Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၁၈-၃-၂၀၁၁

ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား

ျမန္မာ အနာဂတ္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကုလ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္

(Relief web မွ 15 Mar 2011 ရက္စဲြပါ UN in Myanmar identifies strategic priorities for the future သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကုလ သမဂၢ၏ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လ်ာထား လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ အတြက္ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ၄ ရပ္ႏွင့္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား ေသာ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ အုပ္စု လစဥ္ အစည္း အေဝးတြင္ ယေန႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြး ခဲ့ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ၈၀ ေက်ာ္၊ ကုလ သမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွင့္ မစ္ရွင္ အႀကီး အကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚ မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္ေသာ ဦးစားေပး အစီ အစဥ္ မ်ားသည္ ကုလ သမဂၢ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြမႈကုိ လမ္းညႊန္မည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ကာလ အတြက္ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လ်ာထား လုပ္ငန္း စဥ္သစ္၏ အေျခခံ ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ ကုလ သမဂၢ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လ်ာထား လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္း ကုလသမဂၢ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ စုစည္း၊ ညီညြတ္ ေပါင္းစည္းေသာ အစီ အစဥ္ ေရး ဆဲြျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္း ထားၿပီး ကုလ သမဂၢ၏ အားသာ ခ်က္ အေပၚတြင္ အေျခခံ ထားသည္။

“ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထား၊ ရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး စိန္ေခၚမႈ၊ ေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့ အခြင့္ အလမ္း ေတြကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ ထားတဲ့ အေပၚမွာ ကုလ သမဂၢ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လ်ာထား လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေျချပဳ ထားတာပါ” ဟု အစည္း အေဝး သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ လူသားခ်င္း စာနာေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရး တာဝန္ခံ၊ ကုလ သမဂၢ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ Bishow Paraguli က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း ေနာက္ဆံုး အျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား အားလံုး ထံမွ ရရွိေသာ အခရာ က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ တုိင္ပင္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလ သမဂၢ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသုိ႔ တုိင္ပင္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံကာ ကုလ သမဂၢ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး အစီ အစဥ္ ၄ ရပ္ အေပၚတြင္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိ ခဲ့သည္ဟု သိရွိ ရသည္။ ယင္း ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ၄ ရပ္မွာ -

(၁) လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အပါ အဝင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြား ေအာင္ အားေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္ အခြင့္ အလမ္း မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးရန္
(၂) အရည္ အေသြး ျပည့္ လူမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားအား သင့္တင့္ မွ်တစြာ လက္လွမ္းမီွ ရရွိ ႏုိင္ေရး ကုိ ျမင့္တင္ရန္
(၃) သဘာဝ ကပ္ေဘးႏွင့္ ရာသီ ဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
(၄) ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သန္စြမ္းေသာ ဒီမုိကေရစီ အင္စတီ က်ဴရွင္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္ အေရး မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္
တို႔ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိ ရသည္။

---------------------------------------------------------
 
ျမန္မာတြင္ အကူအညီ ေပးေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား ဂ်ပန္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္ မဟုတ္

(People’s Daily မွ 16 Mar 2011 ရက္စဲြပါ No Change with aid project in Myanmar despite earthquake in japan သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ အဆုိးဝါးဆံုး ေျမငလ်င္ ဆူနာမီ ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ ေနရ ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ေထာက္ပံ့ ကယ္ဆယ္ေရး စီမံကိန္း မ်ားတြင္ အေျပာင္း အလဲ လံုးဝ ရွိမည္ မဟုတ္ဟု Japan International Cooperation Agency JICA တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားမႈ ကုိ ကုိးကားကာ ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ JICA ၏ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကုိ လက္ရွိ အေန အထားတြင္ ေျပာၾကားရန္ ေစာလြန္း ေသးသည္ဟု JICA တြင္ လက္ေထာက္ ကုိယ္စားလွယ္ ယာဆူ ယူကီ ဆာတုိက အဂၤါေန႔တြင္ ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

          JICA ၏ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ အစီ အစဥ္ မ်ားကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က စတင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္း ေပါင္း ၂၄ ခုကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု ေအဂ်င္စီ၏ ၂၀၁၀ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ သိရွိ ရသည္။

          ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးျမင့္စုိး၏ ေျပာၾကားမႈကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း ေအာ္ဒါ လက္ခံမႈ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ရရွိျခင္း ျဖစ္ရာ ယခု ကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ ခန္႔မွန္းရန္ မလြယ္ကူ ေသးဟု ဆုိသည္။

---------------------------------------------------------------
 
တ႐ုတ္ အန္ဟီြ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ

(People’s Daily မွ 15 Mar 2011 ရက္စဲြပါ Entre preneurs of Chinese province , Myanmar hold business meeting in Yangon” သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          တ႐ုတ္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္ အလမ္း ရွာေဖြရန္ အတြက္ အလည္ အပတ္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ တ႐ုတ္ အန္ဟီြ ျပည္နယ္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဆီဒုိးနား ဟုိတယ္တြင္ တနလၤာေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

          အန္ဟီြ ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဗ်ဴ႐ုိမွ စပြန္ဆာ ေပးၿပီး တ႐ုတ္ သံ႐ုံး၏ စီးပြားေရး ေကာင္စစ္ဝန္ ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း UMFCCI တုိ႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ေသာ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ ၄၀ ခန္႔ ႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

          ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္ အလမ္း မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း၊ မီး သတ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါး၊ လက္မႈ ပစၥည္းႏွင့္ ပရိေဘာဂ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

          အန္ဟီြ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး အေန အထားကုိ မိတ္ဆက္ တင္ျပသူ အန္ဟီြ ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဗ်ဴ႐ုိ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယူယံုက တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္္မာ အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အလြန္ပင္ အားတက္စရာ ေကာင္းၿပီး ခုိင္ခုိင္မာမာ ႀကီးထြား ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

          ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ UMFCCI ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္က တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေဖာ္ထုတ္ ေနေသာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္္ မ်ားတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။

          လြန္ခဲ့ေသ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိန္း ဂဏန္းမ်ား အရ  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉.၆၀၃ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံကာ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ အၾကား အျပန္ အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၄၄၄ ဘီလ်ံ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ကထက္ ၅၃.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာခဲ့ သည္ဟု တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ စာရင္း ဇယား မ်ားက ညႊန္ျပ ေနသည္။

          ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ေနေသာ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ခန္႔ ရွိၿပီ ဟုလည္း စာရင္း ဇယားမ်ား အရ သိရွိ ရသည္။

--------------------------------------------------------------------
 
ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ျပႆနာတြင္ အေမရိကန္ စစ္ဖက္ အကူအညီ ယူရန္ ဂ်ပန္ အဆင္သင့္ရွိ

(AFP သတင္းမွ 16 March 2011 ရက္စြဲပါ “Japan ready to ask for U.S military help in nuclear crisis” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မီးေလာင္ မႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတြင္ ေရဒီယို သတၱိၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟု ဂ်ပန္ အစိုးရက ဗုဒၶဟူး ေန႔တြင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ထိခိုက္ ပ်က္စီး သြားေသာ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ အကူအညီကို ယူရန္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါျပီ လားဟု ေမးျမန္း ရာတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴး ယူကီကို အီဒါႏိုက “မလႊဲ မေရွာင္သာ လိုအပ္ လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူ သြားမည္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အေမရိကန္ စစ္တပ္က လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္း ကိရိယာေတြ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း အားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို စီစဥ္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္က ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

-----------------------------------------------------------------
 
အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ကုလ စံုစမ္းေတြ႕ရွိ

(Associated Press မွ 10 Mar 2011 ရက္စဲြပါ “North-Korea Violated Pact: UN  Probe” သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ ဘာလက ေတာင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းကို ေျမာက္ ကိုရီးယားက အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ ကိုရီးယား ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္ကို ေျမာက္ ကိုရီးယားက ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားေသာ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ကုလ သမဂၢ ကြပ္ကဲမႈ ဌာန ခ်ဳပ္၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ ခံစာကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ဗုဒၶဟူး ေန႔ အတြက္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ေတာင္ ကိုရီးယား အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ မိမိ ကာကြယ္ သည့္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္းကို လည္း စံုစမ္း စစ္ေဆး ရာတြင္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ ခံစာကို ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံ စံု တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေပါင္းစည္း ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Susan Rice က လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီထံ ေပးပို႔ေသာ စာထဲ တြင္လည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆိုပါ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ကို ကိုရီးယား စစ္ပြဲ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ထူေထာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေနာက္ထပ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ပစ္ခတ္မႈ ေနာက္ပိုင္း သေဘာ ကြဲလြဲ မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းရန္ အႀကံျပဳ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ႏွစ္ဖက္ စလံုး အေနျဖင့္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အျငင္းပြား စရာ မျဖစ္မည့္ ေဒသမ်ားကို ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ ဆက္လက္ အႀကံ ျပဳ ထားသည္။

ေတာင္ ကိုရီးယား ယြန္ေျပာင္း ကၽြန္း အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈသည္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ၏ ေရျပင္ ပိုင္နက္ကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း ၿပံဳယမ္းက ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေစာဒက တက္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အျငင္း ပြား ေရျပင္တြင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈကို ရပ္ဆိုင္း ရန္ ၿပံဳယမ္း၏ သတိ ေပးမႈကို ဆိုးလ္က လစ္လ်ဴရႈ ခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္သား အနည္းငယ္ ေနထိုင္ေသာ ယြန္ေျပာင္းကၽြန္း ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက အေျမာက္ျဖင့္ ရန္စ ပစ္ခတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈ မ်ား အရ  ေတာင္ ကိုရီးယား မရင္း တပ္သား ၂ ဦး ႏွင့္ အရပ္သား ၂ ဦး ေသဆံုးကာ ေနာက္ထပ္ စစ္သား ၁၆ ဦး ႏွင့္ အရပ္သား ၅၂ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသည္ ဟု သိရွိ ရသည္။ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အေဆာက္ အဦး မ်ားလည္း ပ်က္စီး သြားသည္ ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ဖက္မွ ကာကြယ္ သည့္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း ေျမာက္ ကိုရီးယား စစ္သားႏွင့္ အရပ္သား မ်ား၏ ေသဆံုး ဒဏ္ရာ ရမႈ သတင္း ကိုမူ မသိရွိရ ဟု ဆိုသည္။ ၿပံဳယမ္း၏ ရန္စ ပစ္ခတ္ မႈကို အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ ကိုရီးယား ရွိ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၉၀၀၀ ကိုမူ တပ္ျဖန္႔ျခင္း မျပဳ ခဲ့ပါ။
 
--------------------------------------------------------------
 
ျမန္မာျပည္မွ ဘိန္းစုိက္သူမ်ားႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ႀကီးထြားေနေသာ ျပႆနာ

(China Daily သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးမႈမ်ား လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာေၾကာင္း တရုတ္ျပည္ အေနာက္ ေတာင္ပုိင္း၊ ယူနန္ ျပည္နယ္မွ စီနီယာ ရဲအရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္ ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးၿပီး ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသူ မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ တရုတ္ နယ္စပ္ ေဒသမွ တစ္ဆင့္ ေမွာင္ခုိ တင္ပုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း China Daily သတင္းစာႏွင့္ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ယူနန္ ျပည္သူ႕ လုံၿခံဳေရးဌာန၏ ဒါရုိက္တာ Meng Sutie က ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဘက္မွ တရုတ္ ႏုိင္ငံ ဘက္သုိ႔ ေမွာင္ခုိ တင္သြင္း လာေသာ ဓာတု ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ မူးယစ္ ေဆးဝါး မ်ားမွာ သဘာဝ နည္း အတုိင္း စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိန္းပင္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပမာဏထက္ မ်ားျပား လာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

"အခု ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး မႈေျမ ဟက္တာ ၂၆၈၀၀ ေလာက္ အထိ မ်ားျပား လာပါတယ္" ဟု Meng Sutie က China Daily တရုတ္ အမ်ိဳးသား ျပည့္သူ႕ ကြန္ဂရက္ အစည္း အေဝး ေခတၱ ရပ္နားခ်ိန္တြင္ China Daily သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္း စုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆုိပါ ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ေရရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အစီ အစဥ္မွ ရေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳခဲ့သလုိ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ သုိ႔လည္း ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ ဘိန္းပမာဏ လက္တေလာ ကာလ မ်ားအတြင္း ျမင့္တက္ လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမ ဟက္တာ ၂၀၁၀၀၀ ဟက္တာ ရွိခဲ့ရာမွ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ ကာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ၁၃၄၀၀ ဟက္တာထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း ျဖင့္လည္း ၎က ညႊန္းဆုိသည္။

ယူနန္ ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ၄၀၆၁ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ ေဒသခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အဆုိပါ အိမ္နီးခ်င္း သုံးႏုိင္ငံမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမထဲတြင္ ထိစပ္ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ စုိက္ပ်ိဳးရာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္းေမွာင္ခုိ ကူးသူ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ခန္႔ ဖမ္းဆီး ရမိလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး ေမွာင္ခုိ ကူးသူမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ထဲသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး အဓိက တင္သြင္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါး တင္သြင္းမႈ ၈၀ မွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အတြက္ ၎တုိ႔တြင္ တာဝန္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း Meng Sutie က ေျပာၾကားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ေမွာင္ခို ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းမွာ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမႈ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း လည္း ၎က မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

ယူနန္ ျပည္နယ္ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ယခင္ ငါးႏွစ္တာ ကာလ ခန္႔က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ၆ တန္မွ ၈ တန္ အထိ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း လတ္တေလာ ကာလ မ်ားတြင္ ၂ တန္မွ ၃ တန္သာ ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။ "အရင္တုန္းက မူးယစ္ေဆးဝါး ၅၀၀ ကီလုိဂရမ္ ေလာက္အထိ ေမွာင္ခုိကူးတဲ့ အမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုအခါ ကီလုိဂရမ္ ၁၀၀ ေလာက္ထိ ေမွာင္ခို ကူးတာေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလုိ ျဖစ္စဥ္ မ်ိဳးေတြ အခု ႏွစ္ပုိင္းမွာ အင္မတန္ ေလ်ာ့နည္း သြားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ယခင္က ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူမ်ားကုိ ဂ်ံဳ အစ ရွိသာ ႏွံစား သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ Meng Sutie အဆိုအရ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္မႈသည္ လြန္စြာ ပမာဏ ႀကီးမား လာေၾကာင္း သိရသည္။ "မီသာ အဖက္တမင္း နဲ႔ ecstasy လုိမ်ိဳး ဓာတု ေဆးဝါးေတြ ယူနန္ ျပည္နယ္ ထဲကုိ အလုံး အရင္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္ လာမႈဟာ သိသိ သာသာကုိ ျမင့္တက္ လာပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။ ဓာတုေဆးဝါးမ်ား ကီလုိဂရမ္ ရာဂဏန္း မွ်သာ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ေဆးဝါး စုစုေပါင္းမွာ ၄ တန္အထိ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းဓာတု ေဆးဝါးသစ္မ်ားသည္ အညံ့စား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ထုတ္လုပ္ ရရွိႏုိင္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ Wang Hailiang အဆုိအရ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိ ကူးသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ တည္းတြင္ ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈ ပါဝင္ ပတ္သက္ေသာ မူးယစ္ ေမွာင္ခုိကူးမႈ ၂၈ မႈ ရွိခဲ့သည္။

ေမွာင္ခုိ သမားမ်ားသည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တင္သြင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ကုိလည္း ေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။
 
--------------------------------------------------------------
 
ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ဟု တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိ

(BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ထပ္မံ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အင္စတီ က်ဴးရွင္း ဆုိင္ရာ အေျပာင္း အလဲမ်ား မလုပ္ႏုိင္ပါက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စီပြားေရး တုိးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး သြားႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အတိအက် ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ကုိင္သြားမည္ ဟုသာ ဆုိသည္။ ယခုလုိ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရ အဖြဲ႕မွ ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ ျဖစ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္းလာမည္ေလာ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲ ျဖစ္ေသာ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနား၏ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ အဆုိပါ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ၌ "ႏုိင္ငံေရး ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈ မရွိဘူး ဆုိရင္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္း ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြလည္း ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆုံး သြားႏုိင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

အဆိုပါ ထင္ျမင္ ေျပာဆုိခ်က္သည္ တျခားေသာ တရုတ္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္သလုိ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ဝူဘန္ဂူက အဓိက က်ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲမ်ား လုပ္ကုိင္ ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရုတ္ ပါလီမန္သုိ႔ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က မိန္႔ခြန္း ေျပာဆိုရာ၌ "အကယ္၍ စနစ္ တစ္ခုကုိ အလြန္အမင္း ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးခဲ့ပါက လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္တြင္း ရရွိခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမႈတုိ႔ ေပ်ာက္ဆုံး သြားႏုိင္သည္" ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ ပုိမုိ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေလ့ ရွိသလုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကုိလည္း မိတ္ဆက္ ေျပာဆုိေလ့ ရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔ အမ်ားဆုံး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေလ့ ရွိသည္မွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ပုိမုိ ႀကံ႕ခုိင္ ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ လုိလား ေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိေစလုိေၾကာင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။ လတ္တေလာ ကာလမ်ား အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း၊ ေျမာက္အာဖရိက ေဒသမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အၾကား တူညီမႈမ်ား မရွိပါေၾကာင္းလည္း ၎က သတိေပး ေျပာဆုိသည္။ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ေျပာရန္ လုိအပ္ေသာ မိန္႔ခြန္း ထက္ပင္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိ လုိက္ဟန္ ရွိသည္။ လက္ရွိ အေန အထားတြင္ တရုတ္ျပည္ ေက်းရြာမ်ား၌ ေနထုိင္သူ ျပည္သူ မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

"ျပည္သူ လူထုရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ လုပ္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း ျပည္သူလူထုေတြ အေနနဲ႔ အစုိးရကုိ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေအာင္၊ ေဝဖန္ႏုိင္ေအာင္ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူမ်ား မည္သုိ႔ မည္ပုံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သုိ႔ေသာ အျမင္မ်ိဳး ရွိၾကသည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ျပည္သူ လူထုက သိရွိမႈ နည္းပါးသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကုိ အတိအက် အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု BBC သတင္း ဌာနက ဆုိသည္။
 
-------------------------------------------------------------------
 
ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားမည္မဟုတ္ဟု အီးယူထုတ္ေဖာ္
 
(Newkerala မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံ ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ အကူ အညီႏွင့္ အေထာက္ အပံ့မ်ား ေပးရန္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ ေရရွည္ ေကာင္းမြန္ ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ လုိက္သည္။ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းသုိ႔ အီးယူ ၏ လူသားခ်င္း စာနာေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ အက်ပ္ အတည္းမ်ား အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Kristalina Georgieva က သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာမည္ဟု ဆုိသည္။

ကမာၻႀကီးက ေျမာက္အာဖရိက ေဒသ အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူ အညီမ်ား ေပးရန္ အာရုံ စုိက္ေန သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း အဝုိင္း အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား ေဒသမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ မထားသင့္ေၾကာင္း Kristalina Georgieva က ေျပာၾကားသည္။ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံထားရေသာ ေနရာမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အာရုံစုိက္ လုပ္ကုိင္ ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

"ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာမွ် ခုိလႈံခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ကုိင္ ေပးခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ကၽြန္္မရဲ႕ ခရီးစဥ္ အတြင္း အသိ အမွတ္ျပဳ ေျပာဆုိ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ အတြက္ အေျဖေကာင္း ထြက္ေပၚ ႏုိင္ေရး အတြက္ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ထုိင&#