Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွင္သန္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ေ နရာမွာ မိမိတုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ကာလလုိ ထိလြယ္ ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ား ၊ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ မိမိတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရး နည္းလမ္းေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔လည္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္"

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ "ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရး နည္း လမ္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တုိက္တြန္း" သတင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


"ဒီႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလာေရာက္ဆုံး ႏွစ္ပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကုိလည္း လုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ဒီလုိ စိတ္ဝင္စားၾကေပမဲ့လည္း ခ်ီတုံခ်တုံ ျဖစ္ေနတဲ့ အပုိင္းလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္း ဆုိင္ရာေတြကုိ စုိးရိမ္ပူ ပန္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထပ္ ဝင္လာမလာဘူး ဆုိတာ ကေတာ့ သီလဝါရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပုိင္းေတြ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္သြားဖုိ႔လည္း ဂ်ပန္ အစုိးရက ေထာက္ပံ့ ကူညီသြားမွာပါ"

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ "ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပုိင္း ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ သီလဝါ စက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္ ဒုတိယ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား" သတင္းမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မစၥတာ ရာခ်ီဟီကုိ အီဆုိဟာကီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


"လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ ကၽြန္မတုိ႔ အရမ္းကုိ စိတ္ပူမိပါတယ္။ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္သလုိဘဝနဲ႔ ရွင္သန္ေနရတဲ့ လူေတြ ေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ ရမယ့္ လယ္ယာေျမေတြ ပ်က္စီးၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနရတဲ့ လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုဘဝ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရတာကုိလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဥေရာပေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တကယ္ လုိအပ္ေန တဲ့ ေနရာေတြအတြက္ ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္"

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ True News ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) ၊ အမွတ္ (၇) တြင္ ပါရွိေသာ "ကခ်င္ ၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ယူ႐ုိ ၃ သန္း ေထာက္ပံ့မည္" သတင္းမွ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡ တန္ျပန္ေျဖရွင္းေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ ေကာ္မရွင္နာ AKristalina Georgieva ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


"မိသားစုတစ္စုမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အေျခမခံရင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ မရႏုိင္ပါဘူး။ အခုလဲ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ အဲဒီ အေျခအေန အတုိင္းပါပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံဟာ အခုအခ်ိန္မွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ အင္မတန္မွ ႏူးညံ့သိ္မ္ေမြ႕ တဲ့ လမ္းတစ္ေကြ႕ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕က ဒီလမ္းတစ္ေကြ႕ကုိ ၂၀၁၀ ကတည္းက ေရာက္ခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိရင္ ၂၀၁၀ မွာ စခဲ့တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္လဲဲ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံသူ ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကို ေခၚေဆာင္သြားမွာလားဆုိတာ အခုခ်ိန္မွ စတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဘာကုိ ဆုိလုိလဲဆုိရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္"

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ The Flower News ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၉) ၊ အမွတ္ (၄၇) တြင္ ပါရွိေသာ "ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အခ်ဳိးအေကြ႕ကုိ စတင္ျခင္းဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ" သတင္းမွ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမဳိ႕ရွိ Opera House တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ ႏႈတ္ခ်က္။


"ဦးပဥၥင္းတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တင္ျပတယ္။ ဒါကုိ တခ်ဳိ႕က အထင္အျမင္ လြဲတာေလးေတြ ရွိတယ္။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မေရာေထြးေစခ်င္ဘူး။ ဦးပဥၥင္းႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ပတ္သက္မိရင္ သူတို႔မွာ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေနတာေတြကုိ ဦးပဥၥင္းတုိ႔ သိေနေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေတြကုိ အက်ယ္တဝင့္ မေျပာခ်င္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္တဲ့ မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ ႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔မွာ ဆုံး႐ႈံးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္"

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ "