Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

 ၁၂.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ပုဂၢလိက က႑

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ပုဂၢလိက က႑

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဟူေသာကိစၥမွာ လ်ိဳ႕လ်ိဳ႕ဝွက္ဝွက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေရးဟု ယခင္ က မွတ္ယူခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပါ အတူတကြ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ အား  ေလွ်ာ္စြာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရ၏ အရအသံုးမွန္း ေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အတိအလင္းေၾကညာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ေၾကြးၿမီးပမာဏကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ တိုးတက္မႈရွိသည့္ လကၡဏဟုဆို၍ ရႏုိင္သည္။

အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္၊ ရပ္ဆိုင္းသင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ရပ္ဆိုင္းႏုိင္မည္၊ တနည္းအစိုးရ၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား (goverment failure) မျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားကို သံုးသပ္၍ မလိုအပ္ေသးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆုိမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိလာေတာ့မည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခပ္ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ပါက ရွိၿပီးႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုပင္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ သြားႏုိင္သည္။ အမွန္မွာ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ ဒြန္တြဲ ျဖစ္ထြန္းလာရမွာျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ဟုဆို၍ရသည္။ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲကိုသာ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ဝမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ပုဂၢလိက၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနေသးသည္ေတာ့မဟုတ္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ ဆိုလွ်င္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို အေလးထား ဦးစားေပးရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစု အမ်ားစုမွာ အစိုးရမွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုဂၢလိကထက္ ပိုမို မ်ားျပားေနသည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း စီးပြား ေရးဆန္လို႔မျဖစ္။ တနည္း အျမတ္တစ္ခုတည္းအတြက္ ရည္စူးၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔မသင့္ေခ်။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလုပ္ျဖစ္ ေရးထက္ အျဖစ္လုပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေနသည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားနည္းပါးမႈ၊ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေလ်ာ့ရဲျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ စြမ္းရည္ နည္းပါးေသာအေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးမွာ အေလး ထား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒျဖစ္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ဖို႔လုိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရကသာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္၌လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဖက္စပ္ (Public-Private Partnership) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ မူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးသည့္အျပင္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္လည္း နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိေနသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးတြင္ ဆီေလွ်ာ္မႈရွိသည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိပါက က်႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ထိုအ တြက္ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳေရးတြင္ အဓိက ျဖတ္သန္းရမည့္ အဆင့္သံုးဆင့္ကို အၾကမ္းဖ်င္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပပါမည္။ ပထမတစ္ဆင့္မွာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆင့္ကို မွန္ကန္မႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳေရး ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆင့္တြင္ အ ေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ လႊဲ ေျပာင္းေပးဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းစီစစ္သံုးသပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပုိင္လြဲေျပာင္းေရးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အ ကိုင္အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးျဖစ္စဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစရွိသည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး၏ ယင္းပထမအဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဟန္႔လည္းဟန္႔တားႏုိင္သည့္ အုပ္စုႀကီး (၄)စုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စားသံုးသူ ျပည္သူ အမ်ား၊ ယင္းျဖစ္စဥ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕မည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုက္အဝန္းတို႔ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အထက္ပါအုပ္စုႀကီး (၄)စုမွ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စြန္႔စားရမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရမည္။ သို႔မွသာ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ အေျခခံမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး၏ အေကာင္း၊ အဆိုးမ်ား၊ ျဖစ္တန္ရာေသာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီးသကာလ ဒုတိယအဆင့္အ ေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားနုိင္မည္။ စာ ေရးသူမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳေရး၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔မသင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ စီးပြား ေရးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအခ်ိဳးညီေရးမွာ ပံုေသနည္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေရခံေျမခံ အေနအ ထားေပၚတြင္သာမူတည္ပါေၾကာင္း….။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၂.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျပန္စရန္ တရုတ္မွ တိုက္တြန္းေျပာဆို
  2. အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဒဂံုအေရွ႕ ရပ္ကြက္(၁၁)ခုအား ဖ်က္သိမ္း

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲမ်ားသာ ေလ့လာခြင့္ရမည္
  2. ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာတဲ့အခါမွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဒၚစု ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေျပာၾကား
  3. ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသတ္ခံရမႈ ABSDF မွ ေဖာ္ထုတ္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျပန္စရန္ တရုတ္မွ တိုက္တြန္းေျပာဆို

မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံမွ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဥကၠ႒ Lu Qizhouမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ေက်ာ္ကုန္က်ရန္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား ယခုလက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္ စိုးရိမ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္တြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထိုစီမံကိန္းတြင္ရရွိမည့္ အျမတ္မ်ားမွာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အျမတ္အစြန္းရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တြင္ မက္ဂါ ဝပ္ ၆၀၀၀နီးပါးရွိသည့္ ပမာဏထဲမွ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ International River “ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္နဒီမ်ားအဖြဲ႕” ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ၎၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းတြင္ တရုတ္မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲသြားရန္ ရွိသည္ဟု လည္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဒဂံုအေရွ႕ ရပ္ကြက္(၁၁)ခုအား ဖ်က္သိမ္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဝအေရွ႕ဘက္ရွိ ရပ္ကြက္(၁၁)ခုအား ယခင္က အိမ္ရာအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္      ေျမကြက္ ခ်ထားေပးခဲ့့ေသာ္လည္း ယင္းေျမကြက္ေနရာမ်ားမွာ အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္အတြင္း ပါဝင္သည္ပာုဆိုကာ ေျမကြက္ခ်ထားေပးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရပ္ကြက္ (၁၁)ခုပာာ ႏိုင္ငံေတာ္ကေဖာ္ထုတ္မယ့္ ေခတ္မီစက္မႈလယ္ယာ စံျပ အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းဧရိ ယာထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ေျမကြက္ခ်ထားေပးမႈေတြကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရပါတယ္”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမကြက္ခ်ထားေပးမႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမကြက္ဖိုးေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျမကြက္တန္ဖိုး ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည့္ ေငြပမာဏမွာ ယခင္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္း ၁၂၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္သိမ္းတာဆိုေတာ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အိုးအိမ္က အရင္ဝယ္ယူထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္း ၁၂၀၀၀အတိုင္း ျပန္ေပးမယ္ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲသြားတာေပါ့။ ၁၂၀၀၀ဆိုတာက တစ္ရက္စာအသံုးစရိတ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဒီေငြန႔ဲေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေနာက္ထပ္ေျမကြက္တစ္ ကြက္ ဝယ္လို႕မရႏိုင္ဘူးေလ”ပာု ေျမကြက္ဝယ္ယူထားသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ စံျပလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဒဂံုအေရွ႕ဘက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ ၁၁ခုမွ ေျမကြက္ေပါင္း ၈၀၇၉ကြက္ကို  ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျမကြက္မ်ားမွာ အစိုးရဝန္ထမ္း လုပ္သက္ ၂၀ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားအား    ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က ဒီေျမကြက္ေတြကို ၁၅သိန္း၊ ၁၆သိန္းေတြေပးၿပီး ဝယ္ေနၾကတယ္။ အခု ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေျမကြက္ဝယ္ယူမႈေတြ က ရပ္တန္႔သြားၿပီး။ အရင္ကတည္းက ဒီေျမကြက္ေတြကို ျပန္သိမ္းမယ့္ ေျမကြက္ဆိုတာေတြ သိသိႀကီးနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ေတြ လုပ္ေနၾကတာပါ ဒီေျမ ကြက္ေတြက အရင္ကတည္းက စိုက္ပ်ိဳးဇုန္ေျမကြက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဒဂံုၿမိဳသစ္အေရွ႕ပိုင္း ရပ္ကြက္(၁၁)ခုအား စံျပအထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ သိမ္းယူေတာ့မည္ျဖစ္သည့္      အတြက္ ၎ေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေနစရာေပ်ာက္ပ်က္၍ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲမ်ားသာ ေလ့လာခြင့္ရမည္

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္ေနရာျပန္လည္ျဖည့္တင္းမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးပုဂၢိဳလ္ မ်ားအျဖစ္ သံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားကိုသာ လာေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာ နမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဆီယံနဲ႔ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးခ်ဳပ္က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြကုိ ခြင့္ျပဳဖို႔ အေလးအနက္ စဥ္းစားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့တ့ဲ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Surin Pitsuwan ကို ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ အာဆီယံ*