Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Op-Ed
Document Op-Ed

Snapshot of the item below:
Op-Ed

*

*

၇.၂.၂၀၁၃

အေတြးအျမင္

ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

အက်ိဳးစီးပြားဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား၊ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားဟူေသာ  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကျခင္း မ်ားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးစီးပြားဟူေသာ သေဘာတရားကို  ထိုသို႔ေသာက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းသည့္ ေဘာင္အတြင္း၌သာ ကန္႔သတ္အနက္ဖြင့္လွ်င္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝယ္ အေရးကိစၥမ်ားေျမာင္ကို ၿငိမ့္ေညာင္းေျပျပစ္စြာျဖင့္ ညႇိႏိႈ္င္းအေျဖရွာႏုိင္မည္မဟုတ္။ ထို႔ျပင္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္အသာရေရးဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမင္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အဆုိးျမင္ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းဖို႔အတြက္ျဖစ္ေနလွ်င္ (ဥပမာ- အစိုးရ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ လာဘ္ယူ၍ ေကာင္းသည့္ ေနရာတစ္ခုရဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအမွန္တကယ္ျပဳလိုသည့္ ႐ုိးသားႀကိဳးစားသည့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိျခင္းမ်ိဳး) အေကာင္းျမင္ရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြေတြခြဲကာ အုပ္စုဖြဲ႕ရေၾကးဆုိလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိသည္မွာ အိမ္မက္သဖြယ္ပင္ျဖစ္ ေနေပဦးမည္။ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနေစကာမွာ အက်ိဳးစီးပြားျခင္းတူညီသည္မ်ားရွိပါက လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္တိုင္း ျပည္လံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရလုိမႈသာျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္သားမ်ားအားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လာၿပီဆုိလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လက္တစ္ကမ္းမွာပင္ ရွိေတာ့ေပမည္။

ယခုအခါတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခုိင္အမာအုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟူေသာသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေလာက္ကိုသာ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္။ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီလည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါသည္ကို ေျပာလိုပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ မလွမ္းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းမ်ား ေဝဆာေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၇.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. Standard Chartered Bank  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကို္ယ္စားလွယ္႐ံုး တရားဝင္ျပန္ဖြင့္

(7 February 2013 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Stanchart Officially re-open representative office in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္-လာအို-ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတဲြကင္းလွည့္ေရး အစီအစဥ္

(6 February 2013 ရက္စြဲပါ People’s daily online မွ Luo Zheng ေရးသားေသာ China-Laos-Myanmar-Thailand joint patrol on Mekong river ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ကို ဘန္ကီမြန္းႀကိဳဆို

(Bernama News မွ 7 February 2013 ရက္စြဲပါ “Ban hails Joint statement on peace in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္မႈကို Suzuki ျပန္စေတာ့မည္

(Japan Today မွ 7 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Suzuki to resume auto production in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

Standard Chartered Bank  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကို္ယ္စားလွယ္႐ံုး တရားဝင္ျပန္ဖြင့္

(7 February 2013 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Stanchart Officially re-open representative office in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

Photo Credit by Online

Standard Chartered Bank (Stanchart) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးကို တရားဝင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံေစ်းကြက္တြင္ (၁၀) ႏိုင္ငံစလံုး၌ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာအဓိကႏိုင္ငံတကာဘဏ္ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Stanchart က ၎၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကမာၻ႕စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမွကူညီႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“တိုင္းျပည္၏ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သန္စြမ္းေသာေငြေၾကးက႑ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္ အကူျပဳၾကားခံပစၥည္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္လႊားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္း စီးပြားေရးႀကီးပြားတိုးတက္မႈသည္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိ Peter Sands က ေျပာဆိုမႈကို ေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းဟာတစ္ကမာၻလံုးကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ကြန္ယက္ႀကီးကိုအခြင့္အလမ္းေတြခ်ိတ္ဆက္မိ ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္႐ံုမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု၎က ဆိုပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးသည္ ဆူးေလဘုရားအနီး Centre point Tower တြင္ရွိကာ Tina Singhasacha က အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

Stanchart သည္ ေစ်းကြက္ (၇၀) တြင္ ႐ံုးေပါင္း (၁၇၀၀) ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားျခင္းျဖင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဖာက္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသင့္ရယူႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္-လာအို-ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတဲြကင္းလွည့္ေရး အစီအစဥ္

(6 February 2013 ရက္စြဲပါ People’s daily online မွ Luo Zheng ေရးသားေသာ China-Laos-Myanmar-Thailand joint patrol on Mekong river ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

Photo Credit by People’s Daily Online

မဲေခါင္ျမစ္သည္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ‘အေမ’ ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး (၂၁၃၉) ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္အတြင္း၌ တ႐ုတ္သေဘာၤသား (၁၃) ေယာက္ အသတ္ခံရေသာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေသာသေဘၤာမ်ားအေပၚ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား စုစုေပါင္း (၃၅) မႈခန္႔ရွိရာ (၁၅) ဦးေသဆံုးၿပီး၊ (၃၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ စီးပြားေရးအရ ယြမ္တစ္သန္းေက်ာ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ (၅) ရက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး (၆၆) ရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ပူးတဲြ ကင္းလွည့္ေရးကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ “လံုၿခံဳေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တာဝန္ကဘာလဲ” ၊ “ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း မဲေခါင္ျမစ္အတြင္းသို႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာေတြတိုးတက္ခဲ့သလဲ” ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို သိႏိုင္ရန္၊ သတင္းေထာက္သည္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ကင္းလွည့္ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသတင္းယူခဲ့ပါသည္။

ကုန္သြယ္သည့္သေဘၤာေပၚသို႔ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္တက္ေရာက္ၿပီး၊ သေဘၤာကပၸတိန္ Li Gang  ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ (၅) ရက္ေန႕ကအျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့ရာ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ သံုးလခန္႔အထိ ျမစ္အတြင္းအလုပ္လုပ္ရန္ ေၾကာက္ေန ခဲ့ ၿပီး သေဘၤာအား ေရာင္းခ်ပစ္ရန္အထိစိတ္ကူးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ “အခုေရာေၾကာက္ေသးလား” ဟု သတင္းေထာက္ က ေမးျမန္း ခဲ့ပါသည္။ Li Gang က ၿပံဳး၍ ေျပာၾကားရာတြင္ “မေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး ပူးတဲြကင္းလွည့္တဲ့ သေဘၤာေတြရွိတဲ့အတြက္ လံုၿခံဳတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပူးတဲြကင္းလွည့္ေရးစတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၎ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသည္မ်ားကို ေျပာျပရာတြင္ သတင္းေထာက္တြင္ ခံစားမႈမ်ိဳးစံုျဖစ္ရပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ကင္းလွည့္ရျခင္းမွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာေနရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းရေသာ တာဝန္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ Aden ပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း ပင္လယ္ဓျမရန္မွ ကာကြယ္ရန္ေရေၾကာင္းေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ႀကီးမားေသာက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္အတြင္းသြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာလူအမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူထားပါသည္။ အထက္ကဆိုခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရေၾကာင္းေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ပင္ စြန္႔စား၍ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ တာဝန္ယူရျခင္းရွိပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ကို ဘန္ကီမြန္းႀကိဳဆို

(Bernama News မွ 7 February 2013 ရက္စြဲပါ “Ban hails Joint statement on peace in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Bernama News

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသူမ်ားက ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းကို ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္မွန္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ဆက္လက္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

“ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီနဲ႔ေကအိုင္ေအကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်တာကိုအကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္သြားၾကဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကတယ္လို႔ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တာကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ” ဟု ဘန္ကီမြန္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားေၾကာင္း Xinhua သတင္းဌာနက ကိုးကားထုတ္ျပန္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဒိုင္ယာေလာ့ဒ္ ေဆြးေႏြးရန္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအကိုတိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ၁၇ ရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကအုိင္ေအ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။