Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

သူတို႔ေပ်ာ္ၾကေလၿပီ

 

            ကမာၻ႕ေရဒီယိုဌာနႀကီးမ်ား၊ ရုပ္သံလိုင္းမ်ား ႏွင့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား အတြက္ ၁၁..၂၀၁၁ ရက္ေန႔သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ေတာ့ အလုပ္အမ်ားဆံုးေန႔မ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္ရုပ္သံလိုင္းပဲၾကည့္ၾကည့္၊ မည္သည့္ေရဒီယို လိုင္းပဲဖြင့္ဖြင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သမၼတမူဘာရက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ သတင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ၾကားေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းဒီဇင္ဘာမွ စတင္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္သမၼတ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြမ်ားသည္ ႏိုင္းျမစ္ကမ္းေဘးရွိ တဟီရာရင္ျပင္တြင္ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အားေကာင္းလာကာ ၁၈ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ဆႏၵျပသူတို႔၏ ေအာင္ပဲြအျဖစ္ သမၼတမူဘာရက္ႏွႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

            မူဘာရက္အေနျဖင့္  လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြအထိ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူျပည္သူလူထု မွာ အာဏာရွင္သမၼတ ႏႈတ္ထြက္ေရးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သို႔မွ် ညႇိႏိႈင္း၍မရေတာ့သည့္အဆံုး သမၼတမွာ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

            အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အခ်ိန္သင့္အခါသင့္အေၾကာင္းသင့္စြာျဖစ္ေပၚလႈပ္ရွားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိက်ခိုင္မာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ လူလတ္တန္းစားပညာရွင္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္း ျပည္သူလူထု၊ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ေခါင္းေဆာင္၊ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာကိုထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ စသည့္ဟန္ခ်က္ ညီညီ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကမႈက ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူႏိုင္ခဲ့ သည့္အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က ႏိုင္ငံေရးသည္ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္၍မရဟူသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မီးေမာင္း ထိုးျပရာေရာက္သည္။

            ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုတြင္ ထိုက္သင့္ေသာတန္ဖိုးတစ္ခုရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ ယခုေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ ေပးဆပ္လိုက္ရ သည္က အသက္ေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္း ေပးဆပ္ရၿပီး က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္မူ မေျပာပေလာက္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ရမ္းကားျခင္းကို ခဲြခဲြျခားျခားနားလည္၍ သည္းခံႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ ေအာင္ပဲြေရေစခဲ့ျခင္း လဲျဖစ္သည္။

            အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို လက္ရွိတြင္ စစ္တပ္ကလဲႊေျပာင္းရယူထားေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ေက်နပ္ၾကသည္။ အီဂ်စ္စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔ဘက္က အၿမဲတမ္းရပ္တည္ခဲ့သည့္  အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔၏ ရတနာ၊ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ရာ ေခတ္မွီၿပီး အေတြးအေခၚရွိသည့္ စစ္တပ္၊ ပညာတတ္ေတြေပါမ်ားေသာ စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ စစ္တပ္က မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ တာဝန္ယူမည္ကို မသိရေသးသည့္တိုင္ အၿပံဳးမပ်က္ပါ။ ၎တို႔ယံုၾကည္ ကိုးစားေသာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူကို အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူဘက္ရပ္တည္ျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ အလံမ်ားလႊင့္ထူ၍ ေအာင္ပဲြခံၾကသည္။ အနာဂတ္အီဂ်စ္အတြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ၾကေပမည္။

            အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻတလႊားရွိ ျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ၾကရသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာသူတို႔က အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ေနရာေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးခ်င္းမတူသည့္တိုင္ မုဒိတာပြားၾကရသည္။ အားက်ၾကသည္။ အားက်သည္ဟု ဆိုရာတြင္  ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူရန္အတြက္ အီဂ်စ္တို႔ကဲ့သို႔ တိက်ခိုင္မာသည့္ရန္မွန္းခ်က္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ပညာရွင္ႏွင့္ ပညာတတ္လူတန္းစား၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္မည့္ အေတြးအေခၚရွိသည့္ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးကို အခိ်န္ကိုက္အခါကိုက္အသံုးခ်တတ္သည့္ပါတီ၊ သတင္းႏွင့္နည္းပညာကို ျပည့္ဝ စြာ စားသံုးႏိုင္၊ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း၍ အားက်ရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည့္စံုမႈမ်ိဳးမရွိဘဲ အားက်စိတ္သက္သက္ျဖင့္ ဆူပူအံုၾကြလွ်င္မူ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ အသက္မ်ားေပးဆပ္ရေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနၾကပါ ဦးမည္။

            ယခုမူ အခ်ိန္ႏွင့္အခါကို အားသာခ်က္ျဖင့္ ပူးေပါင္းအသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရၿပီ။ ကြယ္လြန္သူ ဆရာမင္းလူ၏ ဝတၳဳတစ္အုပ္၏ ေခါင္းစဥ္ကဲ့သို႔ပင္ " သူတို႔ေပ်ာ္ၾကေလၿပီ " ဟူ၍ ေအာင္ပဲြရ အီဂ်စ္ျပည္သူ တို႔ကို ေရႊျပည္ေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳေရးသားလိုက္ရေပသည္။


(အထက္ပါ သတင္းမ်ားကို ေရႊျပည္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခေရာ္နီကယ္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈရသည့္အေလွ်ာက္ ေပးရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ရလဒ္ တခုခုကို ရရွိေက်နပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔သည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား အားလံုးသည္ yangon chronicle ၏ အာေဘာ္(လံုးဝ) မဟုတ္ပါေၾကာင္းအသိေပး ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

_____________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                      

           

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

စာေပေလာကမွ အနားယူေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ေမာင္စူးစမ္း 

(ဘုန္းထက္လင္း)

"ဒုတိယပင္လံုအယူအဆက ေရးခ်င္တာက အိုင္ဒီယာပဲ။ ငါတို႔ အိုင္ဒီယာကို ခ်ျပရရင္ ဘယ္ေနရာကပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ The Voice တို႔ အျခားဂ်ာနယ္တို႔မွာလည္း ေရးခဲ့တာပဲ။ ဒီလူမ်ိဳးစု ျပႆနာကို ဒီထက္ေတာင္အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးခ်င္ေသးတယ္။ ဒီလို အေရးၾကီးတဲ့ျပႆနာကို တုိင္းျပည္က ကိုင္တြယ္ရမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုင္တြယ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီ ဒီမုိကေရစီေရးတို႔၊ လူမ်ိဳးစုေရး တို႔ဆိုတာက State building ,National Building ။ ဒါကို ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ပထမဆံုး အဲဒါကို ေရးလုိက္တာပဲ။ The Voice မွာပါတယ္။ ဒါကို ထပ္ေရးတာပဲ။ စာေရးဆရာဆိုတာ ကိုယ့္အျမင္ အိုင္ဒီကို က်ယ္ျပန္႔ခ်င္တာပဲ" ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီျပီးေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ထုတ္ Popular News အင္တာဗ်ဴးမွ ေျဖၾကားခဲ့သည့္ စကားျဖစ္သည္။ ဆရာ ေမာင္စူးစမ္းသည္