Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေရာက္လာေတာ့မည္……

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေရာက္လာေတာ့မည္……

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

စာေရးသူအေနျဖင့္ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ကိုယ္ခ်ဥ္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယခုစာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အလြန္စိတ္ဝင္စားၾက သည္။ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားတိုင္း ျမန္မာအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ တစ္ခုတ္တစ္ရႏွင့္ နားေထာင္ ၾကသည္၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေလးထားသေလာက္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ မ်ားကိုလည္း မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္းကို သိခ်င္ၾကသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာအေရးေျပာဆုိမႈကပင္ ဆြဲေဆာင္ေအာင္ေကာင္းေသာ (sexy) အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာေလၿပီ။

ႏုိင္ငံျခားသားတို႔ ျမန္မာ့အေရးေျပာဆိုမႈတြင္ မပါမၿပီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတာင္အဖရိကေခါင္းေဆာင္ နယ္္ဆင္မယ္ဒဲလ္လားမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ သည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးတို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရိမ္၌ ေျပာေသာ မိန္းခြန္းမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတို႔ကို နားေထာင္ကာ တစ္ခုတ္တရ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးတို႔တြင္ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္းကာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္အေျခအေနမ်ားကို ေမးၾကသည္၊ ေဆြးေႏြးၾက သည္။ အစိုးရ၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္႔သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကို ေစာင့္ဖတ္ၾကသည္။ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အဓိက ႐ုန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိတ္ဝင္စားၾကျပန္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေနသည္။

ဤေနရာတြင္ မီဒီယာ၏တာဝန္မွာ အထူးအေရးႀကီးလာပါသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္တစားရွိေနၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္သာ ၾကားသိေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိနားလည္သလုိ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနတိုင္းမဟုတ္ဘဲမီဒီယာ၏ မီးေမာင္း ထိုးျပမႈအတိုင္းသာ သိနားလည္ၾကသည္။ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ကို အဓိကယူရေသာ မီဒီယာမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေပၚယံေလာက္သာ သတင္း စားသံုးသူမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထားကို တိတိပပ နားလည္မႈမရွိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္းကို ေရးၾကသည္။ သံုးသပ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ႏုိင္ၾကသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ျမန္မာအေရးမွာ ယခုအခါတြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာဆိုေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကို စိတ္ဝင္ စားျခင္းသိပ္မရွိဘဲ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းေရးရာကိုပဲ စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္ကႏွင့္မတူေတာ့ဘူးဟု အနည္း ဆံုး သိနားလည္သြားၾကသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုးသူမ်ားမွာ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္၍ ေကာင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မရွိမွန္း သိေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ စိုင္းျပင္းေန ၾကသည္။ သို႔ုဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း ဝင္လာမစဲတစ္သဲသဲ ျဖစ္ဟန္ရွိေတာ့ေပမည္။ ျမန္မာ စီးပြားေရးအၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္ငါးႏွစ္အတြင္း အလားအလာ ေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပာျပာသလဲကို နားေထာင္ၾကသည္။ မွတ္သားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ထပ္အားရွက်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ေတာ့မည္ေလာ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္တက္ရန္ အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားစြာ ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ ေမးစရာရွိသည္မွာ ျမန္မာေတြကေကာ အဆင့္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ရမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ သြား သည့္အခါတြင္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈမွာ အေတာ္စကားေျပာမည့္အရာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာ မ်ား၊ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အထူးလိုအပ္လာသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာရွိလာမည့္နည္းတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္။ စြမ္းရည္ျဖည့္တင္းထားမွသာလွ်င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊား၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ဖယ္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုစြပ္ယူကာ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၅.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သတၱဳတြင္းမွာလည္း ဆႏၵျပေန
  2. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗလီမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်ထား

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုလက္ခံရယူရန္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ဟု သိရ
  1. ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ PPLP ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သတၱဳတြင္းမွာလည္း ဆႏၵျပေန

အမွတ္ (၁) နမၼတူသတၱဳတြင္းတြင္ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"က်ဳပ္တို ့ကို မတရားခိုင္းထားတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုလို စလုပ္ၿပီဆိုထဲက ေတာင္းဆိုတာေတြကိုမရမခ်င္း အခုလို ဆႏၵျပဖို႔ ဆက္လုပ္ေန မွာပဲ က်ဳပ္တို႔က မတရားေတာင္းဆိုထားတာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ သူတို႔မတရားလုပ္တာမ်ားလာလို႔ အားလံုးကမခံႏိုင္ပဲ အခုလို ျဖစ္လာတာ"ဟု နမၼတူသတၱဳ တြင္းမွ ဆႏၵျပေနသူ လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အမွတ္ (၁) နမၼတူသတၱဳတြင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ အ ဆိုပါကုမၸဏီက သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအား သတၱဳတြင္းအလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ဆီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရကာတာတည္ ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္သားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ခိုင္းေစမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"အလုပ္နဲ ့မဆိုင္တာခိုင္းေတာ့ ဘယ္သူကမွမလုပ္ခ်င္ဘူး။ မလုပ္ခ်င္ရင္ ပိုက္ဆံမရတာ အလုပ္ျပဳတ္တာေတြရွိေတာ့ မလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ၾကရ တာပဲ"ဟု သတၱဳတြင္းလုပ္သား ဦးထြန္း၀င္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ရပ္နားၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အဓိကေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကေတာ့ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္၊ နမၼတူ-ေဘာ္တြင္း ရထားလမ္းအား ျပဳျပင္ေပးရန္၊ ၀န္းထမ္းမ်ား၏ အေျခခံလစာ အား တိုးျမင့္ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ယခင္က အစိုးရပိုင္ျဖစ္စဥ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး အခမဲ့ေပးခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဆရာမေနအိမ္ႏွင့္ စာတိုက္အား ယခုလည္း အခမဲ့ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအား ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

"အလုပ္ခြင္မွာ ဒဏ္ရာရရင္လည္း ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ လားရႈိးအထိ သြားကုရတယ္။ ေဘာ္တြင္းမွာက ဆရာ၀န္မရွိတာ ၾကာၿပီ။ ဒါကိုလည္း လုပ္ ေပးေစခ်င္တယ္"ဟု သတၱဳတြင္းလုပ္သား ဦးေဇာ္က ဆိုသည္။

သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားမ်ားမွ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပဲ ကိုယ္စားလွယ္သာ လာေရာက္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလင္းေရာင္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗလီမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်ထား

ယေန႕ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္မိဳ႕ ဆူေလးဘုရားလမ္း ဘန္ဂါလီစြႏၷီဂ်ာေမဗလီ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေရွ႕ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ လုံျခံဳေရးမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေၾကာင္း ပန္ပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း အလယ္လမ္းတြင္ေနထိုင္သည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ဆန္းကြင္း အေရွ႕ဖက္ပြဲၾကည့္စင္ရွိ တစ္ျခမ္းပဲဗလီအနီးတြင္လည္း စသုံးလုံးမ်ား စအဖမ်ား အရပ္ဝတ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးယူထားရၿပီး မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔မွ လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားအင္အားႏွင့္ မလုံေလာက္၍ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အင္အားမ်ားကို ပူးေပါင္းခ်ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ဦးအတြက္ ညီေနာင္မြတ္စလင္မ်ားက စုေပါင္းဒုအာျပဳျခင္း အအ္မလ္ျပဳရန္ မ်ိဳးဆက္သစ္မြတ္စလင္လူငယ္မ်ားက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ယခုလို လုံျခဳံေရးတိုးျမွင့္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူဆလင္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုျမေအးက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုသူတစ္ခ်ိဳ႕၏ နိင္ငံေရးလွည့္ကြက္အတြင္း ဝင္ေရာင္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္  ဆူေလးဘုရားလမ္း ဘန္ဂါလီစြႏၷီဂ်ာေမဗလီဝတ္ျပဳေက်ာင္းကို ပိတ္ထားၿပီး လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေနရာယူထား ေၾကာင္း ၃၃လမ္းတြင္ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

MP

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုလက္ခံရယူရန္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ဟု သိရ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ ၍ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္အား ၎သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္ထဲတြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုအား လက္ခံရယူမည္ျဖစ္ၿပီး Oslo ၿမိဳ႕တြင္ ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ညစာစားပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔၌ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲ၌ NLDပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုအား ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တက္ ေရာက္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ဘာဂန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံတကာဆု ျဖစ္သည့္ ရက္ဖ္တိုလူ႕အခြင့္အေရးဆုအား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ရက္ဖ္တိုေဖာ္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ရွိၿပီး ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေဝလႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

NLDပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္၌လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ဘမၻာ့စီးပြားေရးညီလာခံ (WEF) တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေတြ႕ဆံုေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ PPLP ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာ

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Political Party Leadership Program ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၅ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အား စုပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သတင္းရရွိသည္။

"ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ PPLP ေဆြးေႏြးပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုပါတီက ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းရယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးလွေစာ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီက ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက ဦးထြန္းသိန္းတို႔ သြားတက္ၾကပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။