Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၁.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ယဥ္ေက်းမႈတိုက္ပြဲ အဓြန္႔မရွည္ဖို႔  

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ယဥ္ေက်းမႈတိုက္ပြဲ အဓြန္႔မရွည္ဖို႔  

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်က္ႏွာစာေပၚ၌  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ရခုိင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔ၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡသတင္းမ်ားကိုသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ထက္ပိုမိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံကို စနစ္သစ္ျဖင့္ စတင္တာဝန္ယူရ သည့္အခင္းအက်င္းမ်ိဳးတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ေပၚေပါက္လာသည့္ ယင္းပဋိပကၡကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းကိုင္တြယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေန ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေလးထားရသလုိ (OIC ဖြင့္လွစ္ျခင္းအေပၚ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ိဳး) တစ္ဖက္၌လည္း ႏုိင္ငံတ ကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္း ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေနသည္။

လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡဆိုသည္မွာလည္း ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ရွိေနႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ရွိေနသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္း အတူတကြေနထိုင္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကားရွိ  လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကားရွိ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈတိ႔ ျဖစ္သည္။ ပထမပံုစံေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္မွာ ယခုအစိုးရလက္ထက္ထိတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ထြန္းဖို႔ လမ္းစမ်ားလည္း ေပၚလာေလၿပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယပံုစံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကုလား-ဗမာအေရးအခင္း၊ တ႐ုတ္-ဗမာ အေရးအခင္းကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရခုိင္-ဘဂၤါလီအေရးမွာ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ သိမ္ေမြ႔သည့္ျပႆနာဟု ဆိုခ်င္သည္။ ကေနဦးအစတြင္ နယ္စပ္ ျပႆနာအျဖစ္ ျဖစ္တည္ခဲ့ရာမွ ရန္စြယ္မီး မၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ၾကဘဲ တစ္စတစ္စ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္လာလ်က္ရွိေနေလရာ ယဥ္ေက်းမႈတုိက္ပြဲမ်ား ဆီသို႔ ဦးတည္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ ခံစားရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္မႈကို အေလးထားရ မွာျဖစ္သလုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာ၌ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား မွ ဤအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟူေသာ  စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ကာ ႏုိင္ငံ၏ က်က္သေရကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ လူမ်ိဳးစြဲေဒါသမီးမ်ား ေတာက္ေလာက္ေအာင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အဖ်က္သမားမ်ားအားလည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း….။

***************************************

     


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၃၁.၁၀.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ျမန္မာ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကူညီမည္
  2. ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေတာ့မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆံုမည့္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ တ႐ုတ္တားျမစ္
  2. ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ UNFC တို႔ေတြ႕ဆံုမည္
  3. စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ NDF ပါတီသို႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတိေပးစာပို႔

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကူညီမည္

ျမန္မာႏို္င္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ကူညီေပးမႈမ်ား ရပ္နားထားသည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)မွ ယခုအခါ ျမန္မာ့သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ADB က ျမန္မာပို႔ေဆာင္ေရးက႑တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ ျမန္မာ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑က အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို တိုးတက္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ သယံဇာတၾကြယ္ဝတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေတြ ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ”ပာု ADB မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကနဦးေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ က႑လိုက္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၿပီး  ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈသည္ ဘဏ္ႏွစ္ခုအၾကား ပံုမွန္မပာုတ္သည့္ အျမင့္ဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေခ်းေငြေတြ ျပန္ကူညီေပးဖို႔ ADB ဘဏ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ေက်း လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြမွာ ေငြေၾကးေတြခြဲေဝသံုးစြဲသြားမွာပါ။ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလမွာ ADB ဘဏ္ထုတ္ေခ်းမယ့္ ေခ်းေငြပမာဏပာာ ေဒၚလာသန္း ၅၅၀ နဲ႔ ၆၀၀ ၾကားရွိပါတယ္”ပာု ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အား တိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး အခ်ိန္(၂)ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ADB မွသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္(ADB)အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာရွိဘဏ္မ်ားက ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

YC

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေတာ့မည္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္း ငါးႏွစ္ အထိတိုးျမႇင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျပည္ပႏိုင္ငံကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေစႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းကိုငါးႏွစ္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးသြားမွာပါ။ ခုလို ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းကိုတိုးလိုက္ေပမယ့္ ကုန္က်မယ့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ဘာမွေျပာင္းလဲသြားမွာ မပာုတ္ပါဘူး။ လာေလွ်ာက္ တဲ့သူေတြ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အထိ ေပးသြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာရာတြင္ ပတ္စ္ပို႔ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အျမတ္ခြန္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ပံုစံ ၁၇၊ ၁၉ ကိုပယ္ဖ်က္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ပယ္ဖ်က္ေပးရာတြင္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ထားရွိဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ပံုစံ ၁၇၊ ၁၉ ဖ်က္လိုက္တာေကာင္းပါတယ္။ ဒီကိစၥက ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း အခြန္မရသလို ႏိုင္ငံျခားထြက္မယ့္သူေတြလည္း အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြျဖစ္ရပါတယ္။ ခု ႏိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္မယ့္သူေတြအတြက္ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းကုိ ထပ္တိုးေပးလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ျပည္ပထြက္မယ့္သူေတြအတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပႏိုင္တာေပါ့”ပာု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္မည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယခင္ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္ႏွင့္ သံုးႏွစ္တို႔ျဖင့္ ထုတ္ ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္အထိတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

                YC

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆံုမည့္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ တ႐ုတ္တားျမစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ေတြ႕ဆံုမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕(KIO)တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ တရားဝင္သတင္းမထုတ္ျပန္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကတားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေရႊလီမွာလုပ္မယ့္ KIO နဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲကို အစုိးရပိုင္မီဒီယာေတြမွာ တရားဝင္သတင္းမထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္က လွမ္း ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ သမၼတ႐ံုးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေျပာသြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ သတင္း ေထာက္ေတြကိုရွင္းျပေနတုန္း ထည့္ေျပာသြားတာပါ”ပာု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္တရားဝင္ေတြ႕ဆံုမည့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ KIO တို႔ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးဝင္းထြန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားပါဝင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သတင္းယူရန္ ရန္ကုန္မွထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က KIO ကိုကမ္းလွမ္းခဲ့တာပါ။ ဒီကမ္းလွမ္းမႈကို KIO ဘက္က လက္ခံ လိုက္ပါၿပီ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈေတြထက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားမွာ ပါ”ပာု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕အနက္ (၁၀)ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ UNFC တို႔ေတြ႕ဆံုမည္

သမၼတ႐ံုးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ႏိုဝင္ဘာလနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ႀကိမ္အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုသြားဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအားလံုးနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းသြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အစုိးရခ်ထားတဲ့ မူေဘာင္ေတြထဲကပဲ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ”ပာု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔႕စည္းၿပီးေနာက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီတစ္ႀကိမ္က လုပ္ငန္းေကာ္မတီသစ္နဲ႔ေဆြးေႏြးတာပါ။ ရလဒ္ေကာင္းေတƟ