Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတင္ဒါမ်ားေခၚမည္

(16 June 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar to take foreign tenders ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္သစ္မ်ားအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါဝင္ဆြဲၾကမည္

(Natural Gas Asia မွ 14 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Indian State firms to bid for Myanmar oil, gas blocks”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မၾကာမီ တ႐ုတ္သို႔ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ျမန္မာစတင္ပို႔လႊတ္ဖြယ္ရွိ

(The Gulf Today မွ 17 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar may start pumping oil,gas to China”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတင္ဒါမ်ားေခၚမည္

(16 June 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar to take foreign tenders ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပေရာဂ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြဆီကေရာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဆီကပါ တင္ဒါေတြမၾကာခင္ ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ပာု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမယာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီတင္ဒါေတြဆီမွာ ပာုိတယ္၊ ေစ်းဝယ္စင္တာနဲ႔ ေနအိမ္ေတြအပါအဝင္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္မႈေတြ ပါဝင္ ပါမယ္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ သံုးႏွစ္အတြင္းေဆာက္ရပါမယ္”ပာု အမည္မေဖာ္လိုသူ အဆိုပါတာဝန္ရွိသူကဆိုပါသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္(၁၆၂)ပာက္တာ အက်ယ္အဝန္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မပာာရန္ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီထံမွနည္းပညာကူညီ မႈမ်ား ရယူလ်က္ရွိပါသည္။

စီမံကိန္းတြင္ လမ္းသစ္မ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းေရးဇုန္ႏွင့္ အိမ္ယာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေျမယာဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္လက ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္ သည္ ၂၀၄၀ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၁၀)သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလက္ရွိ (၅.၁၄) သန္း ေနထိုင္ေနသည္ပာုဆိုပါသည္။


ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္သစ္မ်ားအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါဝင္ဆြဲၾကမည္

(Natural Gas Asia မွ 14 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Indian State firms to bid for Myanmar oil, gas blocks”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ONGC Videsh Ltd. Indian Oil Corp ႏွင့္ GAIL တို႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ေရနံဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္(၈)ခုကို တင္ဒါဆြဲၾကလိမ့္မည္ပာု Dow Jones Newswire က ေရနံဝန္ႀကီး ဗီရာပါမိြဳင္လီ၏ စကားကုိ ကုိးကား၍သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုမၸဏီသံုးခုသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းျဖစ္ေစ၊ ပူးတြဲျဖစ္ေစ တင္ဒါဆြဲၾကလိမ့္မည္ပာု ဝန္ႀကီးမိြဳင္လီက ဆိုပါသည္။

ျမန္မာကမ္းလြန္ရွိ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သစ္ ၃၀ ကိုလုပ္ကိုင္ရန္တင္ဒါေခၚျခင္းကို ေသာၾကာေန႔က ပိတ္သြား ၿပီးေနာက္ မိြဳင္လီက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ပာု Dow Jones News wire ကဆိုပါသည္။

ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၁၉ ခုအတြက္တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြဲေဝေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္(၁၁)ကြက္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား(ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား)ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ပာု Dow Jones သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႕ နယ္ပယ္တြင္ ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ သဘာဝက်ေသာ္ လည္း၊အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာႏွစ္မိ်ဳးစလံုးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကအက်ိဳးအျမတ္ဝင္ယူသည့္ ကိစၥမွာမူအျငင္း ပြားစရာ မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။


 

မၾကာမီ တ႐ုတ္သို႔ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ျမန္မာစတင္ပို႔လႊတ္ဖြယ္ရွိ

(The Gulf Today မွ 17 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar may start pumping oil,gas to China”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တစ္ရက္လွ်င္အၾကမ္းဖ်င္း ေဒၚလာ ၄၅ သန္းတန္ဖိုးရွိေသာေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ပိုက္လိုင္းျဖင့္လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ပို႔လႊတ္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ႀကီးထြားေနေသာစီးပြားေရး က႑အတြက္အသက္ ေသြးေၾကာသဖြယ္ အေရးပါေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေရေၾကာင္းၾကပ္ညွပ္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားႏွင့္ စကၤာပူတို႔ကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းလြန္မွ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေနေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြား ဖက္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးရမည့္အစား ဝယ္ယူမည့္ေဖာက္သည္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေဖာက္သည္ေပာာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာမူ ယခင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသား အေရာင္းအဝယ္ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ေပာာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုထားၾကၿပီျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ယိုယြင္းၿပိဳလဲသြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ ရင္းျမစ္ မ်ားၾကြယ္ဝေသာ္ျငားလည္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သယံဇာတမ်ားကိုအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္သာရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းထြက္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အသံုးခ်ရမည့္အစား ၎တုိ႔ မက္ေမာေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိေအာင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရွင္အႀကီးအကဲ၏ည့ံဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနိမ့္က် က်န္ ရစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းအိမ္ရွင္တာဝန္ႏွင့္ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္တို႔ကို လက္ခံထားေသာ္လည္း လူဦးေရသန္း ၆၀ ၏ေလးပံုတစ္ပံု(သို႔) ႏိုင္ငံသားေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာေရနံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကမ္းလြန္ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲရန္ မလိုေသာ္လည္း ေရတိမ္ပိုင္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား၌ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(ျမန္မာကုမၸဏီ)ႏွင့္ လက္တြဲရန္ အစိုးရက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းကို ယခုအခါျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးေကာ၊ နည္းပညာပါ ႏွစ္မ်ိဳး လံုးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအားေရနံဓာတ္ေငြ႕က႑၌ အခြင့္ထူးေပးထားျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္ခ႐ိုနီနယ္ပယ္သစ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးရာေရာက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းကို စေနၿပီဆိုရင္ ေက်ာင္းသားကမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိရမယ္။ ရေအာင္လည္း လုပ္မယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေသြးေပခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း တည္ေဆာက္ပါမယ္”

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ဖြဲ႔စည္းမည္” သတင္းမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“RCSS အေနနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ တပ္မေတာ္ထဲ၀င္မွာပါ။ တပ္မေတာ္က တစ္ႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုပဲရွိရမယ္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ ေနာက္မတရားအသင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၊ ၁၈ ကိစၥေတြကိုအရင္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက “၀”လူမ်ိဳးေတြက ရွမ္းျပည္နယ္က ခဲြထြက္ ၿပီး ျပည္နယ္ေတာင္းတဲ့ကိစၥက သူတို႔နဲ႔ ပက္သတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆႏၵပါ”

ဇြန္လ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Envoy Journal အတြဲ(၄) အမွတ္ (၃) တြင္ပါရွိေသာ “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ခုပဲရွိရမယ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ဖို႔ကေတာ့လိုပါတယ္ဟု ဦးရြက္ဆစ္ေျပာၾကား”သတင္းမွ RCSS ဥကၠ႒ ဦးရြက္ဆစ္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဦးေအာင္မင္းက ဒုကၵသည္ေတြကို အိမ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးသြားတယ္၊ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရြာထဲမွာ တပ္ဆဲြထားတဲ့တပ္ေတြမျပန္ဘဲ ျပန္လို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ေတာ့နံပါတ္တစ္အခ်က္က တပ္နဲ႔ ရြာသားနဲ႔က အတူတူထားလို႔မရဘူး၊ နံပါတ္ႏွစ္က်ေတာ့ အခုရြာသားေတြက သူတုိ႔ အိမ္မွာမေနတာ ႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ရွိၿပီ”

ဇြန္လ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Envoy Journal အတြဲ(၄) အမွတ္ (၃) တြင္ပါရွိေသာ “ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပက္သတ္၍ သူတို႔ အျမင္” သတင္းမွ ေဒၚဂြန္ဂ်ာ(ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အဓိက အေရးႀကီးတာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ ကူညီရမယ္။ SME ေတြက ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး န႔ဲ ရပ္တည္ဖို႔က ခက္ခဲတယ္။ အခုလက္ရွိ SME ေတြအတြက္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြေလွ်ာ့ေပးတာေတာ့ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူေငြေခ်းလို႔ ရႏိုင္ေအာင္။ အခက္အခဲေတြ မရွိေအာင္လည္း လုပ္ေပးသင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မားကတ္ေပါ့။ ထုတ္တဲ့ပစၥည္းက မားကတ္မရွိရင္ ဘယ္လိုမွမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွိေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ စီမံစီးပြား ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္သစ္ေတြ ရွာေပးေနတာေတာ့ ေတြ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ SMEေတြရဲ့ ေစ်းကြက္ကို ရွာေပး ရမယ္ “

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၂၃) တြင္ပါရွိေသာ “SME ေတြအေနနဲ႔ တကိုယ္တည္း ႐ုန္းလို႔မရဘူး။ SME အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႐ုန္းတာပိုအဆင္ေျပမယ္”သတင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အရင္အတိုင္းပဲ လုပ္ျမဲလုပ္ေနၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မေဖာ္ေဆာင္လိုသူေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ အစိုးရ၊ ျပည္သူနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဘယ္သူေတြက အဓိက တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လူတိုင္းလုပ္သင့္ပါတယ္။ အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူေရာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေရာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ အရင္တုန္းကအျပဳအမူေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ဒါက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တာေပါ့။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္သင့္တာကေတာ့ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ သူေတြဘယ္သူေတြရွိလဲ၊ မရွိဘူးလဲဆိုတာကို ခဲြျခားသိသင့္ ၿပီး ဘယ္လို လက္တြဲ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စားပြဲတည္းမွာ အားလံုးတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးƧ