Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၇.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ တပ္မေတာ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ တပ္မေတာ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေအာင္ေမာင္း

ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲယူခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  ျပည္တြင္း လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ႐ွိေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္တပ္၏ ၾသဇာႀကီးမားသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီဘဝ က်ေရာက္ျခင္း မ႐ွိ ခဲ့သလို ျပည္တြင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအခ်ိဳ႕႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ ၾသဇာမွာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ဤကားထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အခ်ိဳ႕က ပံုစံတူသလို အခ်ိဳ႕က ပံုစံမတူၾကေပ။  ကဒါဖီတို႔ ကဲ့သို႔ လူထုက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားလည္း ႐ွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလုပ္မျဖစ္သည့္ သာဓက မ်ားလည္း႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ား၊ တစ္ပါတီတည္းက ႀကီးစိုးသည့္ႏိုင္္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ မည္ကာမတၱာ ႏိုင္ငံမ်ားမပါလွ်င္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ႏိုင္ငံအေရ အတြက္မွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရႏိုင္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဆုတ္ခြာၿပီး အရပ္သားအစိုးရ ေျပာင္းလဲရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာ႐ွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္၏ ေမာင္းႏွင္အား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူတုိင္းပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ စသည္တို႔က အဓိက ျဖစ္သည္။  ယေန႔ကမာၻတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္လာသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ မူဝါဒကိုထင္ဟပ္မႈ ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႐ွိသည္က သက္ေသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿပိဳလဲသြားရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည့္ ကိစၥတြင္ အခက္အခဲေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေပါင္းစံု႐ွိသည္။ အဓိကမွာ စစ္တပ္၏ အခန္္းက႑ကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ စစ္တပ္က လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းသာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္ကို ဘက္စံုေခတ္မွီ တိုးတက္ေအာင္ Capacity Building လုပ္ေပးရျခင္းမ်ိဳးလည္းပါဝင္သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ဥပမာကို ၾကည့္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီႏိုေခ်းလက္္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခ်ီလီဒီမိုကရက္တိုက္ေဇး႐ွင္းမွာ သမၼတေလးဆက္ေျမာက္အတြင္း မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိမ်ား၏ Capacity က အဓိကက်ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သာမက ျပည္သူ၏ Capacity ျပည့္ဝမႈကလည္း ခ်ီလီဒီမိုကရက္တိုက္ ေဇး႐ွင္း ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ (ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇး႐ွင္းမွာ စစ္တပ္ေရာ၊ ျပည္သူပါ Capacity လိုအပ္ေနသည့္ၾကားမွ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ီလီထက္ပင္ ပို၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။)

တပ္မေတာ္ကို Capacity Building လုပ္ရာတြင္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို မူေဘာင္သြင္း ျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခ်က္ပါဝင္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တိုက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ စစ္သည္မ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္လာသည္။ စစ္တပ္အင္ အားကိုေလ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသည့္ စစ္သည္မ်ား အတြက္လည္း ယင္းတို႔၏ အနာဂတ္အအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကို အကန္္႔အသတ္နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထားၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်တ္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထူေထာင္ေပးရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ဥပမာကိုၾကည့္လွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံေရးမွ ခဲြထုတ္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္ေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။  အနာဂတ္တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ေခတ္မီ လက္နက္ဆန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ သံုးစဲြႏိုင္သည့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ျမင့္ စစ္သည္မ်ားလို အပ္လာသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ဖန္တီး ေပးထား သည္။

စစ္တပ္မ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သလိုတစ္ဖက္ တြင္လည္း ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ၿပီး ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ပိုမိုပီသလာေစရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္တက္ လာေစရန္ ဖန္တီး ေပးရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ဆိုသည့္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ပီသမႈကို ပိုမိုသေဘာေပါက္လာေစၿပီး အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျမင္ မ်ားလည္း တိုးတက္လာသည္။

အရပ္သားအစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ စစ္တပ္မူေဘာင္သြင္းျခင္းႏွင့္ Capacity Building လုပ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးျပဳမႈ ျမင့္မားေလ့ ႐ွိေသာ္လည္း စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျခတက်ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္နက္ကို တင္သြင္းရသည့္အဆင့္မွ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ သံုးစဲြႏိုင္ သည့္အျပင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အဆင့္အထိ ေရာက္႐ွိလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ရာ စစ္တပ္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သံုးစဲြမႈတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ တေျဖးေျဖးေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။  တိုက္ပဲြမ႐ွိေတာ့သည္ႏွင့္အမွ် စစ္သည္အေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္မွ အနားေပးလိုက္သည့္ စစ္သည္မ်ားကိုလည္း စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ( ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား)

အရပ္သားအစိုးရ ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ မွာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔ကဲ့ေသာ စစ္တပ္စီနီယာႀကီးမ်ားက အစိုးရအဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္၍ အရပ္သား အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္ကို ထိန္းေက်ာင္းထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ ေပၚလာ သည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္ကုိ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုတာဝန္ယူေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနေပသည္။

 *****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၇.၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. လႈမႈေရးအသင္းမွတ္ပံုတင္ခ ႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္သူနည္းပါး

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ျမန္မာခရီးစဥ္စတင္
  1. စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရင့္သီးစြာဆက္ဆံခံရျခင္း မေက်နပ္၍ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တိုင္ျကားမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

လႈမႈေရးအသင္းမွတ္ပံုတင္ခ ႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္သူနည္းပါး

ျပည္တြင္းရွိ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ခမွာ ႀကီးျမင့္ေနသည့္အတြက္ လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားနည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း NGO တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

“လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕ေတြဆိုတာ သူမ်ားကလွဴတဲ့ေငြေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနရတာ။ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြ တရားဝင္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္မယ္ဆိုရင္ မွတ္ပံုတင္ခက ၅ သိန္းဆိုေတာ့ ဘယ္အသင္းက ဘယ္တတ္ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ထက္ အသင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ၾကေတာ့တယ္”ပာု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ထိုသို႔ လူမႈကူညီမႈအသင္းမွတ္ပံုတင္ခမ်ား  ႀကီးျမင့္ေနသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ အသင္းဖ်က္သိမ္းရေတာ့မည့္ အေနအထားတစ္ခုထိသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ေစ်းေလ်ာ့ ေကာက္ခံရန္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္အလိုက္ခြဲ၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါအသင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြ မွတ္ပံုတင္ေၾကးက ငါးသိန္းဆိုၿပီးသတ္မွတ္တယ္။ ဒီငါးသိန္းကိုလည္း တစ္လအတြင္း အေၾကေပးသြင္း ရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မွာလည္း။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေတြကို ေစ်းေလ်ာ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္အလိုက္ခြဲေကာက္တာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္”ပာု ေစတနာသုခ လူမႈကူညီ ေရးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိလူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနရသည့္အျပင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ားမွာလည္း ႀကီးျမင့္ေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ျမန္မာခရီးစဥ္စတင္

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းသည္ ေမလ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

အဆိုပါ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္သည္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေမလ (၂ရ) ရက္ကေန (၂၉) ရက္ေန႔ထိ (၃) ရက္ ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏို္င္ငံခရီးစဥ္အတြင္း လံုၿခဳံေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေမလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သိရသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏီၵၿပီးလွ်င္ မန္မိုဟန္ဆင္းသည္ ပထမဆံုးလာေရာက္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရင့္သီးစြာဆက္ဆံခံရျခင္း မေက်နပ္၍ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တိုင္ျကားမည္

ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP)  မွ ေျမယာကိစၥတခုေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးညိူႏူိင္းရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမစာရင္းဌာန ဒုျပည္နယ္မွဴးမွ ရင့္သီးစြာ ဆက္ဆံလုိက္ျခင္းအေပၚတြင္ မေက်နပ္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးမ်ားသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုင္ျကားသြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

အေျခခံေျမယာေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာေျမေပၚတြင္ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားသာရရွိၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္မူ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးေစာစိန္ေအာင္မင္းမွ စာရြက္စာတန္းမ်ားျဖင့္ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညိူႏိူင္းခဲ့ရာ ကရင္ ျပည္နယ္ ေျမစာရင္းဌာန ဒုတိယျပည္နယ္မွဴးမွ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရင့္သီးစြာေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ေမလ၁၇ရက္ေန႔ကေပါ့ ကၽြန္ေတာ္ရယ္၊ (ျမဝတီခရိုင္ KDP ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာရွားထြဋ္ေခါင္ရယ္၊ ဗဟိုလ္ဌာန ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာရဲဝင္းႏိုင္ရယ္ သြားၿပီး အက်ိဴးအေျကာင္း ေမးရံုပဲရွိေသးတယ္ ခင္ဗ်ားတို႔ပါတီက ပြဲစားေတြလားလို႔ေမးၿပီး ဒုျပည္နယ္မွဴးက ေစာ္ကားလႊတ္လိုက္တယ္ဗ်ာ" ဟု ျမဝတီခ႐ိုင္ KDPျပည္နယ္ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီလို အျခားေသာပါတီမ်ား အထက္ကျဖစ္စဥ္အတိုင္း ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားျခင္း မခံရဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္တယ္"ဟု  ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသို႔ တိုင္ျကားထားေသာ ေျမယာမႈမ်ားမွာ ၁၇မႈခန္႔ရွိၿပီး အေရးေဆာင္ရြတ္သြားရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရ သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ(KDP) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတ္ပံုတင္ ၅၁အရ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမဝတီခ႐ိုင္ကုိယ္စားျပဳ ခရိုင္ပါတီ႐ံုးကို ဧၿပီလ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၄ရက္ကြက္ ေျမနီကုန္းတိုးခ်ဲ႕ရက္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

PL

****************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒီမိုကေရစီကို အခုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမက ႏုိင္ငံေရးပိုင္းပါ။ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြက အမ်ားႀကီး ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အခုတစ္ႏွစ္တာ အေတာအတြင္းမွာ ေတြးမထားတာေတြ အထိေျပာင္းလဲလာတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ျမန္လည္းျမန္တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ (NLD) ပါတီကိုေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္လို႔ရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ကို ေျပာင္းလဲေပးလိုက္တယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အရင္ကဆုိရင္ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ တရင္းတႏွီး မဆက္ဆံရဘူး။ အခုက်ေတာ့ ဆက္ဆံလို႔ရၿပီ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကို တိုက္တြန္းတဲ့အခါမွာ အဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ ေတြကိုလုိက္နာၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေပးတယ္။ ဒီေလာက္အထိ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ ထင္မထားဘူး။ ႏုိင္ငံေရးကေတာ့ ေျပာင္းလဲ သြား႐ုံတင္မကဘူး။ စီးပြားေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုပါ ေျပာင္းလဲေပးရမယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးက အျပန္ အလွန္ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ေနာက္အျခခံစီးပြားေရးမွာက ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ တရွိန္ရွိန္နဲ႔ ခုိးကိုးရာမဲ့ေနတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္က သူတို႔မွ မရရွိေတာ့ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ နာလန္ မထူ ေတာ့ဘူး။ အဲဒီကိစၥကို ေျပာင္းလဲေပးဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ မေဖာ္ေဆာင္ေသးဘူး”

ေမ ၂၁ ထုတ