Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာ့ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ တားျမစ္ထားမႈ ေျဖေလွ်ာ့

(14 August 2013 ရက္စြဲပါ VOA မွ Easing Imports ban on Burma သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အေထြေထြတားျမစ္ခ်က္ကို ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ခုသို႔ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားကို တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအေပၚ ရုတ္သိမ္းရန္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ရာ သမၼတ အုိဘားမားက အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၃၃၁၀ ျဖင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေထြေထြပိတ္ပင္မႈမ်ားအား ရုတ္သိမ္းသည့္ အမိန္႔ေၾကညာစာတရပ္ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“သမၼတအိုဘားမားဟာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြ မရွိေတာ့ေအာင္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေပးပါတယ္။ တာဝန္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူဝါဒေတြ အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ ဒီအဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္တာပါ”ဟု ဒုတိယ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး အၾကံေပး Ben Rhodes က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္ေစသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖန္႔ေဝဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအဆက္အဆံ ရွိသူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ ဆက္လက္ထားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ပါဝင္သည့္ ရတနာမ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္မ်ားကိုလည္း မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္ထားခဲ့သည္။

“ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမားအျပင္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား တင္ပို႔မႈနဲ႔ အဲဒါေတြပါတဲ့ ရတနာပစၥည္းေတြအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတာေတြကလဲြလို႔ တျခားပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲက တာဝန္သိ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို အားေပးဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ကို ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳတယ္”ဟု Rhodes က ေရးသားခဲ့သည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းမႈမ်ား တားျမစ္ျခင္း၊ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေထာင္ဂဏန္းနီးပါး လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ အေကာင္းျမင္တုန္႔ျပန္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ လူမႈဘဝ ဘက္စံုေထာင့္စံု၌ အစိုးရ၏ သံမဏိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္ ရွည္ၾကာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ ေၾကညာခ်က္ဟာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တိုးျမွင့္လိုက္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြအပါအဝင္ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ တိုးတက္မႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ လမ္းပြင့္ေအာင္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ဖို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီလည္း ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြအတြက္ နည္းလမ္းတက် ေထာက္ပံ့ေပးတာလည္း ျဖစ္တယ္”ဟု Rhodes က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး သူတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြကို အျပည့္အဝယ္ အမွန္တက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive