Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၇.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ တပ္မေတာ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ တပ္မေတာ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေအာင္ေမာင္း

ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲယူခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  ျပည္တြင္း လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ႐ွိေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္တပ္၏ ၾသဇာႀကီးမားသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီဘဝ က်ေရာက္ျခင္း မ႐ွိ ခဲ့သလို ျပည္တြင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအခ်ိဳ႕႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ ၾသဇာမွာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ဤကားထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အခ်ိဳ႕က ပံုစံတူသလို အခ်ိဳ႕က ပံုစံမတူၾကေပ။  ကဒါဖီတို႔ ကဲ့သို႔ လူထုက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားလည္း ႐ွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလုပ္မျဖစ္သည့္ သာဓက မ်ားလည္း႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ား၊ တစ္ပါတီတည္းက ႀကီးစိုးသည့္ႏိုင္္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ မည္ကာမတၱာ ႏိုင္ငံမ်ားမပါလွ်င္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ႏိုင္ငံအေရ အတြက္မွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရႏိုင္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဆုတ္ခြာၿပီး အရပ္သားအစိုးရ ေျပာင္းလဲရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာ႐ွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္၏ ေမာင္းႏွင္အား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူတုိင္းပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ စသည္တို႔က အဓိက ျဖစ္သည္။  ယေန႔ကမာၻတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္လာသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ မူဝါဒကိုထင္ဟပ္မႈ ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႐ွိသည္က သက္ေသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿပိဳလဲသြားရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည့္ ကိစၥတြင္ အခက္အခဲေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေပါင္းစံု႐ွိသည္။ အဓိကမွာ စစ္တပ္၏ အခန္္းက႑ကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ စစ္တပ္က လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းသာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္ကို ဘက္စံုေခတ္မွီ တိုးတက္ေအာင္ Capacity Building လုပ္ေပးရျခင္းမ်ိဳးလည္းပါဝင္သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ဥပမာကို ၾကည့္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီႏိုေခ်းလက္္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခ်ီလီဒီမိုကရက္တိုက္ေဇး႐ွင္းမွာ သမၼတေလးဆက္ေျမာက္အတြင္း မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိမ်ား၏ Capacity က အဓိကက်ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သာမက ျပည္သူ၏ Capacity ျပည့္ဝမႈကလည္း ခ်ီလီဒီမိုကရက္တိုက္ ေဇး႐ွင္း ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ (ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇး႐ွင္းမွာ စစ္တပ္ေရာ၊ ျပည္သူပါ Capacity လိုအပ္ေနသည့္ၾကားမွ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ီလီထက္ပင္ ပို၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။)

တပ္မေတာ္ကို Capacity Building လုပ္ရာတြင္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို မူေဘာင္သြင္း ျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခ်က္ပါဝင္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တိုက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ စစ္သည္မ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္လာသည္။ စစ္တပ္အင္ အားကိုေလ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသည့္ စစ္သည္မ်ား အတြက္လည္း ယင္းတို႔၏ အနာဂတ္အအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကို အကန္္႔အသတ္နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထားၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်တ္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထူေထာင္ေပးရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ဥပမာကိုၾကည့္လွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံေရးမွ ခဲြထုတ္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္ေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။  အနာဂတ္တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ေခတ္မီ လက္နက္ဆန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ သံုးစဲြႏိုင္သည့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ျမင့္ စစ္သည္မ်ားလို အပ္လာသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ဖန္တီး ေပးထား သည္။

စစ္တပ္မ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သလိုတစ္ဖက္ တြင္လည္း ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ၿပီး ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ပိုမိုပီသလာေစရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္တက္ လာေစရန္ ဖန္တီး ေပးရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ဆိုသည့္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ပီသမႈကို ပိုမိုသေဘာေပါက္လာေစၿပီး အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျမင္ မ်ားလည္း တိုးတက္လာသည္။

အရပ္သားအစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ စစ္တပ္မူေဘာင္သြင္းျခင္းႏွင့္ Capacity Building လုပ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးျပဳမႈ ျမင့္မားေလ့ ႐ွိေသာ္လည္း စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျခတက်ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္နက္ကို တင္သြင္းရသည့္အဆင့္မွ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ သံုးစဲြႏိုင္ သည့္အျပင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အဆင့္အထိ ေရာက္႐ွိလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ရာ စစ္တပ္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သံုးစဲြမႈတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ တေျဖးေျဖးေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။  တိုက္ပဲြမ႐ွိေတာ့သည္ႏွင့္အမွ် စစ္သည္အေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္မွ အနားေပးလိုက္သည့္ စစ္သည္မ်ားကိုလည္း စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ( ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား)

အရပ္သားအစိုးရ ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ မွာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔ကဲ့ေသာ စစ္တပ္စီနီယာႀကီးမ်ားက အစိုးရအဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္၍ အရပ္သား အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္ကို ထိန္းေက်ာင္းထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ ေပၚလာ သည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္ကုိ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုတာဝန္ယူေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနေပသည္။

 *****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

0 comments:

Post a Comment