Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေရွ႕ဆက္အသြင္းေျပာင္းမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေရွ႕ဆက္အသြင္းေျပာင္းမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျပည္တြင္း၌ေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ အထူးအေလးထားခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ တခဲနက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္မွ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာအႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ၊ အေျပာင္းအလဲကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္လိုလားမႈတို႔ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲ ထည့္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ခဲ့ႏုိင္ၿပီ ယူဆရပါသည္။ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့မႈမ်ားသည္ သိမ္ေမြ႔သည္ႏွင့္အမွ် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရမည့္ အခ်ိဳး အေကြ႕မ်ားစြာကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားတြင္လည္း ယခင္အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာကဲ့သို႔ အေၾကာက္တရား မ်ားျဖင့္ မေျပာရဲမဆိုရဲဘဲ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ႈံးေနျခင္းမွ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္း အသြင္ေျပာင္းလဲ ကာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကင္းလြတ္စျပဳေနၿပီဟုဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေျပာင္းအလဲအေပၚ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလိုလားေနရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီေအာင္ပြဲရေရးဆိုတာထက္ပိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ၏ အက်ိဳး၊ မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္၏ အက်ိဳးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစုလိုလားသည္မွာ ၎တို႔၏ နိမ့္က်ေနေသာ လူမႈအကိ်ဳးစီးပြား ျမင့္မားလာေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေပမည့္ ႏုိင္ငံျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ၊ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရာ ျပည္သူ၏ အက်ိဳးကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ စတင္ထမ္းေရြးရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ဖြဲ႕စည္းအေျခခံေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တိုင္း၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္းလက္ေတြ႕ အလုပ္ျဖစ္ေရးမွာလည္း ထင္သေလာက္မလြယ္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိနားမလည္၍ မရ။ သိႏုိင္လာဖို႔ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ (Capacity) ကို ျဖည့္တင္းထားႏုိင္ရမည္။ အတုိက္အခံအရည္အတြက္ ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒအျငင္းအခံုမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္း လာႏုိင္ စရာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ား၏ Capacity ရွိမႈ၊ မရွိမႈမွာလႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ေဖာ္ျပေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ (Capacity building) ႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ေသာ တနည္း ေခါင္းႏွင့္ပန္းလို ျဖစ္ေနသည့္ Institution al building အတြက္ပါ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာက္ရြက္သြားၿပီးျဖစ္မည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရသစ္သည္ institutional change ကို အေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုရဲရဲဝင့္ဝင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးမႈအေပၚ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ႐ႈေထာင့္မွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေအာက္ ေျခအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ နည္းဗ်ဴဟာ သေဘာတနည္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ ခြဲမႈ႐ႈေထာင့္မွသာ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အက်င့္ ပ်က္လာဘ္စားမႈရွိခဲ့ေသာ္ ယင္းကိုမည္သို႔ကုစားရမည္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွားယြင္းေနလွ်င္ မည္သို႔ အရည္အခ်င္းျဖည့္တင္းရမည္ အစရွိသည့္ မထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ျခင္းအေျဖရွာကုစားမွသာ ျဖစ္ေပမည္။ အေပၚမွေျပာင္းေသာ္လည္း ေအာက္ေျခလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲဖို႔ရာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းႀကီးမျဖစ္ႏုိင္။ ေအာက္ေျခထိပါ ကူးစက္ဖို႔အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိယူရဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈရွိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္လိုလားသည့္ အေျပာင္းအလဲမွာ စီးပြားေရး ပင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲေနာက္တြင္ ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အသြက္ျမန္ျမန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ရၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပီတိ ေလွ်ာ့ပါးသြားႏုိင္သည္။ စနစ္က်သည့္ ပီျပင္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ စီမံခန္႔ခြဲ သည့္ ႏႈန္းရွင္ေငြလဲစနစ္ (Managed Floating Exchange Rate Regime) ကိုစတင္က်င့္သံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္သာ အတည္ျပဳဖို႔ က်န္ေတာ့သည့္အတြက္ မၾကာမီထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားမွ်တမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕လာေတာ့မည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္မွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ျခင္းေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေပးလာေတာ့မည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကေျခကုပ္ယူေသာ ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြေတာ့မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းရင္း ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိုအရွည္ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ မ်ားမၾကာမီ ကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ဆိုသလို ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ကို စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရ ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း……။

*****************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

.၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အခ်ိ္န္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ
  2. ကုန္စည္(၅)မ်ိဳးထပ္မံ အခြန္ကင္းလြတ္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပး

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္မည္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ အာဆီယံ စတင္ေတာင္းဆို
  3. ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ NLD ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္လာ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အခ်ိ္န္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီၾကာ အခ်ိန္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အခက္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ မီးေတြ ပံုမွန္လာပါတယ္။ မပ်က္လို႔ေတာင္ မီးကေတာ့ ပံုမွန္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ထင္လိုက္ေသးတယ္။ ခု ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးကို အရင္လို အခ်ိန္ပိုင္းစနစ္န႔ဲ ျပန္သြားမယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို အေျခခံလူတန္းစားေတြ အခက္အခဲ ေတြ႕ေတာ့ တာေပါ့ဗ်ာ။”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အခ်ိန္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးသည့္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရခဲအထြက္နည္း၍ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ခြာမည့္ ငါဖမ္းေရယာဥ္မ်ားလည္း ေစာင့္ဆိုင္း ေနရၿပီး ထိုသို႔ ရပ္နားထားရသည့္အတြက္ ငါးအဝင္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိသာစြာ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လွ်ပ္စစ္မီးကို အလွည့္က်ေပးတဲ့စနစ္ကို လုပ္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ နစ္နာဆံုး ႐ံႈးမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲလာတယ္။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ေတြမွာလည္း လွ်ပ္စစ္မီးအခ်ိန္နဲ႔ပဲရေတာ့ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ေတြ ေလ်ာ့က်လာေတာ့တာေပါ့”ပာု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးအခ်ိန္ပိုင္း ေပးေဝေနမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ ႏွစ္အုပ္စု၊ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီထိ၊ ည ၁၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ၊ နံနက္ ၅ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ အထိကုိ အုပ္စု A,B,C,D ခြဲကာ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကုန္စည္(၅)မ်ိဳးထပ္မံ အခြန္ကင္းလြတ္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္က႑ ျမင့္တက္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာႏိုင္ေစရန္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ကုန္စည္ (၅)မ်ိဳးအား ထပ္မံအခြန္ကင္းလြတ္ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကျငာစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ အထူးကုန္စည္(၅)မ်ိဳးမွာ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၊ ကြ်န္းသစ္လံုးႏွင့္ ကြ်န္း ခြဲသားမ်ား၊ သစ္မာသစ္လံုးႏွင့္ သစ္ခြဲသားမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ကုန္စည္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံကုန္စည္အမ်ိဳးအစား ၇၀ ကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္အျပင္ အထူးကုန္စည္ ၁၈ မ်ိဳးမွလြဲ၍ က်န္ကုန္စည္မ်ား အားလံုးကို အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အထူးကုန္စည္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ဆီကို ယခင္အခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၇၀ မွ ယခု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္ကို ယခင္ ၉၀ မွ ယခု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္ơ