Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ပေလာင္ သုေတသီမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာသစ္ တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ကထက္ တစ္ရွိန္ထုိး ျမင့္မား တုိးတက္လာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိပ္သင့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားဟု  အမည္ေပးထားေသာ မိုင္းတုန္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ဘိန္းစိုက္ ဟက္တာေပါင္း ၄၅၀၀ ခန္႔ရွိရာ ယခင္ကထက္ ငါးဆမွ် တုိးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ပေလာင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (Palaung Women's Organization) က ဆုိသည္။

အဆိုပါ ပမာဏသည္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕က ျပဳစုေသာ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိေနပါသည္။

ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္တပ္မ်ား ႏွင့္ အစုိးရအား ေထာက္ခံသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံမွ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိလ်က္ ရွိပါသည္။

တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး တားဆီးကာကြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစား ေဒသခံ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံမွ ေငြမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းခံလ်က္ရွိရာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းအားေပး ေနသကဲ့သို႔  ရွိပါသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ မိုင္းတုန္ေဒသတြင္ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားက ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားထံ လာဘ္ထုိးရသည့္ ေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ၃၇ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇၀၀၀) ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

အဆိုပါ ေဒသမ်ားသည္ ပေလာင္ေဒသ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (PSLA) ေခၚ ေဒသခံ တပ္ဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထုိတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က လက္နက္ခ်ရန္ အတင္းအက်ပ္ တုိက္တြန္းျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ စစ္အစိုးရသည္ သူ၏တပ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ နယ္ေျမပုိမုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ၎ကို ေထာက္ခံသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား တုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီေန႔ အေျခအေနကို ေျပာရရင္ေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကေတာ့ ေနရာတကာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ မူးယစ္ေဆး ပုိမုိထုတ္လုပ္ၿပီး ေဆးစြဲသူေတြ ပုိမ်ားလာဖုိ႔ ျဖစ္ေစပါတယ္" ဟု အစီရင္ခံစာ တင္ျပသူ သုေတသီ ေလြးေႏြးေဟာင္း က ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ ရွိသည္။ မုိင္းတုန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာသုိ႔ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳခ်က္ အရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အရြယ္ရွိ ေယာက်္ားေလးဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဘိန္း သုိ႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴ စြဲေနၾကသည္။

"ကၽြန္မတုိ႔ေဒသမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲသူကုိ လက္မထပ္ဘူးဆုိရင္ လက္ထပ္ရမယ့္သူ တစ္ေယာက္မွ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူတုိင္းဟာ ေဆးစြဲေနၾကတာကုိး။ ေဆးမစြဲတဲ့ သူေတြေတာ့ ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့သူတုိ႔က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးေတြပါ" ဟု သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ပေပ်ာက္၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

"စစ္အစုိးရ အာဏာတည္ၿမဲေနေသးသေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေဒသတြင္းက ျပည္သူေတြဟာ မူးယစ္ေဆး အဆိပ္သင့္ ေနဦးမွာပါပဲ" ဟု သုေတသန လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ေလြးေႏြးေဟာင္းက ေျပာၾကား ပါသည္။

Asian Tribune မွ Opium cultivation surging under junta's control in Burma ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 26th January 2009

          ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤါေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလုိက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ သူမကို လႊတ္ေပးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ အစိုးရက လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          တစ္ကမာၻလံုးက ေတာင္းဆိုေနသည့္ အတြက္ သူမအား ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေပးရန္ တပ္မေတာ္ အစိုးရက စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၿပီးမွ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္၏ ပါတီ NLD က ေျပာၾကားပါသည္။

          ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ သူမအား လႊတ္ေပးရန္ အဆင္ေျပမည္ ဟူေသာ အႀကံဥာဏ္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Philip Crowley က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားပါသည္။

          သူမ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရကို ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုလည္း ၎က ေျပာပါသည္။

          ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ဦးေဆာင္ ေထာက္ခံသူ ဆီနိတ္တာ Jim Webb ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈ အၿပီးတြင္ Philip Crowley က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ကပင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ စစ္ဖက္ အစိုးရက လံုးဝ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ပါ။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆယ္စုႏွစ္ (၂) စု နီးပါး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ထားျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အဆက္မျပတ္ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားကို စစ္ဖက္ အစိုးရက ျငင္းဆန္ေနခဲ့ပါသည္။

          ယခုႏွစ္အတြင္း တခ်ိန္ခ်ိန္၌ က်င္းပေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရက စီစဥ္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားဝင္ေစရန္ အတြက္ ေရႊ႕မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနေသာ အတုိက္အခံ ပါတီက အႀကီးအက်ယ္ သံသယပြားလ်က္ ရွိပါသည္။

          အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရပ္ဝန္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လာျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

          သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

online.wsj.com, 26th January 2010

(Jan 19 မွ Kalley Currie ၏ India Can Move the needle on Burma မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပသည္။)

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အာဏာ ႐ူးသြပ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဆုိးသြမ္းေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အစီအမံ အိပ္မက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေသခ်ာစြာ စီမံထားေသာ ေရြ႕ကြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္က အိႏိၵယ၏ ရန္ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤမွ်ေလာက္ ကာကြယ္ေရး၊ တုိက္ခိုက္ေရးတုိ႔အတြက္ လက္နက္ တပ္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိေခ်။ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အႏၱရာယ္လည္း မရွိပါ။ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္လည္း ဆိပ္ကမ္း၊ နယ္နမိတ္ ျပႆနာ မရွိပါ။ ျပည္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကုိ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ဆုိလွ်င္ ယခင္ရွိၿပီး သာမန္ လက္နက္မ်ား ျဖင့္ လံုေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

          တ႐ုတ္သည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ မ်ားဆီက အိႏိၵယ၏ ဟိမဝႏၱာ နယ္ေျမအတြင္း စတုရန္း မုိင္သန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ တိဗက္တုိ႔ကုိ တရားမဝင္ ေနရာယူထားမႈျဖင့္ မတင္းတိမ္ပဲ အိႏိၵယကုိ နယ္စပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ တူးဆြပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ အိႏိၵယ၏ အေနာက္ေျမာက္ နယ္ေျမမွ Arunachal Pradesh နယ္ကုိ ေတာင္းဆုိလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳမႈျဖင့္ လက္နက္အင္အား ေတာင့္တင္းပါက၊ အိႏိၵယသည္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ စစ္မ်က္ႏွာ တစ္ခု တုိးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အိႏိၵယသည္ ၎၏ အေရွ႕ဖက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ Maoist သူပုန္ မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

          အိႏိၵယ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားကုိ ယံုၾကည္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔က ခ်ဴအင္လုိင္းသည္ ေန႐ူး၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ Pansheel မူမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကတည္းက အိႏိၵယသည္ တ႐ုတ္ကုိ ယံုၾကည္ရသည့္ စာရင္းတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏိၵယ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းကလည္း စစ္ပဲြ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္၊ အိႏိၵယ ျပည္သူမ်ားကုိ အနာဂတ္အတြက္ လံုၿခံဳေရး စိတ္ခ်ရသည္ဟု သက္ေသ ျပရမည့္အစား စကားေျပာျခင္း ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

By Htet Aung, the Irrawaddy, 25th January 2010

          အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အသင္း (Asean) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ျဖစ္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ၿပီးဆံုးသြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

          ဇန္နဝါရီ လလယ္ပိုင္းက ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ဝန္ႀကီး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Surin Pitsuwan က ေျပာၾကားရာတြင္ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီး ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ အာဆီယံ အဖဲြ႕ႀကီးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္ပါ က႑သစ္သုိ႔ သြားႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

          အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရမႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ ထားၿပီး၊ အဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒကုိ ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

          အာဆီယံ အေနျဖင့္မူ စစ္အစုိးရကုိ ဆက္ဆံရသည္ႏွင့္ စာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ အရပ္သား အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္ကုိ ပုိ၍ လုိလားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပန္လည္ စုစည္းၿပီးေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ကုိ မူ အေကာင္းျမင္လြန္းသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးျခင္း အေပၚ စစ္အစုိးရ၏ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳ ေပးထားသျဖင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အဓိက တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ ပါလီမန္ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား အျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

          အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဖက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ဝ ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) တုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥသည္ ၾကန္႔ၾကာေနရသနည္း။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္နည္း။

          ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေအာင္ျမင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေရႊ႕ဆိုင္းမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး အင္အား (၄၀၀၀) ရွိ KIA ႏွင့္ အစိုးရသည္ ဆက္လက္ စကားေျပာေနဆဲ အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုး KIA ၏ အဆိုျပဳခ်က္မွာ အကယ္၍ အစိုးရသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာမည္ ဆိုပါက လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

          လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ KIO နယ္ေျမအတြင္း စစ္ဖက္ဌာနခဲြထက္ စာလွ်င္ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားကုိ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္ ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနသည္ KIO နယ္ေျမအတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမားေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

          အကယ္၍ KIA ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့လွ်င္ KIA မွ ရာထူးႀကီးေသာ ဗုိလ္မႉးႀကီးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအထိ ေနရာ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ KIA က Kachin Regional Guard Force (KRGF) ကုိ အဆုိျပဳထားၿပီး၊ ထုိအဖဲြ႕တြင္ ယခင္ KIA ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း တည္ေဆာက္ပံု အတုိင္း ေရးဆဲြထားပါသည္။

          KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ကုိလည္း ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားကမူ အထက္ပါ အတုိင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္သည္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္း မက်ေၾကာင္း စစ္အစုိးရ၏ မုိးက်ေရႊကုိယ္ ပံုစံကုိသာ ပံုတူ ကူးခ်ထားသည္ႏွင့္ တူေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

          အျခား တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ UWSA သည္ သည္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ျဖစ္ေရးထက္ ဝ ျပည္နယ္ အသစ္ကုိ ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။

          ဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု ႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္သည္ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ ျပဳထားရာ ဗဟုိမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ မထားသည့္ စနစ္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။

          အေျခခံ ဥပေဒ အပုိဒ္ ၅၆ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ UWSA ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ေဒသကုိ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခား ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇံု ငါးခု ျဖစ္ေသာ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအုိ႔စ္၊ ပေလာင္ႏွင့္ ကုိးကန္႔တုိ႔ႏွစ္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၁၉၈ အရ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားမွ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕မ်ား သည္ ၎တုိ႔ ေဒသအတြက္ လုိအပ္၍ ဥပေဒျပဳလုိလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ျပဳခြင့္ေပးမထားပဲ အကယ္၍ အဆုိပါ ဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီညႊတ္လွ်င္ မျပဳႏုိင္သည့္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

          အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မွ ၂၅ % ေသာ ေနရာကုိ ရယူထားရာ၊ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား သေဘာမတူသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ခ်ရန္ ဗီတုိအာဏာ ခြင့္ျပဳထားသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

          သုိ႔ျဖစ္ပါရာ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ဖဲြ႕စည္းေရးႏွင့္ အဓိက တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ဥပေဒ ျပဳခြင့္အာဏာကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားသည္ အစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကုိ လက္မခံပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖဲြ႕၍ ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ေရးကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

          ယခု အေျခအေနမ်ားကုိ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အံ့ၾသျခင္းေတာ့ မရွိၾကပါ။ အကယ္၍သာ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စကၤာပူမွ လီကြမ္ယူလုိ၊ မေလးရွားမွ မဟာသီယာ မုိဟာမက္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ အစြမ္းအစ ထက္ျမက္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကပင္ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

news.yahoo.com, 26th January 2010

ျပည္ပေရာက္ တိဘက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမား၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ တိဘက္ ဟိမဝႏာၱေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေရာက္႐ွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာခဏ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္၏ အခိုင္အမာ ရပ္တည္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ေၾကျငာပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သေဘာထား ကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဒလိုင္းလားမား၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တို႔ၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အခိုင္အမာ ေထာက္ခံ အားေပးသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ Philip Crowley က ေျပာၾကားပါသည္။

မၿပီးဆံုးေသးေသာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ႏွင့္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ယခု အစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာမည္ ဟု အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေမ်ွာ္လင့္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္း မွတ္ခ်က္ ေပးႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း တ႐ုတ္ အစိုးရ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည့္ Lodi G.Gyari ႏွင့္ Kelsang Gyaltsen တို႔က ဆိုပါသည္။

ဒလိုင္းလားမား၏ ေျပာဆို ခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Tenzin Taklha က ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူသည့္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ ေတြ႕႐ွိရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု တနလာၤေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပႆနာမ်ားကို ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္သာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဒလိုင္လားမား ကလည္း အလားတူ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာဆိုပါသည္။

တိဘက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို အေလ်ွာ့ေပး လိုက္ေလ်ာမည္ မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ႏိုဝင္ဘာ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ယခု ပထမဆံုး ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ တ႐ုတ္က ျပင္းထန္ေသာ သဘာထား က