Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၈.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံသားအခြင့္အရးႏွင့္တာဝန္

**************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံသားအခြင့္အရးႏွင့္တာဝန္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ က ျဖစ္ေပၚဖို႔ ခက္ခဲေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ တခ်ိဳ႕က ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားဟု သံသယျဖစ္ၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ေကာ ဟူေသာ ေတြးေတာစိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေျပာေျပာေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲဟူေသာ အိုင္ဒီယာမွာ ယခုအခါတြင္လက္ေတြ႕ ပံုေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခု အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ညင္သာစြာ ျဖစ္ထြန္းေနသည့္တိုင္ တခ်ိဳ႕က ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲဟု အဆိုးျမင္ၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ထြန္းေနမႈကို လက္မခံသည့္ အင္အားစုမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ယခုအေျပာင္းအလဲကို သတိရွိစြာ အေကာင္းျမင္(consciously pessimism) ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကသည္။ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေဘးထြက္ထိုင္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္။ ပင္မ ေရစီးေၾကာင္းႏုိင္ငံေရးကို လက္သင့္ခံႏုိင္မွသာလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး အသက္ဆက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလို ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား ေၾကြးေၾကာ္သည့္ “လူ႔အခြင့္အေရး”ဟူသည့္ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔ အားရပါးရ ေၾကြးေၾကာ္ ႏုိင္ေအာင္လည္း အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ လူသားတုိ႔အတြက္ အေရး ႀကီးသည္ဟု သူတို႔၏အသိပညာ သမုိင္းေၾကာင္းအရ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ေရခံေျမခံကို သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္း မရွိဘဲ ယင္းကို အေရးႀကီးကိစၥသဖြယ္ ေျပာဆုိျပဳမူေနၾကသည္။ စာေရးသူအျမင္မွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ အေရးမႀကီးဘူး မဟုတ္၊ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုထက္အေရးႀကီးသည္မွာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို အရင္ဦးဆံုးရၿပီးကာမွ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဟူေသာ အခန္းတခန္း ပါရွိပါသည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္း ပံုပါ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိေအာင္ အရင္ဆံုး အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ ရပါဦးမည္။

ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ကို ရယူဖို႔တြင္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အထူးအေရး ပါပါသည္။ အစိုးရသစ္၏ ေျဖေလ်ာ့ေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသိုင္းအဝန္းမွာ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းလာပါသည္။ သတင္း မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဆီးပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေျဖေလွ်ာ့လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ တနည္း ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္ သိရွိပိုင္ခြင့္မွာ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကလည္း ဆင္ဆာမူဝါဒလည္းရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုပင္ အျပည့္အဝေဖာ္ျပမႈ မရွိေသးပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒေရးရာ အျဖာျဖာကို အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ဖို႔ရာ ယခုကဲ့သို႔ ဆင္ဆာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာမွာလည္း မရွိ သင့္ဘူးဟု စာေရးသူျမင္မိပါသည္။

ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေလ့လာေသာ ပညာရွင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ bottom-up approach က top-down approach ထက္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔မႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ top- down approach ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ bottom-up approach ကို မည္သို႔ပုံစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုသည္မွာ အေလးထားစရာကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလာပါေတာ့သည္။ အားေကာင္းသည့္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (Social movements)မ်ားျဖင့္ လူမႈေရႊ႕လ်ားမႈ (Social mobilization) ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာ အာဏာႏုိင္ငံေရးအေပၚ တိုက္ပြဲသ႑ာန္ျဖင့္ စိန္ေခၚျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးစီးပြားတူရာ လူမ်ား စုဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို သတိျပဳမိေအာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုခ်င္ပါသည္။

စာေရးသူ အေမရိကန္မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္အခါက လူမႈလႈပ္ရွားမႈမွာ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါပံုကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူေနထိုင္ရာၿမိဳ႕မွာ အေမရိကန္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ပို႔လန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က စက္ဘီးကို စီးၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ကားစီးသူဦးေရ ပိုမိုမ်ားလာခဲ့သည့္အတြက္ စက္ဘီးစီးသည့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ယခုအခါ ယခင္အတိုင္း စက္ဘီးကိုသာ အမ်ားစုစီးၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ျဖစ္သလို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရကိုပါ ႏုိင္ငံေရးဖိအားမ်ား ေပးႏုိင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဤသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါသည္။ စားသံုးအခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အစရွိသည္တို႔ကို အက်ိဳးစီးပြားတူ အုပ္စုမ်ားက ျပည္သူမ်ား သတိျပဳမိလာေအာင္ လႈပ္ရွား၍ရႏုိင္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဟုလည္း သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ အာဏာႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာအားေကာင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ  ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား သတိျပဳမိလာေအာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ bottom-up approach ျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ယခုထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါသည္။

****************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၈.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက္အီးစီ ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္း
  2. အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း သံုးႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ တမူး-ျမဝတီလမ္းေဖာက္လုပ္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္
  2. SNLDပါတီႏွင့္ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပါတီမွတ္ပံုျပန္တင္မည္ဟု သိရ
  3. NLDပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆင္းမႈမ်ားတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ကူညီမည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက္အီးစီ ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက္ဖ္အီးစီ ၁၀၀ ေပးေဆာင္ေနရမႈမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္ပမွာ ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ကို အက္ဖ္အီးစီ ၁၀၀ ေပးမွသာ အလုပ္သမား ဌာနက ေလဘာကဒ္ ထုတ္ေပးတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းကေနစၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ ေပးေဆာင္ရတာေတြကို ယာယီရပ္နားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ျပန္လည္တြက္ယူမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက္ဖ္အီးစီေပးေဆာင္ရမွႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ထြက္ခြာမည့္ Calling က်၍ အသစ္ျပန္ဖြင့္မွသာ ေလဘာကဒ္အသစ္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊရဲၿဖိဳးေအာင္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုကလည္း “ဘဏ္ေတြမွာ ဘတ္ဂ်က္ေတြ တြက္ဖို႔ အတြက္ဆိုၿပီး ေငြသြင္းတာေတြကို လက္မခံေတာ့ဘူး။ အရင္ ႀကိဳသြင္းထားတဲ့လူေတြပဲ ေလဘာကတ္ေတြရတယ္။ မတ္လ ထဲက်မွ အသစ္ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ထင္တယ္”ပာု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက္ဖ္အီးစီ ေပးသြင္းရမႈ ေခတၱရပ္နားထားသည့္ အတြက္ အလုပ္သမားေလဘာကဒ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေလဘာကဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္း ေစလိုေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း သံုးႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ တမူး-ျမဝတီလမ္းေဖာက္လုပ္မည္

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း သံုးႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ တမူးမွ ျမဝတီသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းမႀကီးကို ေဖာက္လုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဆက္သြယ္ေရး လမ္းမႀကီးကို အိႏိၵိယရယ္၊ ျမန္မာရယ္၊ ထိုင္းရယ္ သံုးႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ေဖာက္သြားမွာပါ။ ဒီ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီးကို အိႏၵိယ -ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့ မိုေရး၊ တမူးကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့ ျမဝတီ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အထိကုိ ေဖာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ပာု ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း သံုးႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း၍ ေဖာက္လုပ္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး၏ လ်ာထားလမ္းအရွည္မွာ ၁၃၆၀ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ၈၄၅ မိုင္ ရွည္လ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဆက္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီးပာာ အိႏၵိယနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ကေလးဝ၊ ၿမိဳ႕မ၊ ေခ်ာင္းမ၊ ယင္းမာပင္၊ လင္းကေကာ၊ လက္ဆည္ကန္၊ ပခုကၠဴ၊ လက္ပံေခ်ေပၚ၊ ပုဂံ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ အုတ္တြင္း၊ ထန္းတပင္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊက်င္၊ ဒံုဇရပ္၊ သိမ္ဇရပ္၊ သထံု၊ ဘားအံ(ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံု)၊ ေကာ့ကရိတ္ အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကို ျဖတ္ၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အထိကို ေဖာက္လုပ္သြားမွာပါ”ပာု ယင္းက ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ပူးေပါင္း၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ က႑မွာေလးခုရွိၿပီး ၎က႑မ်ားမွာ (၁) တမူး၊ ကေလး၊ ကေလးဝလမ္း၊ (၂) အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိƞ