Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၇ .၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ

******************************************

ေဆာင္းပါးက႑

တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ

တ႐ုတ္ႏွင့္ အႏိၵယႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံလာခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္ျမင့္မားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း ယဥ္ေက်းမႈအျမင့္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသိပညာကိုယ္ခံအား အားေကာင္းသည္ႏွင့္အညီ ယင္း လႊမ္းမိုးမႈမ်ားခံယူယင္း ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ ယင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထက္ မနိမ့္ဘဲ တည္ရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ပင္တိုင္ခဲ့ေလၿပီ။

ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အႏိၵယႏုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားခဲ့သည္ကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး ေျပာဆိုေနသည္မွာ အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္။ တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ထူးေထာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (ဃ)တြင္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးကို အေျခခံ၍ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ျမႇင့္တင္ သြားရန္ဟု ပါရွိပါသည္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကို (P2P) အေလးထားသည့္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားမွ နားလည္မႈကို တိုးျမင့္ႏုိင္သည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္အေလွ်ာက္ ဝင္ေငြ တိုးလာၿပီး လူလတ္တန္းစား အားေကာင္းလာကာ ခရီးသြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အပန္းေျဖျခင္း၊ ေဒသႏၱရဗဟုသုတရရွိေရး အလုပ္မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္လာေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာသည္ျဖစ္႐ုံမွ်မက ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အဖက္ဖက္မွ ထိန္းညႇိပ့ံပိုးေပးႏုိင္ေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္းကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာေလေသာေၾကာင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္ပဝင္ေငြကို အဓိကရွာေပးဖို႔ အားယူေနေလသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ယင္းမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရး တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေျပာၿပီဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးကူးလူးဆက္ဆံမႈကို မေျပာမၿပီး ပါရေတာ့မည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံနီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏသည္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္ထားၾကေလသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ၇၂ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒႆမ ၈ ဘီလွ်ံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိေလ သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံက႑တြင္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမို၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံွရာက႑မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နည္းပညာအလြဲအေျပာင္းရရွိေရး အစရွိသည္တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈ အလြန္နည္းပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကန္႔သတ္ႏွင့္ရွိေသာ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္က႑တြင္သာ အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည္ျဖစ္ေလရာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိ၊ မရွိကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဝဖန္သံုးသပ္သင့္လွေပသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးကူးလူဆက္ဆံမႈတြင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုမွာ ပထဝီ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (ဆ)တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးကို လက္တြဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ အာဆီယံ+တ႐ုတ္+၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံ + တ႐ုတ္ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေဆာင္ကြက္သြားၾကမည္ဟု ပါရွိေလသည္။ အာရွတုိက္တြင္ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ရွိႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။  ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မခြာလိုက္ေနသည့္ ေဒသမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို တည္ေဆာက္ ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူႏုိင္မည္ေလာဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား ရွိပါသည္။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေအာင္ျမင္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္စီးပြားေရးကိုသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္သည့္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ား ျမဳပ္သြားစရာအလားအလာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕အရွေဒသရွိ အႏိၵယ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယခင္ကထက္ပိုမို၍ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္လာႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ထားဝယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုက္မႈႏွင့္ နည္းပညာအလြဲ အေျပာင္းရရွိမႈကို မ်ားဝါးထင္ထင္ ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြဲေပ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား အက်ိဳး စီးပြားကို အဓိကထားစဥ္းစားမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကိုယ္ ႏွင့္လည္းဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပသည့္၊ ကိုယ့္ထက္လည္း အင္အားရွိသည့္ မိတ္ေဆြအေပၚ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳသားေရးအက်ိဳးစီးပြား အထုိင္ေပၚမွ ပါးပါးနပ္နပ္စဥ္စား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေပၚလာရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ဖို႔ အထူးပင္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

***************************************************************************************

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၇.၁၂.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္ပေနျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိ
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗပာိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္(မူၾကမ္း) လာမည့္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပမည္
  2.  NLD ပါတီမွ ပါတီမူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
  3. ေကာ္မရွင္၏သတိေပးခ်က္မ်ားကို ညီေနာင္ပါတီမွ ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

              ******************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္ပေနျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိ

ျပည္ပႏိုင္ငံေန ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရရွိသည့္ လစာအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္ ၂% ကို ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔႔ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြကို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ရလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ပာု အၿငိမ္းစား အခြန္အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာလည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပေနျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျပည္ပႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ လစာႏွင့္ စရိတ္ကာမိႏိုင္ေစရန္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲေနရသည့္အျပင္ မိသားစုထံသို႔ ျပန္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

                ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ကားတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈပိုင္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္း ျပည္ပေနႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ဘူးေၾကာင္း သိရသည္.

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗပာိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်

မန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားကို ပုိမိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗပာိုဘဏ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဗပာိုဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္  က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ ၁၃၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအရွိန္အပာုန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးရန္၊ ဘဏ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမုိျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္  အပ္ႏွံေငြအေပၚ ထားရွိသည့္ ကာလအလိုက္ အတိုးႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗပာိုဘဏ္အေနျဖင့္ ၁.၉.၂၀၁၁ ရက္မွ စတင္၍ ဘဏ္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗပာုိဘဏ္အတိုးႏႈန္း အပ္ေငြအေပၚ  အတိုးႏႈန္းကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေစ ရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မမ်ားေစရန္ ျပင္ဆင္၍ သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏ