Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ အနာဂတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိရန္ ျမန္မာအစိုးရ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္

(10 Dec 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ May Wong ေရးသားေသာ Myanmar tightens regulations to ensure future investors able to develop Dawei ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိ္ုးတက္ေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္မည့္ ေငြေရး၊ေၾကးေရး တက္ႏုိင္သူမ်ားသာျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းၾကပ္ခဲ့ပါသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည့္ Italian-Thai Development (ITD) တြင္ ရန္ပံုေငြမရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ (၈.၆) ဘီလီယံတန္ စီမံကိမ္းခြင့္ျပဳခ်က္အား ထိုင္းအေျခစိုက္ ITD သို႔ (၇၅) ႏွစ္သက္တမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အဆင့္ငါးဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေရနံခ်က္စက္႐ံု၊ ေရနံဓါတုစက္႐ံုႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ITD ၏ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ေသခ်ာစြာအကဲျဖတ္လ်က္ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ထားဝယ္ SEZ မွာ အေျခအေနတန္႔လ်က္ ရွိပါသည္။

လူသိမ်ားေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ Princewater House Coopers, Ernst and Young, Deloitte တို႔သည္ အကဲျဖတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားရာတြင္ “Italian-Thai ကုမၼဏီက လုပ္ငန္းေတြရပ္ထားဖို႔ကို အစိုးရကလည္း သေဘာတူပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္မႈေတြ လုပ္ရမွာမို႔လို႔ပါ” ဟု ဆိုပါသည္။

“အေသးစိတ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ရတာကေတာ့ တစ္ျခားႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ ဝင္လာရင္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေအာင္ပါ။ ဒါမွ နားလည္မႈလြဲမွားမႈေတြ မရွိႏုိင္ပါဘူး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ အျခားအက်ိဳးဆက္ေတြ သက္ေရာက္ မႈမရွိေရးအတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ ကေျပာပါသည္။

အစိုးရသည္ ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၼဏီတစ္ခုကိုလည္း ငွားရမ္းထားပါသည္။

ဦးဆက္ေအာင္ ကေျပာၾကားရာတြင္ “ခြင့္ျပဳခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္ ႏွင့္ ဘဏ္မွ အာမခံသည့္ရန္ပံုေငြစနစ္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ အာမခံသည့္စနစ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္သည့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုတို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

“ဒါမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔အျခား ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အရာေတြကို ခြင့္ျပဳ သေဘာတူညီခ်က္မွာ သေဘာတူထားရပါမယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

ထားဝယ္ SEZ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အစိုးရက ထိုေဒသမွာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေနပါသည္။

ထားဝယ္ SEZ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားရာတြင္ “တာထြက္က မေခ်ာေမြ႕ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အရင္ကထက္ တိုးတက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒီ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မယ္ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ထားဝယ္ SEZ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက ၾကန္႔ၾကာရမႈမွာ စစ္မွန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးအစားခြဲမႈမ်ား တိုးတက္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ႐ႈျမင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ စီမံကိန္းေရရွည္ေအာင္ျမင္ေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ကို ရွာေဖြႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C