဒတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း Mr. Sandage မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဓိကစိန္ေခၚမႈအေနနဲ႕က်န္ရွိေနတာေတြက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျပန္လည္ျမွင့္တက္လာမႈ၊ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆး (ATS) ပ်ံ႕ႏွံ႕တိုးပြားလာမႈ၊ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုစြဲမႈပမာဏ ျမင့္တက္လာတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” “ UNODC အေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကိုနားလည္ဖို႕ ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာင္ပံႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ဖို႕စတဲ့ MOU ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကနဦးအစီစဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု Mr. Sandage က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိမည့္ မီဂါစီးတီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ Yangon 10 m mega city plan unveiled ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Online

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ကုိ မီဂါစီးတီး အျဖစ္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္သစ္အရ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္လာၿပီး ၁၀ သန္းခန္႔ရွိလာႏုိင္သည္။

၂၀၁၃ ၿမိဳ႕တြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ဖရင့္တြင္ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား)