Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၉.၆.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ မဟာမိတ္ျပဳမႈ အာဆီယံညီညႊတ္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္

(5 June 2011 ရက္စဲြပါ The Vancouver Sun မွ Burma China alliance threatens ASEAN Unity ကုိဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္အစုိးရမွ အရပ္သားအစုိးရသုိ႔ေျပာင္းၿပီး အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး ကာလကုိ ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိရာ၊ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာကပင္ ခံစားၾကရေသာ အာဆီယံ ပါတနာမ်ား အေပၚ ထိခိုက္ေစေသာ အျပဳအမူႏွစ္မ်ဳိးခန္႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

                ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းၿပီး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဓိကကိစၥမ်ားတြင္ မူဝါဒ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေစလ်က္ စုစည္းေသာ အသုိင္းအဝုိင္း ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိေလးနက္စြာ ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားႏွင့္မတူျခားနားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံ၌ ထုိင္း-ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ ေနရခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖိအားေပးေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ေသြးခဲြၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္လႊမ္းမုိး(Divide – and – conquer) မဟာဗ်ဴဟာသည္ အာဆီယံ စုစည္းမႈကုိ ပ်က္ျပယ္ေစသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က Beijing သုိ႔ တရားဝင္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၎သည္ တစ္ခ်က္ ထုိး႐ုံျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္ထိေသာ လက္သီးထုိးပံုမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

                ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွားတုိ႔ ကာလ ရွည္ၾကာက အျငင္းပြားေနေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွကၽြန္းမ်ား၊ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ား ကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဖက္မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေက်ညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

                ထုိသုိ႔ အင္အားႀကီးသူကုိ မ႐ုိးမသား ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ အျခား အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သစၥာ မရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သေဘာတူထားေသာ အျငင္းပြားမႈကုိ စီမံ ခန္႔ခဲြရန္ သေဘာတူညီခ်က္အား ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပသည္။

                ဦးသိန္းစိန္၏ ေနာက္ထပ္ေစာ္ကားေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၎က သမၼတဟူက်င့္ေတာင္အား ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံ ဥကၠဌ ေနရာ အတြက္ တ႐ုတ္က ေထာက္ခံကူညီရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္ မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေနေသးေသာ အာဆီယံ ဥကၠဌ ေနရာ အတြက္ တ႐ုတ္အား ၎၏စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အင္အားႀကီးမႈကုိ အသံုးျပဳ၍ ေသခ်ာေအာင္ အာမခံ ေပးေစလုိသည့္ သေဘာ ျဖစ္ သည္။

                ဦးသိန္းစိန္၏ တ႐ုတ္ဖက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္မႈသည္ အခ်ဳိ႕အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၂၀၁၄ တြင္ အဖဲြ႕ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ရင့္က်က္မႈ ရွိမရွိ သံသယႏွင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစခဲ့သည္။

                ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္လက္ခံခဲ့စဥ္က အာဆီယံသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈ မ်ားကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးနိမ့္က်မႈမ်ား၊ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး အရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈေပါင္းစံု၊ ပိတ္ဆုိ႔မႈေပါင္းစံု ကုိခံရလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ စစ္အစုိးရႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ သာ ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

                သုိ႔ရာတြင္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ အေျခခံ ဥပေဒသစ္သည္ အႂကြင္းမဲ့  အာဏာသည္ စစ္တပ္ထံတြင္သာ ရွိၿပီး ပါလီမန္တြင္လည္း စစ္တပ္အတြက္ ေနရာခ်န္ထားေပးရသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ေသာ စစ္သားမ်ားကသာ အရပ္သားအစုိးရ၌ ေနရာယူထားၾကသည္။

                ဦးသိန္းစိန္သည္ မတ္လကုန္တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္ မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရက္ရက္ ေရာေရာ ေပးၿပီး ေပါင္းသင္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးအရ ကုိလုိနီျပဳမႈ ခံေနရသည္ဟု အမ်ားက ဆုိၾကသည္။

                Beijing သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ Beijing က အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္း ၾသဇာႀကီးမား လာေနေသာ တ႐ုတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကုိ သိျမင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ပါတနာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားသည္။

                ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဖက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ တ႐ုတ္ အေနာက္ေတာင္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိပိုက္လုိင္းသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ားကုိ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ရန္ မလုိ ေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးယခင္ကထက္ ပုိ၍ ရန္လုိစြာ ျပဳမူလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကလည္း Beijing အေပၚသစၥာခံေၾကာင္း ျပသလာသည္။ ထုိေဒသတြင္ ယခင္က မွန္းသည္ထက္ ေရေအာက္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ပုိမုိရွိေၾကာင္း ရွာေဖြ ခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရခ်ိန္လည္း ျဖစ္ သည္။

                မတ္လအေစာပုိင္းက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ေရနံရွာေဖြေရး သေဘၤာအား MV Veritus Voyager ဖိလစ္ပုိင္ ကမ္းေျခအနီး Reed Bank တြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ားက ေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က တ႐ုတ္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီ မွ ေရနံရွာေဖြေသာ Binh Minh 2 ေရယာဥ္မွ ေရေအာက္ရွာေဖြေရး Sonar Cable ကုိ ျဖတ္ ေတာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေသာ ေနရာမွာ ဗီယက္နမ္ဗဟုိကမ္း႐ုိးတန္းမွ ေရမုိင္ ၁၂၀ မုိင္အကြာ၊ တ႐ုတ္ဟုိင္ နန္ကၽြန္းမွ (၆၀၀) ကီလုိမီတာ အကြာ တြင္ ျဖစ္သည္။ Beijing သည္ မနီလာႏွင့္ ဟႏြိဳင္းအစုိးရမ်ားသုိ႔ တ႐ုတ္ေရပိုင္နက္အေပၚ စိန္မေခၚၾကရန္ ႐ုိင္းပ်စြာ သတိေပးခဲ့သည္။               

*************************************************************************

အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္စာမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္

(7 June 2011 ရက္စဲြပါ AFP ၏ Forced Labour  Camplaints up in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

                ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားက ပုိ၍သိလာျခင္းေၾကာင့္ တုိင္ၾကား ေျပာဆုိမႈမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္ လာသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ တစ္ခုက အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ (ILO) ႐ုံးခဲြမွ ၂၀၁၀ အစပုိင္းမွစ၍ တုိင္စာ (၅၀၆) ခု လက္ခံ ရရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

                “ဒီလုိ ျမင့္တက္လာတာဟာ၊ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားအဆက္မျပတ္ေပးထားႏုိင္မႈေၾကာင့္ပါပဲ”ဟု ILO ျမန္မာ႐ုံးခဲြ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ Steve Marshall က AFP သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                2007 ခုႏွစ္ကတည္းက လက္ခံရရွိေသာ တုိင္စာ(၇၄၉)ေစာင္အနက္၊ (၅၈၂)ေစာင္မွာ ILO က ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္ မ်ားတြင္ အႀကံဳးဝင္သည္။ အမ်ားစုမွာ ကေလးစစ္သားမ်ားႏွင့္ အႀကံဳးဝင္သည္။

                ျမန္မာအစုိးရသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား စစ္တပ္ထဲသြင္းျခင္း အပါအဝင္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစျခင္း ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ILO ကုိ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ Marshall က ေျပာၾကားရာတြင္ ဥပေဒကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းသည္ ယခု ကဲ့သုိ႔ တုိင္စာမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၏ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။

                “ဒါေပမယ့္ တုိင္စာအေရအတြက္ ၾကည့္ၿပီး ျပႆနာအႀကီးအေသးကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔ မရႏုိင္ေသးပါဘူး။ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားက မိမိတုိ႔ ပုိင္ခြင့္ (Rights) ေတြကုိ မသိေသးပါဘူး။ တုိင္လုိ႔မရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါေသးတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

                ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက အမည္ခံအရပ္သား အစုိးရသုိ႔ လဲႊေပးခဲ့သည္။

                ILO သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ သက္တမ္းတုိးခဲ့သည္။

                ထုိအခ်ိန္ကတည္းက အရြယ္မတုိင္မီစစ္တပ္ထဲထည့္သြင္းခံရသူ ၁၄၇ ဦးအား ၎တုိ႔မိသားစုထံ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ILO က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ထုိကိစၥမ်ားအတြက္ စစ္တပ္မွ အရာရွိ ၂၀ ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၁၁၀ ဦးအား စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူခဲ့သည္ဟု ကာကြယ္ေရးမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၏ အဆုိ အရသိရွိရသည္။

                ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ ကေလးစစ္သားေထာင္ခ်ီ၍ ရွိမည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယံုၾကည္လ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း ကေလးစစ္သားမ်ား ခန္႔ထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။

                Marshall က ေျပာၾကားရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသုိ႔ အကဲျဖတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အစုိးရႏွင့္ညိႇႏႈိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္းဆုိသည္။ စစ္တပ္ တစ္ခုစီက ကေလးစစ္သား ခန္႔ထားမႈမ်ားသည္ တ