Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 3rd February 2010

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ပိုက္လိုင္း ၂ခုမွ တဆင့္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မၾကာခင္ စတင္ လက္ခံ ရ႐ွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘာေတြ ပိုက္လိုင္းက သယ္မလဲ

ပထမ ပိုက္လိုင္းသည္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ လာေသာ ေရနံမ်ားကို ျမန္မာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ခ်ကာ တ႐ုတ္သို႔ သယ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္၍ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေ႐ွာင္႐ွား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ၎ပိုက္လိုင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္း တ႐ုတ္သို႔ သယ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္၍ ယခင္ႏွစ္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၆ % ႐ွိၿပီး ပဥၥမေျမာက္ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်ေပးသူ ဆူဒန္မွ တင္သြင္းသည့္ ပမာဏခန္႔ ႐ွိပါသည္။ ပိုက္လိုင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ အတိအက်ကို မသတ္မွတ္ ရေသးပါ။အျခား ပိုက္လိုင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာ ဓါတ္ေငြ႕ ၁၂ ဘီလ်ံ ကုဗမီတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သယ္ယူ ပို႔ႏိုင္စြမ္း ႐ွိၿပီး လာမည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း စတင္ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ဘယ္ေနရာကို ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သြားမလဲ

ပိုက္လိုင္း ၂ လိုင္းစလံုးသည္ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းမွ စတင္ကာ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဦးတည္ကာ ထိုမွတဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ေ႐ႊလီကို ျဖတ္သန္းမည္ ျဖစ္သည္။

          ၎ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ေ႐ႊလီမွ တဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္းသို႔ ေရာက္႐ွိကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခ်ဳံကင္းႏွင့္ နန္နင္းၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားတြင္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္ကုမၸဏီေတြ ပါဝင္သလဲ

          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္သူ CNPC သည္ စီမံကိန္းတြင္ အဓိက သက္ဆိုင္သည့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ၎၏ လက္တြင္း႐ွိ ႏိုင္ငံေရး အရ အကဲဆတ္သည့္ ျပည္ပ ပင္လယ္ရပ္ျခား လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး နာမည္ႀကီး Petro China မွတဆင့္ ၎၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

          Petro China သည္ ျမန္မာ ပိုက္လိုင္းမွ ေရာက္လာမည့္ ေရနံစိမ္းမ်ားကို သန္႔စင္မည့္ တစ္ေန႔လ်ွင္ စည္ ၂ သိန္း က် ေရနံခ်က္ စက္႐ုံကို တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ စီစဥ္ေနပါသည္။

          အဆိုပါ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံပိုင္ Gail India က ႐ွယ္ယာ ၄% ႏွင့္ အိႏိၵယ ONGC က ၈ % အသီးသီး ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံ ၾကမည္ဟု အိႏိၵယ မီဒီယာမ်ားက ယခင္ လတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ေဒဝူး အင္တာ ေန႐ွင္နယ္က ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခား ပါတနာမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း၊ Korea Gas Corp တို႔ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ရ႐ွိမည့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား

          ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ Shwe Gas Movement က အဆိုပါ ေရနံ ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း၏ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလ်ံ ႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႕ ႐ွာေဖြ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကလည္း ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လိမ့္မည္ ဟု ဆိုပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်မႈ တစ္ခု ထဲမွပင္ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ခံေနရသည့္ အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္ ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ေျပာၾကားပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနတာလဲ

          လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ  ပိုက္လိုင္းမွ ရ႐ွိမည့္ ဝင္ေငြမွ အနည္းငယ္မွ် ကိုသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခံစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ အစိုးရက လက္နက္ ဝယ္ယူျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အတြက္သာ အသံုးျပဳ လိမ့္မည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎ကိုယ္၌တြင္ စြမ္းအင္ မလံုေလာက္မႈကို ဆိုးဝါးစြာ ခံစားေနရပါသည္။

          ပိုက္လိ္ုင္း သြယ္တန္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကၿပီး ပိုက္လိုင္း တည္ၿငိမ္ရန္ အတြက္ အာဏာသံုး အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစမႈ မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ဟုလည္း စိုးရိမ္ ပူပန္ ေနပါသည္။ ယခင္က အလားတူ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ႐ွိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFX UK Focus, 3rd February 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Myanmar Airways International  (MAI)  ၏ အစု႐ွယ္ယာ  ၈၀ %  ကို ျပည္တြင္းဘဏ္ တစ္ခုက ဝယ္ယူလိမ့္္မည္ဟု အပတ္စဥ္ထုတ္  7-Days News  ဂ်ာနယ္က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

MAI ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကေမာၻဇဘဏ္ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရပိုင္ ျပည္တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ၂၀ % သာ ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  7-Days  က ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ အုပ္စုသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူထားေသာ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္ ၁၉၆၂ မွ စ၍ ပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာ ယခုအခါ ယခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ တြန္းအား ေပးလ်က္ ႐ွိေနပါသည္။

MAI သည္  Airbus  A-320 ၊  Airbus  A-319  ႏွင့္  Boeing  737-400  တို႔ျဖင့္ စကၤာပူ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဂါယာတို႔ သို႔ ပ်ံသန္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 3rd February 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္ အတြင္း ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းေနသည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမွ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္မ်ား မၾကာမီ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အပယ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္တြင္းသို႔ ၎၏ စြမ္းအင္ လံုၿခံဳမႈ အခ်ဳိ႕ကို အပ္ထားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ေလာင္းေၾကး ထပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၂) ဘီလ်ံ ကုဗမီတာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းသည္ လာမည့္ (၂) ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီး လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ သယ္ယူေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ အားလံုး အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မေဝးလွေသာ အနာဂါတ္တြင္ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ (၁၂) သန္းကို သီးျခား ပိုက္လိုင္းမွ တဆင့္ ႏွစ္စဥ္ လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္၍ အဆိုပါ ပမာဏသည္ ၎အား ပၪၥမေျမာက္ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်သူ ဆူဒန္ထံမွ ယခင္ႏွစ္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပမာဏခန္႔ ရွိပါလိမ့္မည္။ ပိုက္လိုင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ရက္ကိုမူ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးပါ။

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးေလ့ ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ သံတမန္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးျခင္း တို႔အျပင္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ ရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း တပ္မက္သည့္ မ်က္လံုးျဖင့္ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ စိတ္ခ်င္း ေတြ႕ဆံုၾကသည္ထက္ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးစီးပြား အေပၚ အေျခခံပံု ရပါသည္။ အာဏာရွင္ အစိုးရ (၂) ဖြဲ႔သည္ မဆံုႏိုင္ေသာ မ်ဥ္းၿပိဳင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ နယ္စပ္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ ပိုင္နက္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာႏိုင္သျဖင့္ တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသလို ျမန္မာကလည္း ၎၏ ေျမာက္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ သံသယကို သိုဝွက္ထားပါသည္။

ယခင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ အဆိုပါ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား သိသာစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ေဘဂ်င္းကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ နယ္စပ္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။

"တကယ္လို႔ ျမန္မာျပည္ထဲက ပိုက္လိုင္းက ေလာေလာဆယ္မွာ ျပႆနာ လံုးဝ မရွိဘူးလို႔ ဘီဂ်င္းက စဥ္းစားခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ သူတို႔ ျပန္စဥ္းစားရမွာပါ"ဟု London School of Economics Centre မွ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ေမာင္ဇာနည္က ေျပာၾကားပါသည္။ "ျမန္မာအစိုးရက လတ္တေလာမွာ သူတို႔ (တ႐ုတ္) နဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ေပါင္းဖက္ေနေပမယ့္လည္း တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲကို ဝင္ပစ္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။

မလကၠာ ေရလက္ၾကား ျပႆနာ

ကမာၻ႔ ဒုတိယ ေရနံ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၎၏ ျပည္တြင္း စြမ္းအင္ မဟာဗ်ဴဟာ စည္းဝုိင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကား အက်ပ္အတည္းမွ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာျပည္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ႐ႈျမင္ေနပါသည္။

၎တို႔ စိုးရိမ္ေနေသာ အခ်က္မွာ စစ္ဖက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားၾကားရွိ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္း သယ္ေဆာင္ေနေသာ ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ားကို ရန္သူ အင္အားစုမ်ားက ပိတ္ဆို႔ တားဆီးသြားႏိုင္မွာကို ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရနံတင္သြင္းမႈ၏ (၈၀ %) သည္ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းမွ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နယ္ေျမသည္ နဂိုကပင္ ပင္လယ္ဓားျပ ျပႆနာ ရွိႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ Lloyd's Market Association ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ၏ ပူးေပါင္း စစ္ေကာ္မတီက စစ္ပြဲ အႏၲရာယ္ ရွိေသာ ဇုန္အတြင္းတြင္ အဆုိပါ ေဒသကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ရွားရာတြင္ အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအာရွေဒသမွ ေရနံစိမ္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းမွ သယ္ယူျခင္းသည္ သယ္ယူေရး လမ္းေၾကာင္း ေပါင္းစံုကို ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနျခင္း အတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

"ပိုက္လိုင္းေတြထဲက တစ္ခုက ေရနံစိမ္း အတြက္ သီးသန္႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီေရနံေတြက ျမန္မာက လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက သေဘၤာနဲ႔ လာတဲ့ ေရနံကို ခ်ၿပီး ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ယူနန္ကို ပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္"  ဟု ေျပာၾကားသူမွာ Singapore's Institute of Southeast Asian Studies မွ ပညာရွင္ Ian Storey ျဖစ္ပါသည္။

"ကိုးကန္႔ ကိစၥ အေပၚ သံုးသပ္ၾကည့္လို႔ ရတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က ပိုက္လိုင္းကိစၥကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက နယ္စပ္ေဒသကို ရွင္းလင္းတဲ့ သေဘာေလာက္ပဲလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ပဲေလ" ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ ဗဟို အစိုးရကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္လာေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားစြာ၏ ကိစၥႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ စီးဝင္လာမႈ အေပၚ လတ္တေလာ သံသယ ႀကီးထြားလာသည့္ ကိစၥသည္ အဓိက အႏၲရာယ္ႀကီး ႏွစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္က ပိုပံု ရေနပါသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတို႔ အေပၚ ခါးသီးမႈမ်ားကို ရင္ဝယ္ ပိုက္ထားၾကသည့္ ျမန္မာလူထု၏ သေဘာထားမွာ မုန္းတီးမႈႏွင့္ စည္းပါးပါးေလးသာ ျခားေတာ့သည္ဟု LSE မွ ေမာင္ဇာနည္က ဆိုပါသည္။ "တကယ္လို႔ တ႐ုတ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ျမန္မာေတြက ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) ရွည္တဲ့ ပိုက္လိုင္းက သိပ္ကို လြယ္ကူတာေပါ့ဗ်ာ" ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အသိမ္းခံရသည့္ အတြက္ ေဒါသထြက္ေနေသာ ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္မွ ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားက တ႐ုတ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ Shwe Gas Movement မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဝမ္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေတြ အေပၚ ျပည္သူေတြ ေဒါသ ထြက္ေနတာကို ျမင္ေယာင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ဟု ၎က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

"ဒီကိစၥေၾကာင့္ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈေတြ၊ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္" ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

တဖန္ အေနာက္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္က ဘီဂ်င္းဘက္ေတာ္သား ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ အိႏၵိယကို ဝိုင္းရံေနျခင္း၊ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒလီ၏ စိုးရိမ္မႈမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

"တကယ္လို႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ဆီ ေပးလိုက္ရၿပီလို႔ အိႏၵိယက သတ္မွတ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို အလြယ္တကူ ပံုေဖာ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီးပြားေတြကို ပစ္မွတ္ထားလာမယ့္ ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မေက်နပ္တဲ့ ျမန္မာစစ္သားေတြကို အိႏၵိယက တိတ္တဆိတ္ ကူညီတာမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ" ဟု LSE မွ ေမာင္ဇာနည္က ေျပာၾကားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယ ကုမၸဏီ (၂) ခုကို ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာက အိႏၵိယကို ကစားဝိုင္းအတြင္း ဆြဲသြင္းလုိက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ GAIL India က (၄ %) ႏွင့္ ONGC က (၈ %) အသီးသီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကမည္ဟု အိႏၵိယ မီဒီယာမ်ားက ယခင္လက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

လူထု ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ ထိခုိက္မႈ

ယခု စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံတကာ လူထု ဆက္ဆံေရး ထိခုိက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈  အိုလံပစ္အတြက္ စည္း႐ံုး ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ ကာလက ဆူဒန္တြင္ ေရနံ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္တင္ခံခဲ့ရသူ ဘီဂ်င္းအဖို႔ မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္လာျပန္ပါသည္။

ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ယူမည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ထပ္ဖန္ တလဲလဲ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ အေပၚ ျပင္းျပစြာ တပ္မက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ စိတ္ညစ္စရာ ျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာမ်ားကို ဘီဂ်င္းက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံယူပါလိမ့္မည္ဟု နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မွ ျမန္မာ့ေရးရာ သုေတသနမွဴး David Mathieson က ေျပာၾကားပါသည္။

"ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တ႐ုတ္က လုပ္ေနတဲ့ အရာ အားလံုးအတြက္ အခုပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းက အမွန္တကယ္ မွတ္ေက်ာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ အရမ္းကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၿပီး အရွက္ကြဲရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုပါသည္။ "ဒါေပမယ့္ ဒီအေၾကာင္း အရာေတြက စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသြားဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အခ်က္ေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး။ သူတို႔က ဓာတ္ေငြ႕ လိုခ်င္ေနတာ အခ်ိန္ အေတာ္ကို ၾကာေနပါၿပီ" ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy, By Ba Kaung, 3rd February 2010

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရး မပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တင္ျပမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အလွည့္က် သဘာပတိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Gerad Araud ၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

Araud သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဂၤါေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခု အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ကမွ် အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ တင္ျပလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တနလၤာေန႔က ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပမႈမ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ရန္ကုန္၌ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း ေနာက္တြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဂ႐ုျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ၏ ခ်ိန္ဘာ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးမွာ အရန္ အေရး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ban Ki-moon သည္ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ျပဳရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ထပ္မံ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လက Ban Ki-moon သည္ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီအားျဖင့္ ၎၏ အရာရွိခ်ဳပ္ Vijay Nambiar ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ (၁၄) ဦးျဖင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက တည္ေထာင္ ေပးထားရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ ယခုအပတ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ရာ ေတာင္ကိုရီးယား တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း ဆိုးလ္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

သတင္းတစ္ခု၏ အဆိုအရ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ေတာင္ကိုရီးယားအား ျမန္မာ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကိစၥကို လႈပ္ရွားရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေစလိုၿပီး ဆိုးလ္၏ ပါဝင္မႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ပါဝင္လာရန္ အားေပးရာ ေရာက္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝါရွင္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္အရ Kurt Campbell သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး Campbell က မၾကာေသးမီက ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ဆီနိတ္တာမ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ မိမိတို႔ ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ကို ေျပာလိုသည္မွာ ကပြဲခန္းမတြင္ တစ္ဦးတည္း မကႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေလ့လာသ)