Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရး

ထက္ခိုင္

ဇြန္လ ၄ရက္ေန႔ထုတ္The Voice ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၈) ၊အမွတ္(၂၄)ပါေဆာင္းပါးမွ ကူးယူေဖာ္ျပခ်က္

နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးတစ္ႀကီး လက္ရွိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ လတ္တေလာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဖူလံုေရးႏွင့္ ေရရွည္လွ်ပ္စစ္ စြမ္း အင္ လံုၿခံဳေရးဟု ရႈျမင္သည္။ စိန္ေခၚမႈကိုရႈျမင္ သံုးသပ္ရာတြင္ ပကတိအရွိတရားကို သုေတသန ဖန္ျပားေပၚတင္၍ ဘက္မလိုက္တမ္း သံုးသပ္ေလ့လာ ၾကည့္မွသာ အနီးစပ္ဆံုးေသာ အေျဖမွန္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီေနာက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ KTA Development Plan မွအစျပဳလ်က္ လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မဟာဗ်ဴဟာအေျပာင္းအလဲ ၊ မူ၀ါဒအခ်ိဳးအေကြ႔မ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းသည္ လက္ ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အၾကပ္အတည္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဤအတြက္ လက္ညွိဳးထိုးအျပစ္ဖို႔စရာ ရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းသက္သက္ျဖင့္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္ အၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚ ေရာက္ရွိေစမည့္ မူ၀ါဒသစ္ကို ရွာေဖြေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိက မီးေမာင္ထိုးတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးလက္ရွိ ပြင့္လင္းလာေသာ လက္ရွိအခင္းအက်င္းတြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကိုသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရန္ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္လံုျခံဳေရးျပႆနာ ကို ယေန႔ႏိုင္ငံသားတိုင္း ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္လံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး လိုအပ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ လုပ္ိကိုင့္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလမွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္ဌာနဟူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရး သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအားလံုးကိုလည္း ယင္းကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္းကသာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တပ္မေတာ္အစိုး ရလက္ထက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနဟူ၍ သီးျခားဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ကာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ယင္း၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခု တည္းကသာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနကို အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနဟူ၍ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထုတ္ကာ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရးကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ပုဂၢလိကက႑ပါ၀င္မႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအပိုင္းတြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ား တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကလက္၀ယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ စားသံုးသူအၾကား လြတ္လပ္ စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈအတြက္ အာမခံေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား တိိတိက်က် သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္အထိ အာရွ ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေဒသရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴးမႈဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္အရ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ခုနစ္မ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

(၁) ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း၊၀န္ေဆာင္မႈမတိုခ်ဲ႔ႏိုင္ျခင္း၊တည္ၿငိမ္ စိတ္ခ်ရျခင္းမရွိေသာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ အားနည္းေနျခင္း၊

(၂) စီပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမင့္တက္လာေသာ ၀ယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ၊ ၾကံ့ခိုင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ၊ စရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ျခင္း၊

(၃) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊သံုးစြဲမႈ တြက္ခ်က္ေသာ စက္ကိရိမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ေခတ္ေဟာင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၊

(၄) ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အျခားေသာက႑မ်ားတင္ တိုျမွင့္သံုးစြဲရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပး ေနျခင္းမ်ား ဖယ္ရွားရန္အေၾကာင္းဖန္လာျခင္း၊

(၅) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကမ်ားလက္၀ယ္သို႔ လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြေၾကးအလံုးအရင္းမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္လာ ျခင္း၊

(၆) ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်ီလီ ၊ အဂၤလန္၊ေ၀းလ္ ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ေအာင္ျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားကယင္းသို႔ေသာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုလားလာျခင္း၊

(၇) ႏိုင္ငံမ်ားျပဳျပင္ေျပာငး္လဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အိုင္အမ္အက္ဖ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဖိအား ေပး ေတာင္းဆိုလာၾကျခင္း။

အထက္ပါအေျခအေန ခုနစမ်ိဳးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနယ္ပယ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာရေသာ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္အရလည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အနာဂတ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရလည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၂) ပါ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑မွ ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္က စီမံပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပ ေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးေရးကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ရွင္းလင္းခိုင္မာေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား လံုၿခံဳေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေရး၊ ေရရွည္တည္တံံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေရးတို႔ ရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စနစ္ကို အျပစ္တင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုေျခခံဥပေဒ၏ အာမခံ ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္သည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းစနစ္မွ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရန္လိုေသးသည္ကို သိျမင္နားလည္မွသာ စနစ္သစ္၏ ေကာင္က်ိဳးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အျပည့္အ၀ရယူအသံုးခ်၍ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေစရန္လည္း လိုအပ္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လွ်ပ္စြမ္းအားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကသာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အားထားျပဳမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားမႈကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမူ၀ါဒသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို အေျခခံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယခု ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံု မ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၁၉ ရံု၊ ၁၆၆၀ မဂၢါ၀ပ္၊ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တစ္ရံု ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၁၅ ရံု ၇၁၄ မဂၢါ၀ပ္ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ ၃၄၉၄ မဂၢါ၀ပ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္းမ်ားမွ ၿပီးစီးႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ခ်ီေဗြငယ္စီမံကိန္း ၅၅မဂၢါ၀ပ္ ၊ ေသာက္ေရခပ္(၂)စီမံကိန္းမဂၢါ၀ပ္၁၂၀၊ ျဖဴးစီမံ ကိန္း ၄၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ဘီလူေခ်ာင္းစီမံကိန္း ၅၂မဂၢါ၀ပ္၊ နန္ခ်ိဳစီမံကိန္း ၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ အထက္ဘီလူးေခ်ာင္းစီမံကိန္း ၂၉ မဂၢါ၀ပ္၊ အထက္ေပါင္ေလာင္းစီမံကိန္း ၁၄၀ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ စုစုေပါင္းထပ္တိုးရရွိလာႏိုင္သည့္ မဂၢါ၀ပ္မွာ ၅၀၂ မဂၢါ၀ပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသည္။

ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈအပိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔၊ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ေတာင္ႀကီး ၂၅ မဂၢါ၀ပ္၊ မံုရြာ ၁၅ မဂၢါ၀ပ္ အသီးသီး သံုးစြဲေနၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ လွ်ပ္စစ္မီရရွိမႈကို ၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သံုးအိမ္ေထာင္လွ်င္ ႏွစ္အိမ္ေထာင္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ရရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပါမ်ားၿပီး လူဦး ေရေပါမ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးထက္ပင္ ပိုမို၍ရရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ သည္။

အဓိကအက်ပ္အတည္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားဆံုးသံုးစြဲေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အနီးတြင္ လံုေလာက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္တင္းရန္ ဓာတ္အား ေပးလိုင္း ရွည္လ်ားစြာဆြဲရသျဖင့္ ဓာတ္အားေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ (ယခုေနာက္ဆံုးသိရွိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ေတာင္ကိုရီး ယား ႏိုင္ငံမွ Busan Korea Biotechnology BKB ကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြက္ ၅၀၀မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ အပူသံုုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တစ္ရံု တည္ေဆာက္ရန္္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ GEကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလံုႏွင့္ ေလွာ္ကားရွိ ဓာတ္အား တာဘိုင္သံုးလံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စက္မ်ား အစံုလိုက္လဲလွယ္၍ မူလသံုးစြဲသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏကိုပင္ အသံုးျပဳလ်က္ ၇၀MWတိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားအစီအစဥ္ကိုလည္း သိရွိသေလာက္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

သို႔ရာတြင္ အဓိကစဥ္းစားရန္မွာ တိုးတက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ လ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး စြမ္းအင္မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ သံုးသပ္မိပါသည္။

လူဦးေရ ေလးသန္းခြဲသာရွိေသာ စင္ကာပူ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမွာ (၁၁၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္ ရွိေနသည့္အတြက္ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းသာရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ စီပြားေရး တိုးတက္လာၿပီး စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့လွ်င္ လက္ရွိ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္မွ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္၏ အနီး ၀န္းက်င္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား(အနည္းဆံုး) ၁၀၀မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ထားရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အနီးအနား၌ မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး၊ ကင္းတား စသည့္ စက္ရံုငယ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းေႀကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ရသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာ မႏၱေလးကို ျဖတ္သန္းသြားရသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ တိုးျမင့္လာမည့္သံုစြဲမႈမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ထိုက္သင့္သည့္ ဖူလံုမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀အထိ (ဘတ္ဂ်တ္ပံုမွန္ရရွိ ေနလွ်င္) စီမံကိန္း၁၁ခုၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းစက္တပ္ဆင္အားမွာ ၁၉၂၂ မဂၢါ၀ပ္သာ တိုးတက္ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ လွ်ပ္စစ္ တိုးျမွင့္ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္ အေနအထားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု သံုသပ္မိပါသည္။

ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားမွာ ေတာေတာင္မ်ားထဲတြင္ တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ေနရသည္။ ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ရဲရြာ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး၊ ကင္းတား)မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ (ေလာပိတ-၁၊၂၊ တီက်စ္၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ ေဇာ္ဂ်ီ ၁ႏွင့္ ၂)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အနီးရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး စက္ရံုမ်ားမွ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း (အလံု၊ ေလွာ္ကား၊ ရြာမ၊ သာေကတ)၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း (ေရႊလီ-၁) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရႊလီမွ စတင္သယ္ယူၿပီး ေရႊလီ-မန္စံ-ေရႊစာရံ (မႏၱေလးအနီးမွ) ဘဲလင္း-သေျပ၀ (မိတၳီလာအနီး) အထိ၊ ထိုမွ သာစည္-ပ်ဥ္းမနာ-ကမာနတ္(ပဲခူးအနီး)၊ ထိုမွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပင္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရသည္။ ေလာပိတမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာ ေလာပိတ-တီက်စ္-ကေလာ-သာစည္ ဓာတ္အားလိုင္းမွတဆင့္ သာစည္တြင္ လာေရာက္ေပါင္းစံုၿပီး ေလာပိတ-သာစည္ ဓာတ္အား လိုင္းမွတဆင့္ ေတာင္ငူတြင္ လာေရာက္ေပါင္းစံုသည္။ (ေရႊလီ-မန္စံ ဓာတ္အားလိုင္းမွ တာ၀ါတိုင္မိုင္းခြဲခံရ၍ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္၍ မရေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္၍ မရသည္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။)

ရွည္လ်ားေသာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ဓာတ္အားေပးပို႔ရာ၌ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည္။ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ အမ်ိဳးသားဓာတ္ အားလိုင္းကြန္ရက္သည္ ရွည္လ်ားၿပီ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဓာတ္အားလိုင္းမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရျခင္းေၾကာင့္ ပို႔လႊတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ဆုုံးေနသည့္ ကိစၥသည္လည္း အေလးထား ကုစားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးရျခင္းသည္ ဓာတ္အားသယ္ယူ မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ (Transmission and Distribustion System) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထိုကိစၥကို နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာလူ၊ အဆင့္ျမင့္စက္ ပစၥည္းသစ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာလ်င္စြာ ျပင္ဆင္သင့္ေပသည္။ ေလ်ာ႔နည္းေပ်ာက္ဆံုးမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သင့္ေပ သည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတ၏ ထိုင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ ထပ္မံဖ်က္သိမ္း
  1. မီးရထားဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ
  2. ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ျပန္တက္ခြင့္ရ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

&