Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၇.၁ဝ.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁ဝ% သာမက အားလုံးလႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ေတာင္းဆုိ

(Associated Press မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Myanmar prisoner amnesty prompts call for all political detainees to be freed, not just 10 pct" ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 

  1. ဒီမိုကေရစီ အကဲျဖတ္ရန္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားမည္

(Jakarta Globe မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “Marty Natalegawa to visit Burma to assess democracy” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

 

  1. ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း

(Brisbane Times သတင္းစာမွ 13 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Burma extends an olive branch to the West by freeing political prisoners" ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 

  1. အိႏိၵယ၊ တရုတ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ျမန္မာႀကိဳးစား

(Reuters မွ 16 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar trying to balance relations with India and China” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

 

  1. တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓိက ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပ

(BBC News မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ Michael Bristow ေရးသားေသာ “China Communists hold key annual meeting” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

 

  1. ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ဖိလစ္ပုိင္တုိက္တြန္း

(12 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ AFP သတင္းဌာနမွ "Philippines urges Myanmar to do more democracy" ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

 

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံပြင့္လင္းလာမႈေနာက္ကြယ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

(Reuters သတင္းဌာနမွ 15 Oct 2011 ရက္စြဲပါ "Investment prospects behind Myanmar's opening up to the world" ကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

***********************************************************************************

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁ဝ% သာမက အားလုံး လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ေတာင္းဆုိ

(14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ Associated Press ၏ "Myanmar prisoner amnesty prompts call for all political detainees to be freed, not just 10 pct" ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ဝဝဝ ခန္႔၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ လႊတ္ေပးရုံသာမက က်န္ရွိေသာ သူမ်ားအားလုံးကုိပါ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အစီအစဥ္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးကုိ လႊတ္ေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔သာလြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးအဖြဲ႕ (AAPP) က ထုိသုိ႔ အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လႊတ္ေပးသည့္အစီအစဥ္သည္ ရုိးစင္းမႈမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကုိ ႏွစ္သိမ့္ေခၽြးသိပ္မႈ ေပး ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။ AAPP ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၇ ဦးသာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ "ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အခါတုိင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲထက္ အမွတ္အသားတစ္ခု အျဖစ္သာ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ လာေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈမရွိသည္ ကုိေတြ႕ရသည္" ဟု AAPP က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔က ယခုျဖစ္ရပ္ကုိ လြတ္လပ္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္မည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ မည္ကာမတသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အက်ဥ္းသားအနည္းငယ္ကုိသာ လႊတ္ေပးၿပီး ထင္ရွား ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။

              ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယခုလုိ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမႈကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျမန္မာ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ(Senate Foreign Relations Committee) ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဂၽြန္ကယ္ရီက ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ "အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ၎၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ကာလဆီမွ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမရွိေသာ မူဝါဒမ်ားမွကင္းကြာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပုံရေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္" ဟု ေဖာ္ျပသည္။ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရလုိက္ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပဳမူဆက္ဆံသည္ဟူသည့္ကိစၥႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား အားလုံး လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူေသာ ကိစၥကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကမူ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိလုိက္ၿပီး က်န္ရွိေသာႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးလည္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Martin Neisrky ကဆုိသည္။ အဆုိပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အစိုးရေဝဖန္ေရးသမားႏွင့္ အႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ(ဦးသူရ)ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား အားလုံး လႊတ္ေပးရန္ အစိုးရကုိ အသနားခံေတာင္းဆုိထားသည္။

                "ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲႏွင့္ သူ႕ရဲ႕လူေတြအပါအဝင္ အားလုံးကုိလႊတ္ေပးပါ" ဟု နာမည္ေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူ ဇာဂနာက AP သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာဆုိသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ယခင္စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရာရွိႀကီးမ်ား အားလုံးလြတ္ေျမာက္သင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔သည္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာဂနာကဆုိသည္။ အဆုိပါ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ဇာဂနာအပါအဝင္ ယခင္စစ္အစိုးရအတုိက္အခံမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ပါဝါယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ အေရးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ သည္။

                                        *******************************************************************************************

ဒီမိုကေရစီ အကဲျဖတ္ရန္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားမည္

(Jakarta Globe မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “Marty Natalegawa to visit Burma to assess democracy” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါဝါ(Marty Natalegawa) က ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

“အာဆီယံက ကၽြန္ေတာ့္ကို အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားခ်က္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အခုလကုန္မွာ သြားေရာက္ၿပီး တိုးတက္မႈ ေတြကို အကဲျဖတ္ပါမယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ႐ွိေနတဲ့အသြင္ ႐ွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အ႐ွိန္ရေနပါတယ္။ ဒီအ႐ွိန္ကို ဆက္ထိန္းဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္” ဟု နာတာလီဂါဝါက ေျပာသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံသည္ လက္႐ွိ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

လာအိုႏိုင္ငံကလည္း ၂ဝ၁၄ တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာအား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခြင့္ျပဳရန္ အဆိုျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ထိုအခြင့္အလမ္းကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ား ဆိုးဝါးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းၿပီး လူေပါင္း သံုးေထာင္ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္း မ်ား ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခု အပတ္တြင္ အစိုးရက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ အက်ဥ္းသား (၆၃၅၉) ဦးအား လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

**************************************************************************************

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း

(13 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ Brisbane Times သတင္းစာမွ "Burma extends an olive branch to the West by freeing political prisoners" ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တာကာလမွ် ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရိပ္အေယာင္မ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀၀ နီးပါးခန္႔အား အစုိးရသစ္က လႊတ္ေပး လုိက္ၿပီးေနာက္ ၾသစေၾတးလ်အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ ဆက္္ဆံ ေရး ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေနအထားသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကယ္လ္ဗင္ရုဒ္က ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ယင္းသို႔အစုိးရသစ္က လႊတ္ေပးလုိက္မႈအေပၚ ယခု လုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။ "ယခုလုိအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးမႈသည္ မွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

             ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသုိ႔ ေရွးရႈေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက အကဲျဖတ္ သြားမည္ျဖစ္သည္" အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံ ထားရသူ အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ လႊတ္ေပးရန္ ထမ္မံ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။          

ယခုအစိုးရကလႊတ္ေပးလုိက္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံၾကသူမ်ား အပါ အဝင္ အစိုးရေဝဖန္ေရးသမားႏွင့္ ဟာသအႏုပညာရွင္ ဇာဂနာလည္းပါဝင္သည္။              

"သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဘာလုိ႔အဲဒီေလာက္ကပ္ေစးနဲရတာလဲဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္လွပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ လြတ္ဖုိ႔က်န္ေနတဲ့ သူ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္" ဟု ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ ၎ကုိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကေသာ ပရိသတ္ႀကီး က ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဇာဂနာ(ဦးသူရ) သည္ ႏွလုံးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္စစ္အစုိးရကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ေပါင္း ၁၃၈,၀၀၀ ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ယခုအစုိးရသစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိ ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းပါတီအဆုိအရသိရသည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက ယင္းပါတီအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယခုတစ္ႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္သူမ်ားထဲတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ အခန္း က႑မွပါဝင္ခဲ့သူ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္ဂမၻီရလည္း ပါဝင္သည္။ အရွင္ဂမၻီရမွာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ေပးခံရစဥ္က အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းကုိ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေပ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိမင္းကုိႏုိင္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအဆုိအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထဲ တြင္ ၎ပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔မထုတ္ျပန္ခင္ကာလတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရ ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကယ္ဗင္ရုဒ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္ အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္သည္ လြန္စြာ အခရာက်သည့္ ေနရာ၌ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)တုိ႔ကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးအတြက္မူ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ေပးရန္ ပဏာမလုိအပ္ေၾကာင္း ကာလၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ယခု အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည့္ အစီ အစဥ္ မတုိင္မီကလည္း တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရကေၾကညာခဲ့ေသးသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ားက အစုိးရကုိ ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ဟန္ ရွိသည္ဟု မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းမည္ဟုေၾကညာလုိက္ျခင္းေၾကာင့္အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံမွာ မ်ားစြာ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း ကလည္း အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သံတမန္အသုိင္းအဝုိင္းကမူ ျမန္မာအစုိးရသည္ အေနာက္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း ခံရမႈကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ခ်ိန္က လြန္စြာခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ထိန္းညႇိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အလွည့္က်အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူး ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ကဆုိၾကသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၎ သည္ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္လည္း ျဖစ္ၿပီး အာရွအင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအရပ္ဘက္အစုိးရသစ္တက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္တြင္း ၌ မီဒီယာတင္းၾကပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သလုိ ယခင္က ပိတ္ပင္ထားသည့္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိလည္း ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ ဥေပဒသစ္ မ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ျပည္သူအမ်ားစုပါဝင္သည့္ လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လုိသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဦးတည္ခ်က္ သေဘာထားအေပၚ သတိႀကီးစြာျဖင့္ အေကာင္းျမင္ပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။

***********************************************************************************