Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွရေသာ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ စစ္အစိုးရ ခုိးယူခဲ့

(the national.ae မွ 17 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Junta has stolen billions in gas revenue ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစုိက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ေသာ Earth Right International က ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာေငြေျမာက္ျမား စြာကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းထားၾကေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါ ေဒၚလာေငြေၾကး မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွရရွိေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းတြင္ စြမ္းအင္တူးေဖာ္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အေမရိကန္မွ Chevron ၊ ျပင္သစ္မွ Total ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ PTTEP တုိ႔ပါဝင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္းမွထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိက္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ သြယ္တန္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

“ၿပီးခဲသည့္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ရတနာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ခုိးယူခံခဲ့ရသည္။ စီမံကိန္းမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ အသုံးျပဳရမည့္အစား စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အိတ္ကပ္ထဲသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္” ဟု ယင္းအစီအရင္ခံစာကုိေရးသားသူ Mathew Smith က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ေျပာၾကားသည္။ ERI ၏ အဆုိအရ ယင္းေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Oversea Chinese Banking Corp ႏွင့္ DBS Group သုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ERI က စင္ကာပူဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရထံသုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားေစလႊတ္ကာ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါဘဏ္ႏွစ္ခုက စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိယ္စီထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကမူ အဆုိပါကိစၥမွန္ကန္မႈ ရွိ၊မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္ စင္ကာပူအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းမႈမွရရွိေသာ ဘ႑ာအခြန္ေငြဟာ စစ္အစုိးရအတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ အဲဒီေငြေတြရရွိေနေသးသေရြ႕ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ မက္လုံးအနည္းငယ္ရွိေနမွာပါ” ဟု မစၥတာ Smith က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမွ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ရရွိလ်က္ရွိၿပီး ယင္းပမာဏမွာ လာမည့္အနာဂတ္၌ မ်ားျပားလာဖြယ္သာရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ Macquarie University မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sean Turnell ကေျပာၾကားသည္။ Sean Turnell သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြေၾကးဟာ ယခုဆုိရင္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ နာဂစ္အလြန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြသည္ အလြန္အႀကီးသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း သံတမန္ႀကီးမ်ားအဆုိအရ အဆုိပါေငြေၾကးသည္ အေပၚယံမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်မွာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးရတဲ့အပုိင္းေတြပါဝင္ေနပါ တယ္”ဟု ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိသူ အေနာက္တုိင္းသံတမန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းဆုိရင္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိဖုိ႔ သူ႕ဆီကုိခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကုိ စီမံကိန္းတန္ဖုိးရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျဖတ္စားေၾကးအျဖစ္ေပးဖုိ႔ အၿမဲေတာင္းေလ့ရွိတယ္” ဟု စစ္အစုိးရႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတာၾကာမွ် စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ေတာင္းခံမႈမ်ိဳးကုိလုိက္ေလ်ာေပးရန္ အေနာက္တုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုက တြန္႔ဆုတ္လ်က္ ရွိၾကေသာ္လည္း အာရွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကမူ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေပးရေသာ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ယခင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ဆုိလွ်င္ တ႐ုတ္မုိဘုိင္း ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ZTE ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရာမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာတြင္ ZTE က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ တပ္ဆင္ႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ေခ်းေငြေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ CNPC  ကီလုိမီတာ ၄၀၀၀ ခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ စြမ္းအင္ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ သြယ္တန္းမည့္စီမံကိန္းအား စတင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းသေဘာတူညီခ်က္အရ စစ္အစုိးရသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြက္ အနည္းဆုံးေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂတိလုိက္စားတယ္ဆုိတာဟာ အ႐ုိးစြဲေနတဲ့ အေလ့အထျဖစ္ေနပါၿပီ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမွန္သမွ် လာဘ္ထုိးၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။ ပတ္စပုိ႔၊ တယ္လီဖုန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ဝယ္ယူတာကစၿပီး ေအာက္ေျခက စာေရးကုိ ပုိက္ဆံေပးရတယ္။ အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြဆုိရင္ ပုိေတာင္းၾကတာပဲ” ဟု Sean Turnell ကေျပာၾကားသည္။

Transparency International အဖြဲ႕ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အဂတိလုိက္စားမႈ အျပဳဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။

အဂတိလုိက္စားရာတြင္ အဆုိးဆုံးအဆင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမွာ ဆုိမာလီယာျဖစ္သည္။

ERI ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စစ္အစုိးရသည္ ရတနာဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၃ ဘီလီယံကုိ အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္စီစဥ္ခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာအသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ERI က ဆုိသည္။


                                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive