Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၆.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္

**************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္

ကိုညီ (Geog)

(မတ္ ၆ ထုတ္ The Street View အတြဲ (၁) အမွတ္ (၉)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၃၁-၃-၂၀၁၁ ရက္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ အစိုရအေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေဟာင္းမွ အသစ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းမွာသာမန္အားျဖင့္ စနစ္တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေဟာင္းမွ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ိဳး၊ တစ္ပါတီစနစ္ အစိုးရေဟာင္းမွ ၎ပါတီ၏ အစိုးရအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ လြယ္ကူသည့္ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ပါ။ ယင္းသို႔ အသားက် စနစ္ႏုိင္ငံမွ အစိုးရအေဟာင္း အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္လည္း မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမွာမူ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမဟုတ္ဘဲ စနစ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရေဟာင္း၏ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေမြခံ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေမြခံမႈႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေမြခံမႈမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ မဟုတ္သည့္တိုင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆက္ခံၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္နီးပါး (အစိုးရသက္ တမ္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀လတြင္ ၁၂လ)လႊတ္ေတာ္သစ္တမ္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီး သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္း ေကာင္းေမြ၊ဆိုးေမြမ်ားကို  လက္ဆက္ကမ္းရာတြင္ ေကာင္းေမြမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ရင့္က်က္မႈမ်ား၊ ထိုက္သင့္သည့္ အတိုင္းအတာထိရရွိၿပီဟု ဆိုရမည္။

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာနည္းစနစ္၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရသည္ကို ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြအရသံုးဆိုင္ရာ၊ စုေဆာင္းမႈဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳအျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ၏စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္အတူ ကူညီရန္၊ အားေပးရန္ႏွင့္ ေလ့လာရန္ ဟူေသာ အေၾကာင္းေျပာင္းခ်မ်ားျဖင့္  ဖံုးကြယ္ ထားေသာ တရားဝင္နီးပါစြက္ဖက္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ အစိုးရအပိုင္း အထူးသျဖင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ပိုင္းတစ္ခုတည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမွ်သာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ အေရးအရာမကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္တာဝန္ ေပးအပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ အမူအက်င့္၊ လူမႈေရး အဆင့္အ တန္း၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအတြက္ပါ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွ စနစ္သစ္ကို ခ်ီတက္ႏုိင္ေပမည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစနစ္သို႔ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိရာ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ထိပ္ပိုင္းဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူ (Decision Makers) မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒႏွင့္ ျပည္သူ႔မူဝါဒဆိုင္ရာကို အဓိကပံုေဖာ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး (Legislative) တို႔၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမႈ အမွန္တိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ုိင္မႈ (Realistic)၊ လက္ေတြ႕က်မႈ (Pragmatism) မ်ားႏွင့္အတူ ေပၚလာသည့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဆံုးအျဖတ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာမည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ထိေရာက္ ထက္ျမက္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Good Governance)၊ အဂတိတရားႏည္းပါးေသာ အစုိးရ(Clean Government) တို႔ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈရွိ၊ မရွိသည္ စနစ္ေျပာင္းႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း ယခင္အစိုးရထံမွ လႊဲေျပာင္းမႈ ရရွိလာေသာ အစိုးရအသစ္ (အေမြခံအစိုးရ)ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အလံုးစံုေျပာင္းလဲေသာ အစိုးရစနစ္ေဟာင္းမွ လူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ၊ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားသို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးအားျဖင္ ေျပာင္းလဲေသာ အစိုးရအသစ္စသျဖင့္မ်ိဳးစံုေတြ႕တတ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသစ္သည္ လူမေျပာင္း မူေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္းဟူေသာ အခ်က္ႀကီးသံုးရပ္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဝဖန္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ႀကိဳဆိုမႈ၊ ကန္႔ကြတ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္သည္ကို ကမာၻေပၚတြင္ အထူးဆန္းဆံုး ေသာ သို႔မဟုတ္ အံ့ၾသဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ ေျပာင္းလဲမႈဟုပင္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္။

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပညာရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ႀကိဳတင္ ေတြးဆမႈအရၾကည့္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျမန္ဆန္လြန္းသည္ သို႔မဟုတ္ အေပၚယံေျပာင္းလဲမႈသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္း သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းယူဆခ်က္မ်ားရွိ၏။ အမွန္၌မူ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ျပည္သူမ်ား၏အသံႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ား Rule of Law ေခၚ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိန္ယူရမည္ဆုိေသာ္လည္း ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ (Urgent)ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ (Important) ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသလုိ အလြန္လည္း လြယ္ကူႏုိင္ေပသည္။

မိုက္မဲျခင္းႏွင့္ မယွဥ္ေသာ တာဝန္ယူမႈသည္ သတၱိဟု ကမာၻေက်ာ္ပေလတိုမွ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း၊ ျဖစ္သင့္သည္ကို ျဖစ္သင့္သည့္အတိုင္း၊ ေျပာရဲသည့္ သတၱိရွိေသာ ျမန္မာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေပလိုသည္။ သတၱိရွိမႈကို အလြယ္ကူ ဆံုးေသာ တိုင္းတာမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သတၱိရွိစြာ၊ တည္ၾကည္စြာ၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ အျခခံဥပေဒအတိုင္း ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားမွတိုင္းတာေနပါမည္။

****************************************************************************

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၆.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအား အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေရး ဝန္ထမ္းမ်ားလက္မခံ
  2. ဂလိုဘယ္ဖန္း၏ ကူညီမႈရပ္ဆိုင္းသည့္အတြက္ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား အခက္ႀကံဳ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈရရွိေစရန္ NLDသို႔ မဲေပးၾကပါဟု ေဒၚစုေျပာၾကား
  1. အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆုံးရွဳံးနစ္နာမွဳမ်ားကို NNDP ပါတီသို႔ တိုင္ၾကား
  2. တစည ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပယ္ဖ်က္ခံရ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအား အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေရး ဝန္ထမ္းမ်ားလက္မခံ

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းခြဲ ေလးခုအား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းမည့္ ကိစၥရပ္ကို ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွ သေဘာတူညီျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့သေဘာၤက်င္းလုပ္ငန္းနွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား အပိုင္းလိုက္ျဖစ္ေစ တစ္ခုလုံးျဖစ္ေစ ဖက္စပ္ျဖစ္ေစ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္အေပၚထားရွိသည့္ ဝန္ထမ္းထု၏ သေဘာထားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေႀကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အသက္  ၅၀၀န္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္သို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔  အစိုးရဌာနမွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသြားပါက အဆိုပါဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ ေၿပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ကာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွ အစိုးရဝန္ထမ္း လစာတိုးျမွင့္ေရးအဆိုအား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွသာ လစာတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္ကို စီစဥ္ေပးမည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းျဖစ္သြားပါက ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္စတင္မည့္ တိုးျမႇင့္လစာႏွင့္ ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္မ်ား ဆုံးရွဳံးသြားနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲစည္းမည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားက လက္မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း အဆိုပါဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ားပိုင္ေျပာင္းလဲ တိုးျမႇင့္လစာကို ခံစားခြင့္ရွိမယ္။ ပင္စင္လစာအစား အျခားစားရိတ္ တစ္ခုလည္း စီစဥ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားပိုင္ေျပာင္းဖို႔ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္”ဟု ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ အရာထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနခြဲမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အရံႈးေပၚေန သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဂလိုဘယ္ဖန္း၏ ကူညီမႈရပ္ဆိုင္းသည့္အတြက္ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား အခက္ႀကံဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေနေသာ ဂလိုဘယ္ဖန္းရန္ပံုေငြ ကို ႏွစ္ႏွစ္ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ ေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဂလိုဖန္းရန္ပံုေငြ Round 11 ကို ရပ္လိုက္တာပါ။ ဒီလို ရပ္လိုက္တဲ့အတြက္ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ေတြ လိုအပ္တဲ့ ARV ေဆးမလံုေလာက္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္”ပာု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းျပည္ပ HIV/AIDS ကြန္ရက္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဂလိုဘယ္ဖန္းရန္ပံုေငြ Round 13 ကို လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ၾကားကာလမ်ားတြင္ ဂလိုဘယ္ဖန္း၏ ရန္ပံုေငြအကူအညီမ်ား မရရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့တဲ့စရိတ္က အရမ္းနည္းတယ္။ ဒီေတာ့ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္ေတြ မ်ားမ်ား ေပၚလာဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္။ အရင္က ဂလိုဘယ္ဖန္းရဲ႕ကူညီမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္း HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ ၄၂၀၀၀ ကိုေဆးတိုက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ က်န္တဲ့ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ ေဆးဝါးလိုအပ္ေနတုန္းပဲ”ပာု အထက္ပါ ပုဂၢဳိလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ ေလးေသာင္းေက်ာ္သာ ေဆးဝါး ေသာက္သံုးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈရရွိေစရန္ NLDသို႔ မဲေပးၾကပါဟု ေဒၚစုေျပာၾကား

မတ္လ ၆ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ထိုေဟာေျပာမႈတြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈအား ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ NLDပါတီသို႔ မဲထည့္ေပးၾကရန္ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ေဒၚစုက သူ႔ရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုန္းက ေခတ္မွာဆိုရင္ေပါ့ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ျပည္သူလူထုက သိပ္ခ်စ္ၾကေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြကလည္း တပ္မေတာ္သားေတြကို ယံုၾကည္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ျပည္သူေတြ အားကိုးၿပီး ျပည္သူေတြ အေပၚ စိုးမိုးခ်င္တဲ့ စိတ္မရွိေစဖို႔ NLDပါတီကို မဲထည့္ဖို႔ ေျပာသြားပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုေတာ္ ေဇယ်ာေသာ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ေၾကျငာၿပီး မၾကာေသးခင္အခ်ိန္တြင္ NLDဆိုင္းဘုတ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရ ျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒မွ ထိုလုပ္ရပ္မွာ ေအာက္တန္းက်သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုသြားခဲ့ၿပီး ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအား လဲလွယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဟာေျပာပြဲလုပ္ေတာ့ ေဇယ်ာေသာ္ကို သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေလာက္ ဆိုျပဖို႔ ေအာက္က လူထုက ေတာင္းဆိုၾကတယ္ဗ်။ အဲဒါနဲ႔ ေဇယ်ာေသာ္က ဗမာ့သူရဲေကာင္းသီခ်င္းကို စၿပီးဆိုျပေတာ့ လူထုက ေအာက္ကေနအားေပးၾကတယ္။ လိုက္ဆိုၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက လူထုကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာလိုခ်င္တာလဲလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုၿပီး အတိုင္အေဖာက္ေတြညီေနၾကတယ္”ဟု NLDအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေန႔ မနက္ေစာပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔မွ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ၎တည္းခိုသည့္ Royal Kumudra Hotel တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသးသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ ေန႔လည္တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္းထပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း သတင္းရရွိသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ွဳံးနစ္နာမွဳမ်ားကို NNDP ပါတီသို႔ တိုင္ၾကား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၃ ရပ္ကြက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း အမွတ္ ၂၅၊ ၂၆ CLIENT FOCUS TECHNOLOGY GROUP CO,LTD ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ွဳံးနစ္နာမႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရာ သဃၤန္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္သို႔ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသို႔ တုိင္ၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းအစမ္းခန္႔ကာလ ၃ လ ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္းလုပ္သက္ ၁ နွစ္မျပည့္မျခင္း မည္သည့္ခြင့္မွ် မရရွိျခင္း လုပ္သက္၁ နွစ္ျပည့္ၿပီးေသား ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း လုပ္သက္ခြင့္ ၁၀ ရက္မွလြဲ၍ ဖ်ားနာခြင့္နွင့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္မ်ားကို  ခြင့္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေန႔တြက္ခႏွင့္ လစာ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးအား တရားမွ်တမႈမရွိစြာ တြက္ခ်က္ျခင္းစသည့္ မေက်နပ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လပတ္အစည္းအေဝး၌ Administration manager ဦးဘိုဘိုႏိုိုင္ထံသို႔ အလုပ္သမားမ်ားက သေဘာမတူေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစုံတရာ ျပင္ဆင္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အကူအညီ ေတာင္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး မလုပ္ခ်င္ေတာ့ သူတို႔ကို လမ္းညႊန္မႈေပးလိုက္တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါလို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ဖို႔ အကယ္၍  သူတို႔ေတြက မေျဖရွင္းဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ” ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္က ဆိုသည္။

မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးဆုံးရွဳံးမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ျပသည္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆုံးရွဳံးနစ္နာေနရျခင္းမွာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းနွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနေႀကာင္း ဦးေက်ာ္က ဆက္လက္ သံုးသပ္ သည္။                                          

KP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တစည ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပယ္ဖ်က္ခံရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ပါတီ(တစည)၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအား အရည္အခ်င္း မညီညြတ္သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစညပါတီ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစႏၵာျမင့္အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း သည္ပာုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီလို ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ အဆိုျပဳ လႊာေတြတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒီလိုလုပ္ရပ္ပာာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစႏၵာျမင့္သာမကဘူး။ ပါတီရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းမွာလည္း ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြ ရွိပါတယ္"ပာု တိုင္းရင္းသား စည္း လံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစညပါတီ ကို္ယ္စားျပဳအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစႏၵာျမင့္အား ေကာ္မရွင္မွ ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမွာေဒၚစႏၵာျမင့္၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား မွားယြင္းေနျခင္း၊ ၎၏ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးမွာ ၎ ေမြးဖြားစဥ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မပာုတ္ေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"တစညပါတီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂ ေနရာပဲဝင္ၿပိဳင္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ေကာ္မရွင္ကို တင္လိုက္တာပါ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ မမွားႏိုင္ပါဘူး။ အဓိကအေနနဲ႔ ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒနဲ႔မွာ လြဲ