Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters  News,15th May 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ အနီးရွိ မၿငိမ္သက္ေသာ မဏိပူ ျပည္နယ္တြင္ အိႏိၵယ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ သူပုန္ ၆ ဦး မေန႔က ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္အနီး ေတာင္ေပၚတြင္ ေျခလ်င္ ကင္းလွည့္ ေနေသာ စစ္သားမ်ားကိုု သူပုန္မ်ားက စတင္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဲ အရာ႐ွိႀကီးက ဆိုပါသည္။

အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒသ၏ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဝင္ေပါက္ဟု လူသိမ်ားေသာ အဆိုပါ နယ္စပ္တြင္ သူပုန္မ်ား၏ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား ႐ွိေနသည္ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားသည္။

သူပုန္မ်ားသည္ နယ္စပ္ကို ေက်ာ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္လည္း စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ ထားသည္ဟု မဏိပူ ရဲမင္းႀကီး ဝိုင္ဂၽြိဳင္းကူမား ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္မွ် ႐ွိေသာ ျပည္နယ္ထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္ လႈပ္႐ွားေနၿပီး အခ်ိဳ႕ကလံုးဝလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အခ်ိဳ႕က ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Editorial, The Hindu.com, 14th May 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ အဓိက ျပယုဂ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရကာ ယခုအခါ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ ကုန္ဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္  အေစာပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ မဟုတ္ပါက ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ပါတီမ်ားကို ၎၏ ေထာင္က်ေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ၿပီးမွသာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မပါဝင္ေအာင္ တမင္ရည္႐ြယ္သည္မွာ ႐ွင္းလင္းပါသည္။ ေမလ(၆)ရက္ မွတ္ပံုတင္ရက္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ NLD သည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းစဥ္ကို ေက်ာ္၍ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ပစ္ပယ္ျခင္း မျပဳဘဲ ပါတီအားရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားသူမ်ားအၾကား အႏုိင္အ႐ႈံးမေပၚေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနကိုလည္း ျပည္သူမ်ားက ၿငီးေငြ႕ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ NLD အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳေသာအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ရန္ သေဘာတူသင့္သည္ ဟူေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ပ်က္သြားေသာ NLD မွ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္ တစ္ခုေထာင္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အစီအစဥ္ကို အျမန္ဆံုး ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ အရာေရာက္လိမ့္မည္ဟု မထင္ပါ။

ယခုအခါ SPDC ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ အမ်ိဳးအစားသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ စစ္တပ္က အာဏာကို ပံုစံ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ရန္သာ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ ထင္႐ွား လာပါသည္။ အစိုးရ ေရးဆြဲေသာ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါလီမန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ ေနရာအား စစ္တပ္မွ ရယူရန္ အပိုဒ္ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔္အျပင္ အခ်ိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မၾကာမီက စစ္တပ္မွ ထြက္၍ အရပ္သားမ်ား အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ သို႔မွသာ ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္မွ လူမ်ား၏ အေရအတြက္ တိုးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

NLD က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပါဝင္ခဲ့လွ်င္ အစိုးရ၏ မတရားသျဖင့္ ႀကိဳတင္ စီမံထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေပလိ္မ့္မည္။ NLD က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ မ႐ုိးသားစြာ ႀကိဳတင္ စီမံထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားဝင္ ျဖစ္ေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ တဖက္မွ ျပင္ပကမာၻကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔ အတြက္ ဆက္ဆံရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း ႐ွာေဖြရန္ ခက္ခဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အိႏိၵယ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား အဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၎တို႔အဖို႔ အၿမဲတမ္း နမူနာယူစရာ ျဖစ္ေသာ၊ ၎တို႔၏ သူမ အေပၚ အကူအညီ ေပးရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား မေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အၿမဲ အမွတ္ရေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

NLDႏွင့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား မ႐ွိေတာ့ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္သြယ္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းထားႏုိင္ေရးသည္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္လာေနေပသည္။ ထိုအတြက္ NLD ၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ လူမွႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ႐ွင္သန္ေနေစရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရကလည္း လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား NLD ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ အားေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကလည္း မ်ားစြာ မေသခ်ာလွေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္မူ ထိုသို႔ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရၿပီး ယခုမွ တကယ့္ တိုက္ပြဲက စတင္ေနျခင္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 14th May 2010

အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ယခင္ ပါတီ NLD မွ ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕သည္ ပါတီသစ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက် ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ NLD ပါတီဝင္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးခဲ့သည္ဟု သူမ၏ ေ႐ွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက VOA သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ကုန္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ NLD ပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း သူမ၏ ပါတီအား  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီမွာ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားအား ပါတီဝင္ အျဖစ္ လက္မခံရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ တားဆီးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ႐ွိၿပီျဖစ္သလို သူမ၏ ပါတီဝင္ မ်ားစြာမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္သားမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနစဥ္အတြင္း ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အစိုးရက စြပ္စြဲကာ ယခင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက သူမ အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Strait Times, 15 May 2010

          အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေမရိကန္က ဆက္လက္ ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ သမၼတဘာရက္အုိဘားမားက ေသာၾကာေန႔တြင္ တရားဝင္ သက္တမ္းတုိးလုိက္သည္။

၁၉၉၇ ေမလက စတင္ခဲ့ေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအေပၚ ထံုးစံ မဟုတ္ေသာ၊ သာမန္မဟုတ္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အုိဘားမားက ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကုိ တားဆီးထားၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈကုိလည္း တားဆီးထားသည့္ ယခုတရားဝင္ ခ်မွတ္လုိက္သည့္  အေရးယူမႈသည္ စစ္ဖက္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းကုိ ပစ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီက ေမ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျငင္းပြား ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပါတီကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကုိ ပါတီဝင္ခြင့္ မျပဳရန္ တားဆီးထားၿပီး၊ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဆုိထားပါ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္အစုိးရက အသိအမွတ္မျပဳဘဲ သူမအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္မူ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္၊ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သံတမန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တနလၤာေန႔က အစုိးရ ဧည့္ေဂဟာတြင္ မိနစ္ ၉၀ ခန္႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မစၥတာ Campbell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး ေျပာၾကားရာ၌ "စစ္ဖက္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ျပင္ဆင္ပံုမ်ားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကမ်ားစြာ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလွ်ာ္မႈမရွိဟု အမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနမႈကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လတ္တေလာလာေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသံတမန္၏ ခရီးစဥ္သည္ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚေစ မည္ဟု အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယံုၾကည္ေနေၾကာင္း သူမ၏ ေရွ႕ေနက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          "Mr Kurt Campbell ရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ အရမ္းကုိ အက်ိဳးရွိတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္ပါတယ္" ဟုဦးဥာဏ္ဝင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္၏ အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္"ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ သည္။

          အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေနၿပီး တနလၤာေန႔က အစုိးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တစ္နာရီခဲြေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းကေျပာၾကားသည္။

          တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Campbell တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အျပင္ဖက္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ထီးမ်ားေဆာင္းကာ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ သီးသန္႔ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

          ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ရန္ကုန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ Campbell က "ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အစုိးရ၏ ျပင္ဆင္ပံုမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ဟု အမ်ားက စုိးရိမ္ေနမႈအေပၚ ေျဖရွင္းရန္ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          မတ္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ မည္သူကုိမဆုိ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံရ မည္ဟုဆုိသည္။ လက္ရွိ ဖ်က္သိမ္းထားေသာ NLD အတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ပါတီဝင္မ်ားက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု NDF အမည္ႏွင့္ ပါတီသစ္ဖဲြ႕စည္းကာ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းျပည္တြင္း စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အင္ဒုိခ်ိဳင္းနား ႏုိင္ငံသုံးခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း Siam Commercial Bank(SCB) ၏ Economic Intelligence Center က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနအထား မ်က္ႏွာပန္းမလွ ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ေဖာ္ျပပါ ေနရာသုံးခုတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ (AFTA) သည္ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ထြန္း လာေစမည္ျဖစ္သလို အေျခအေန ေကာင္းမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Economic Intelligence Center မွ Sethaput Suthiwartnarueput ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ဗီယက္နမ္သတင္းဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ယမကာလုပ္ငန္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အလားအလာေကာင္းမ်ား အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Sethaput Suthiwartnarueput က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ အလယ္အလတ္စား ႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားအထိ တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ၾကရန္ အႀကံေပးတုိက္တြန္းထားသည္။

မစၥတာ Sethaput က လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏုိင္ငံျခား ေဈးကြက္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားႏုိင္သည္ ဟု ေဝဖန္ေျပာဆုိသည္။

ထုိ္႔အတူ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း တစ္ဝက္တိတိမွ် ေလ်ာ့က် သြားသည္ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာ ပထမေလးလပတ္ အေရာက္တြင္ ၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ၁ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သလုိ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံသည္လည္း အင္တာနက္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားေၾကာင္း မစၥတာ Sethaput က ေျပာၾကားသည္။

Bernama သတင္းဌာန၏သတင္းကုိဘာသာျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ စစ္လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္မည့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကုိ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ အာေဘာ္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ Nodon Sinmun က တုိက္တြန္းေရးသား လုိက္သည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အထူးလုိအပ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ လုိလားေသာ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ကင္းေဝးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္" ဟု Nodon Sinmum သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားသတင္းဌာန Yonhap News Agency ကေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေျမာက္ကုိရီးယား သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။ "သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိး သင့္သည္" ဟု အဆိုပါ သတင္းစာကဆုိသည္။

Nodon Sunmum သတင္းစာက အေစာပုိင္းကာလတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရအား လာမည့္ ေမလဆန္းပုိင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ်ားမၾကာမီ ကာလတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ကိရိယာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းေၾကညာၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေျမာက္ကုိရီးယား အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဂိမ္းကစားေနျခင္းကုိ ရပ္တန္႔သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

"ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ တစ္ဖက္တြင္ လြန္စြာအားအင္ခ်ိနဲ႔ေနေသာ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားကုိ မွီခုိေနရသည္ျဖစ္ရာ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ ပါဝါႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းေသာ ႏ်ဴကလီယာဂိမ္း ကစားလ်က္ရွိသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္" ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေရးသားသည္။

ယခုလုိ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာတစ္ခုက ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကုိ ျပစ္တင္ ေဝဖန္သည္မွာ လြန္စြာရွားပါ&