Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

A Wall Street Journal, 18th February 2010

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ထြက္ေပၚလာလ်က္ ရွိရာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ ျပဳျပင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေလာ၊ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေငြေပၚေအာင္ ေဖာ္ေနျခင္းေလာဟု ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္။

          ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံပိုင္ အဓိက အေျခပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Reuters သတင္းဌာနတို႔၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။ ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဒီဇယ္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္႐ံုမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းကိုပါ ေရာင္းခ်ရန္ စဥ္းစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္တတ္ေသာ သဘာဝ ရွိသည့္ အေလ်ာက္ သတင္း အျပည့္အစံု ရယူရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားကို စကားေျပာခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သူ ဝယ္ယူသည္ စသည္တို႔ကို အတည္ျပဳေရး ႀကိဳးစားမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ မူဝါဒကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္  မည္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယခုေနာက္ဆံုး ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေမာင္းႏွင္ေနသည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိႏိုင္ေပ။

          သို႔ေသာ္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာဆီဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်မည့္ သတင္းကိုမူ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMFCCI) မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

          ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း UMFCCI မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္လိုေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ကို ေနရာ ပိုမို ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

          ျပည္တြင္း မီဒီယာ၏ သတင္းတစ္ခုက ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပ်ံသန္းေသာ MAI ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ အစုရွယ္ယာ ၈၀% ဝယ္ယူရန္ ကိစၥမွာ တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ညႇိႏႈိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကေမာၻဇသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာမူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

          ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူမည့္ သူမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။ အေမရိကန္ရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အာရွတိုက္မွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာမူ ပါဝင္ရန္ စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

          အာရွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားကပင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိရာ၊ ပိုမို တိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္ဝင္စားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္၏ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပား ရွိေနမႈႏွင့္ သန္းေပါင္း (၅၀) ရွိေသာ လူဦးေရ၏ စားသံုးႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္ေကာင္းကို ျမင္ေတြ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          ေစ်းကြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးကို ၁၉၈၀ ခု ေႏွာင္းပိုင္းက စတင္ ေတြ႕ရွိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ မူဝါဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္သာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ရာ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ သြားခဲ့သည္။

          ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ကာလမ်ားမွ စ၍ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အရွိန္ေကာင္းေနမႈမွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ျဖစ္ခ်င္စိတ္ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္။ အစိုးရသည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ကဲ့သို႔ ေငြအျမတ္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။

          အစိုးရ အေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ရာ ယခု အစီအစဥ္သည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယခု ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း အစိုးရ၏ မဟာမိတ္မ်ား လက္ထဲသို႔သာ ေရာက္သြားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီး၊ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ကာ၊ ယခု ေနာက္ဆံုး အစိုးရ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔ကသာ ဝယ္ယူေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ Transparency International မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၿမဲတေစ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

          ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာရျခင္းမွာ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ၎အား တရားဝင္ လက္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္သူ အမ်ားစုက ယံုၾကည္ၾကၿပီး၊ အနည္းငယ္ကသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

          ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက အႏိုင္ ရခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က NLD ပါတီ စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ ကတည္းက သူမႏွင့္ အတူ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဦးတင္ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

          ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က အစိုးရသည္ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ား တိုးလာေရး အတြက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မထင္မွတ္ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေငြေပၚ ေရာင္းခ်ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

          ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ အခ်ဳိ႕စစ္တပ္၏ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အနားယူၾကလိမ့္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ အခ်ဳိ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။

          စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ကို အားလံုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ အခ်ိန္၌ ယခုလို ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာမႈမ်ား အားလံုး လိုက္လံ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Macquarie တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ Sean Turnell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ေလာင္စာဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုကို ပုဂၢလိက လက္ထဲ ထည့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေလာင္စာဆီ ေစ်းတက္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား၍ အစိုးရက ႏွိမ္နင္းခဲ့ရာ လူ တစ္ဒါဇင္ အနည္းဆံုး ေသဆံုးခဲ့သည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ အခ်ဳိ႕ ဓာတ္ဆီဆိုင္ အမ်ားအျပားကို အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇသို႔ ေပးထားေၾကာင္း၊ ၎မွာ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္သူဟု ယူဆရၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

          ဦးေတဇသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ UMFCCI မွ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ ဆိုင္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မတ္လကုန္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          အျခား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမွာ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္း သံုးခု ျဖစ္သည္။

          အျခား ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုမွာမူ ယခင္ကတည္းက ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Asia World မွ ရယူထားၿပီး၊ Asia World ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာမွာလည္း အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Editorial by The Nation, 19th February 2010

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္႐ွိ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ကမာၻႀကီးကို အ႐ူးလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ျဖားမႈမ်ား တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ ႀကံစည္ ျပဳလုပ္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳး ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ မ႐ွိပါ။ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ၏ ဝါရင္႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦးကို လတ္တေလာ ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္ ျခင္းသည္ ပိုမို မႈန္ဝါးလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားမ်ား ၾကားတြင္ သတင္းေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ႔သို႔႔ပင္ ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦးသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ႔ရသည္။ ထူးဆန္း ေသာ အခ်က္မွာ ျမန္မာ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦး လႊတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တိုင္း ကမာၻ တစ္ဝွမ္းတြင္ ေခါင္းႀကီးပိုင္း သတင္းမ်ား ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ဦးတင္ဦး၏ ကိစၥတြင္ ၎အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး မထားသင့္ေၾကာင္း ပထမဦးစြာ တင္ျပလိုသည္။

          ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ လူထု သေဘာထားကို မ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ဆက္လက္ လွည့္စားေနေသာ အခ်က္သည္ အလြန္ပင္ ထင္႐ွားၿပီး အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ အေန အထားမ်ားကို လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေနာက္ မီဒီယာမ်ားကို ရည္႐ြယ္ပံု ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာခဲ႔သည့္ တိုင္ေအာင္ ေၾကာင္ႏွင့္ ၾကြက္ ေျပးတမ္းလိုက္တမ္း ကစားပြဲမွာ မၿပီးဆံုး ႏိုင္ေသးပါ။ ယခင္ႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္ အတြင္း အေမရိကန္၊ ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အၾကား ကနဦးက ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ရည္ရြယ္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အနာဂါတ္ အလားအလာ မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရင္အတုိင္း အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

          ဝါရွင္တန္သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ႀကိဳးစားမႈ အျဖစ္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေနအထားကို ေနျပည္ေတာ္က အႀကီးအက်ယ္ အသံုးခ် လွည့္ျဖားခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ အတန္ၾကာ ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္တလံုးျခား လွည့္စားမႈမ်ား အၿပီးတြင္ အေမရိကန္၏ မူဝါဒသစ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ေစတနာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ပါးပါးေလးမွ်သာ ရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေနရေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ လက္ရွိ ခဲယဥ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ေနရေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာတြင္ ပိုမို အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဝါရွင္တန္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရစုန္ေမ်ာ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အာဆီယံ၏ အလွည့္က် သဘာပတိသစ္ ဗီယက္နမ္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိပါ။

          ထိုင္းႏိုင္ငံ အာဆီယံ သဘာပတိ ျဖစ္စဥ္ကမူ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘန္ေကာက္ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ အဆက္မျပတ္ ဖိအား ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုး၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသင့္ သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းတို႔က ပံ့ပိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ဖူးသည့္ အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဖိအားေပးေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားေရး စသည့္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမွာ ဗီယက္နမ္ သဘာပတိ ျဖစ္လာေသာ ယခုႏွစ္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။

          ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎တို႔ ဝါဒျဖန္႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ အတုိင္း ေရွ႕ဆက္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေနသည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ေၾကာ္ျငာထိုးရန္ အသံုးခ်ပါလိမ့္ဦးမည္။ ဟႏြိဳင္း အစိုးရမွာလည္း သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္ ဆိုသလို လုပ္ကိုင္ေနသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ႐ႈပ္အေထြးတြင္ အာဆီယံ ပါဝင္ျခင္းကို ဗီယက္နမ္က သေဘာတူမည္ မဟုတ္သလို ၎ကိုယ္တိုင္လည္း ပတ္သက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဗီယက္နမ္ လူမ်ဳိး ေရွ႕ေန လီေကာင္ဒင္း အပါအဝင္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟႏြိဳင္း အစိုးရ၏ တစ္ခ်ိန္က ရွိခဲ့ဖူးေသာ စိတ္ေစတနာႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ပံုရိပ္မ်ားမွာ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ကမာၻ႔ ဗိုလ္ပံု အလယ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ သိကၡာ က်ဆင္းခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ လက္က်န္ လပိုင္းမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္သည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အၾကား အျငင္းပြားစရာ မွန္သမွ်ႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာ ေနလိုသည့္ ဆႏၵ ရွိေနသည္။

          ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေခါင္းမာေနဦးမည္မွာ သံသယ ရွိစရာ မလိုပါ။ ယခုႏွစ္ က်င္းပမည္ဟု ၎တို႔ အဆိုျပဳထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကိုလည္း လတ္တေလာ ေၾကညာလိုျခင္း မရွိပါ။ အားလံုး အံ့အားသင့္ သြားေအာင္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္က်မွ ေၾကညာမည့္ အလားအလာ ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္သည္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျမတ္ထြက္ေစရန္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လွည့္စားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ လက္နက္တိုက္ အတြင္းမွ အဆင္သင့္ အသံုးျပဳရန္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လက္နက္ႀကီး တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလုန္း အလြန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးထား၍ အၿပီးသတ္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းျပည္တြင္းမွ ထြက္ခြာသြားမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္၍ ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္ ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အခ်က္မွာ အလြန္ပင္ သိသာ ထင္ရွားေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ေဆး အကဲခတ္မည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕မ်ား ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

          ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ႏိုင္ၿပီးရင္း ထပ္မံ အႏိုင္ရမည့္ အေနအထားသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သံုးသပ္လုိက္ရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Radioaustralianews.net, 20th February 2010

ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျမန္မာ အစိုးရက ခြင့္မျပဳ ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ Tomas Ojea Quintana သည္ မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦး အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီမွ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထားကို အကဲခတ္ စစ္ေဆးရန္ လာေရာက္ေသာ ၅ ရက္ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ Mr.Quintana က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီ လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ အပုန္းေကာင္းသူ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသူ Mr.Quintana သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ႔သည္။

ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာမည့္ အခ်ိန္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ မသိ႐ွိ ခဲ႔ရပါဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

burmanet.org, 17th February 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၏ Chiangdao နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား႐ွိ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ ႏွစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စ၍ ပိတ္ထားလိုက္သည္။ ပိတ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ဝ စစ္သား တစ္ဦး အမဲလိုက္ရင္း နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ထိုင္းနယ္စပ္ လံုၿခံဳƞ