Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကံေကာင္းေစခ်င္

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကံေကာင္းေစခ်င္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးခဲ့ေလၿပီ။ ရလဒ္ကေတာ့ ျပတ္သားလွသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေန႔က လြတ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ ဟိုမဲ႐ုံမွာလည္း NLD၊ဒီမဲ႐ုံမွာ NLD မဲအမ်ားစုျဖင့္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားသိခဲ့ရသည္။ လူထု၏ရင္ထဲတြင္ NLD မွာ ယခုထိတိုင္ အျမစ္တြယ္ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ သေဘာေပါက္မိခဲ့သည္။ ဘယ္အထိနက္႐ႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေနသလဲဆိုရင္ ကိုယ္မဲေပးခဲ့သူ၏ အရည္အခ်င္းကို တိတိပပမသိခဲ့သည့္တိုင္ ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ အမွန္ျခစ္မဲေပးခဲ့သည့္သူမ်ိဳးလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ NLD ကို ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္သည့္ ပါတီႀကီးတစ္ခုအေနအျဖစ္ မဲထည့္ခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္အေလးထားေသာ္လည္း ကိုယ္မဲေပးခဲ့ သူ၏ အရည္အခ်င္းကိုေတာ့ အျခားပါတီမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားမွာ ၎တို႔ႏွင့္ တန္သည့္ အစိုးရကိုသာရသည္ဟူေသာ အဆိုလည္းရွိေလရာ စာေရးသူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ႏုိင္ပါမည္ေလာဟူေသာ သံသယမ်ား ျဖစ္လာ ရသည္။

ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ ဒုတိယအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ဟု ယူဆ၍ ရႏုိင္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပထမျဖစ္စဥ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း အနည္းငယ္ေသာ အတုိက္ အခံမ်ားျဖင့္ ဦးဆံုးအသြင္း ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားစြာကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာရာယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာ သည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုရျခင္းမွာ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈကို ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့စဥ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ၾကည့္ပါက ကြဲျပားမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္၊ မီဒီယာသတင္းသမားမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခြင့္မ်ား တခ်ိဳ႕ ေနရာတြင္ အကန္႔အသတ္၊ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္  အျပည့္အဝရရွိခဲ့သည္။

သတင္းသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ စာေရးသူသည္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား မဲဆႏၵေပးပံုမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေရြးေကာ္ပြဲမတိုင္မီကာလက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းအားလံုးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးစြမ္းရည္ကို သိရွိခြင့္ရခဲ့သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)မွ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ အမတ္ေလာင္းလည္းျဖစ္ေသာ ဦးသုေဝ၏ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳကို ေလးစားသျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ေျခမ်ားသည္ဟု အထင္ရွိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မနည္းေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာၾကည့္ရာ ယင္းတို႔၏ ေကာက္ခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းႏိုင္မည္ဟု ယတိျပတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤေနရာ တြင္ စဥ္းစားသင့္သည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈျဖစ္သည္။ ဦးသုေဝ၏ ႏုိင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အရ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ Player တစ္ဦးဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးထက္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ပိုမို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳလည္း ယခုမွစတင္ယူရမည့္သူ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူမွာ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့စဥ္က သူ၏ HIV/AIDS လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေလးထားေသာ္လည္း လူမႈေရးအရင္းအႏွီးဆိုတာလည္းမသိ၊ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ ကိုလည္း ေကာင္းစြာနားမလည္ေခ်။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္လက္ေရြးစင္တစ္ဦးအျဖစ္သာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ဟန္ရွိပါ သည္။ ထိုသို႔ အရည္အခ်င္း ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ားမွာ ခြပ္ေဒါင္းမွ ခြပ္ေဒါင္းျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ NLD ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ ေသြးၾကြရမ္းကားမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္းရွိပါေသးသည္။ စာေရးသူ မဲ႐ုံတစ္႐ုံသို႔ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့စဥ္အခါက စာေရးသူ၏အက်ီမွာ ပင္နီအေရာင္ျဖစ္ေန၍ NLD တစ္ဦးမွ မဲဆြယ္ သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း လာေရာက္သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ စာေရးသူဝတ္ခဲ့သည့္ အက်ီ၏အေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အုပ္က်ိဳးေရာင္စပ္ ၾကားသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာလိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းနည္းေပးလိုက္သည္ႏွင့္ အာဏာျပခ်င္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ ျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနမႈကို စာေရးသူအေနႏွင့္ မည္သို႔မွ်မဆိုသာေသာ္လည္း ယင္းဝမ္းေျမာက္မႈမွ တစ္ဖက္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၏ ႐ုံမ်ား ေရွ႕တြင္ NLD ႏုိင္ၿပီ၊ အေမစုႏုိင္ၿပီဟု ေအာ္ဟစ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ ႏုိင္ငံေရး သူငယ္ နာမစင္မႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

NLD ပါတီကို အဓိက ေထာက္ခံခဲ့သူမ်ားမွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား (grass-root level) မွ ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအား အေျချပဳေရြးခ်ယ္ျခင္းထက္ ကိုယ္ေရြးကိုယ္ေသြးအေျချပဳ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးသာ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းမွာ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခု၏ လူထုအေပၚ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ိဳးလားဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ အလယ္ေခတ္ဥေရာပ ႏုိင္ငံေရးအေတြးေခၚပညာရွင္ Machiavelli မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ The end justifies the means ဆိုသည့္ ဆုိ႐ုိးစကားတစ္ခုရွိပါသည္။ ရလဒ္ေကာင္းဖို႔အတြက္ မမွ်တသည့္နည္းလမ္းကိုလည္း လက္ခံ က်င့္သံုးရမည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဤအတုိင္းပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕စဥ္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီမွာ ႏုိင္ငံေရးအား အၾကြင္းသံုးညထြက္သည့္ဂိမ္း (Zero sum game) ကို ကစားမည့္ သေဘာဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကံၾကမၼာမွာ အေကာင္းဖက္သို႔ ဦးတည္ႏုိင္ မည္ေလာ။

ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအၿပီးတြင္ စာေရးသူမွာ ႏုိင္ငံသာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဝမ္းေျမာက္မႈမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒအျငင္းအခံုမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားသြား ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးေနမႈေၾကာင့္ လူမႈေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ ႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီဝင္မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အာဏာ ခ်ိန္ခြင့္လွ်ာ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ကို စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ကံေကာင္းမႈေစခ်င္ပါသည္။

****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃.၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. မင္းေအာင္လိႈင္အား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ
  2. ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္းမ်ား ေၾကညာ
  3. မဲရံုေရွ႕၌ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ခ်ိန္းေျခာက္
  4. မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲစာရင္းထဲတြင္မပါရွိသူဦးေရ ၅၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

မင္းေအာင္လိႈင္အား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေၾကာင္း မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု၊ ျမဝတီႏွင့္ News Light of Myanmar သတင္းစာပါ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ” သတင္း တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အျဖစ္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဘယ္သူလဲဗ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဦးသန္းေရႊပဲလား။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေရႊသန္းေရႊ အနားယူတယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ တရားဝင္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေရးက အနားယူသြားတယ္လို႔ ဦးေရႊမန္းတို႔၊ ဦးေဌးဦးတို႔၊ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔က ေျပာေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္က အနားယူသြားတယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကဘူးဗ်”ပာု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရာထူးဆိုတာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြရဲ႕ မွားယြင္းမႈလို႔ပဲ ယူဆပါ တယ္”ပာု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္းမ်ား ေၾကညာ

              ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၄၀) ေနရာမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ စာရင္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းမ်ားကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၇/၂၀၁၂)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ (၁) ေဒၚစႏၵာမင္း ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္ (အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၂) ဦးႏုိင္ငံလင္း ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၃) ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေဇယ်ာေသာ္ ပုဗၺသီရိမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၄) ဦးမင္းသူ ဥတၱရသီရိမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၅) ဦးခင္ေမာင္သိန္း စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၆) ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၇) ဦးေအာင္စိုး ေလာင္းလံုမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၈) ဦးေအာင္စိုးျမင့္ ေတာင္ငူမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၉) ဦးစိန္ထြန္း ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၁၀) ဦးေက်ာ္ မင္း လက္ပံတန္းမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ (၁၁) ဦးျမင့္ဦး သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး တြင္ (၁၂) ဦးပိုက္ကို ပခုကၠဴမဲဆႏၵနယ္၊ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ