Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(18 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ The Jakarta Post မွ ေခါင္းႀကီးပုိင္း ျဖစ္ေသာ Disturbing Myanmar ကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္သည္)

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ကုန္က အင္ဒိုနီး႐ွား လြန္ဘြတ္ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အံ့အား သင့္စရာမ်ား ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သူ နည္းပါးေသာ္လည္း အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံ အုပ္စုက ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေပၚမွ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တုန္လႈပ္သြားၾကသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရက ျပ႒ာန္းေသာ အေျခခံ ဥပေဒကို မိတ္ဆက္ျခင္း၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းတို႔သည္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္  အျခား အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ သတိႀကီးစြာ ထားကာ အေကာင္းဖက္မွ ႐ႈျမင္ရမည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုမွ်ထက္ မပိုသင့္ပါ၊ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈ တန္ဖိုးကို ထိခိုက္ ခံရေလာက္ေအာင္ မထိုက္တန္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းအား အေၾကာင္းျပစရာ အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ျငင္းခုံ ေစာဒက တက္ေနျခင္းသည္ အျပစ္ အနာအဆာ မကင္းသလို ရင့္က်က္မႈ မ႐ွိေသးဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ဝင္ခြင့္ မျပဳရန္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားျခင္းကို အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ေလ့လာသူမ်ားက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည့္ အတိုင္း အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အစြန္းေရာက္ေအာင္ တင္းၾကပ္လြန္းေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လက္ခံထားၾကေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ႐ွိ/မ႐ွိ စစ္ေဆး ေဝဖန္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ခြင့္မျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လူထု ခ်ီတက္ပြဲမ်ားျဖင့္ အစိုးရကို ေဝဖန္ခြင့္ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ စသည္ တို႔မွာလည္း လံုးဝ လစ္လပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အာဏာရ အစိုးရကဲ့သိ္ု႔ အခြင့္အေရး အတူ ရ႐ွိသည့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွ တဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးတို႔ ရ႐ွိေအာင္ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ လူသိ႐ွင္ၾကား ကတိျပဳႏုိင္ေရး ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးလိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းတင္ လိုက္သလို ႐ွိေသာ္လည္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား အႏၲရာယ္ ႐ွိလာသည့္ အခါ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း ျပဳလုပ္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းသြားေစမည့္ အာမခံခ်က္မ်ား ႐ွိလာေလမလား။ ေမးခြန္း၏ အေျဖမွာ အာမခံခ်က္ မ႐ွိႏိုင္ေသးဟု ဆိုရေခ်မည္။

အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္က ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္စဥ္က ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္အင္အား သံုးၿပီး မ႐ွက္မေၾကာက္ ေျဖ႐ွင္းေလ့ ႐ွိရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံသယမ်ားကို မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ ဆက္ထားကာ ၾကည့္ေနသင့္ေပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အေျခခံ ဥေပဒကို ဂ်ိဳးဇက္စတာလင္ ဂုဏ္ယူေသာ ၉၂ % ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာမွ် မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ား ဆက္လက္ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အာဆီယံ အေနျဖင့္ မိမိ ျဖစ္တည္မႈကိုပင္ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ခံစားလာႏုိင္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းဖြင့္သြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေသာ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ စစ္အစိုးရေၾကာင့္ မိမိ သိကၡာေတာ့ အက် မခံသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Straits Times မွ 18 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "Hu upbeat, resists U.S pressure an yuan" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တ႐ုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ "zero sum" စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ပံုစံ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အသစ္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ အဆိုျပဳ လိုက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎၏ ယြမ္ေငြ သန္မာေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္သနည္း ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုမူ ခုခံ ကာကြယ္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ အနာဂါတ္တြင္ အေမရိကန္ ေငြေၾကးက တ႐ုတ္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို ဆက္လက္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေစဦးမည့္ လကၡဏာ အျဖစ္ ဟူက်င္းေတာင္က "ေဒၚလာ အေျချပဳ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္သည္ ေခတ္ေဟာင္း ပစၥည္း ျဖစ္သြားၿပီ၊ ေခတ္မမွီေတာ့" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အားလံုး ၿခံဳငံု၍ ၾကည့္လွ်င္မူ ယခု တစ္ပတ္ ဝါ႐ွင္တန္သို႔ ေရာက္႐ွိလာမည့္ သမၼတ "ဟူ"သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေပၚ အေကာင္း ျမင္သည့္ ဖက္တြင္ ႐ွိေနသည္ကို အေနရိကန္ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ Wall Street Journal၊ Washington Post တို႔ႏွင့္ ႐ွား႐ွား ပါးပါး အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။

"zero sum စစ္ေအးတိုုက္ပြဲ သေဘာထားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြန္႔လႊတ္ၾကရမွာပါ၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈကိုလည္း ေလးစားရမွာပါ"ဟု တ႐ုတ္ သမၼတက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္က ဆက္လက္၍ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ အသစ္မ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေသာ စြမ္းအင္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး တိုးတက္ေရး၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ စေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အႀကံ ျပဳထားသည္။

၎က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ထပ္မံ အာမခံသည့္ အေနျဖင့္ ယင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဘဂ်င္းက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဝါ႐ွင္တန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္း ႏွစ္ဘက္ စလံုးက စိုးရိမ္ေနၾကေသာ ေဒသ ျဖစ္သည့္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ တင္းမာမႈ ေျဖ႐ွင္းေရး အတြက္ သေဘာထား အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဟူက်င္းေတာင္က စိတ္အား ထက္သန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ BBC News မွ Sino-US Ties Worse in 2010 Says China Survey ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က တရုတ္- အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ယံုၾကည္ၾကသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာတြင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈ၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

အခ်ိဳ႕ ၈၀% ကမူ ဆက္ဆံေရး ေအးခဲသြားရမႈ အတြက္ ဝါရွင္တန္ကို အျပစ္တင္ၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားစုကမူ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ တိုးတက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းက ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အဂၤါေန႔တြင္ တရုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ ဝါရွင္တန္သုိ႔ မေရာက္ရွိမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ သမၼတသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ တစ္ရက္လံုး အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ႐ွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးအတြက္ ခက္ခဲေသာ ႏွစ္အၿပီးတြင္ ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားအျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥကလည္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လူ ၁၄၄၃ ဦးအား ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အဆိုပါ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကို China Daily သတင္းစာႏွင့္ Horizon Research Consultancy Group တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၉၀ % ေက်ာ္က တရုတ္- အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို အေရးႀကီးေၾကာင္း ႐ႈျမင္သည္က ယင္းက ဆိုသည္။ အသက္(၃၀) ေအာက္ မ်ိဳးဆက္မ်ားက မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား ထက္စာလွ်င္ ဝါရွင္တန္ အေပၚ ပိုမို၍ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ား ရွိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ၅၃% ကမူ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ထိပ္သီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ယြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ငါးပံုပံု ေလးပံုးေက်ာ္က အေမရိကန္- ဂ်ပန္ လံုၿခံဳေရး မဟာမိတ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ China Daily က ေျပာၾကားရာတြင္ လူအမ်ားစုက စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ တည္ၿငိမ္လာၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

တစ္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကမူ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူထားသည္ဟု စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Aliran Online မွ 17 January 2011 ရက္စြဲပါ Malaysia Looks to Burma's Oil and Gas Offers ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး အရ ဆက္လက္ ဖိအားေပးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမ္းလွမ္းသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အာဆီယံ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရတက္ မေအး ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု Chinland Guardian က သတင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈမွ အျမတ္ အစြန္း ဝင္ေငြမ်ားမွာ မျငင္းဆန္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖားေယာင္း ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေ႐ႊျမန္မာ ေဒသမွ ကမ္းလွမ္းေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းကို မ်က္စိက်ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပို၍ မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ ႐ွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ မေလး႐ွား ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Matrade) က ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ အဓိက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိစစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Matrade က ေျပာၾကားရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကုန္းေျမမွ အႀကီးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိမည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မေလးရွားတို႔အား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ က႑၏ လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈက မေလး႐ွား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို ေရ႐ွည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေလးရွား စီးပြားေရး သမားမ်ား အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ ျပသရမည့္ ေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု Matrade ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမွ ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္း Malay Daily သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

Matrade ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အဆင့္ ၄၀ ႏွင့္ အဆင့္ ၇၇ အႀကီးဆံုး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႏွင့္ ေရနံသိုက္မ်ား ႐ွိေနသည့္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းနီးႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Rimbunan Petroqus and Petronas (မေလးရွား)၊ MPRL E&P Limited  (ၿဗိတိန္)၊ CNOOC၊ CNPC၊ North Petro-Chem ႏွင့္ Sinopec (တရုတ္)၊ Essar ႏွင့္ ONGC Videsh (အိႏၵိယ)၊ Silver Wave (စင္ကာပူ)၊ Daewoo International (ေတာင္ကိုရီးယား)၊ PTTEP (ထိုင္း)၊ Petro Vietnam (ဗီယက္နမ္) အစ႐ွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ဇန္နဝါရီ 17 ၊ 2011 ရက္စြဲပါ Express India မွ Gireesh Chandra Prasad ေရးသားေသာ Payment dispute thwarts India's fule export plan to Burma ကို ဘာသာျပန္သည္)

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံ လုပ္ငန္း၊ တန္ (၂.၇) သန္း႐ွိ Numaligarh ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမွ ထြက္႐ွိေသာ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိရာ သေဘာ မတူညီမႈ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ႐ွိသည္။ RBI၊ SBI ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔သည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ေငြကို ႐ူပီးေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အိႏိၵယက ေငြေပးေခ်မႈကို ေဒၚလာျဖင့္သာ ျပဳလုပ္လိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိတြင္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံပိုင္ Oil India သည္ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆႏၵ႐ွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရ႐ွည္ ေရာင္းခ်ေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈ မရ႐ွိျခင္းသည္ အိႏိၵယ၏ ေရနံ ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ မေသခ်ာ မေရာရာမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေရနံလိုအပ္ခ်က္ စတုတၳ အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး အီရန္ႏုိင္ငံက ေရနံစိမ္း တင္သြင္းရာတြင္ အနည္းငယ္ မေသခ်ာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ႐ွိသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏုိင္ငံက ေရနံစိမ္း အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ၿပီး၊ အီရန္ႏုိင္ငံက ဒုတိယ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔သည္။ အိႏိၵယသည္ ေရနံစိမ္း ၈၀ % တင္သြင္းၿပီး၊ ထြက္႐ွိေသာ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား အနက္မွ ၃၀ % ကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည္။

"Oil India က ေလာင္စာဆီ ေရာင္းရေငြကို ႐ူပီးနဲ႔ လက္ခံမယ္ ဆိုတာကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာ မတူပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရ႐ွည္ ႐ူပီးနဲ႔ ေငြေပးေခ်ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ေသခ်ာလို႔လဲ။ ႐ူပီးဘယ္က ရမွာလဲ။ အိႏိၵယ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒၚလာနဲ႔ပဲ လိုခ်င္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို အနီးကပ္ သိ႐ွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ "အခုေတာ့ Oil India က သူ႔ရဲ႕ ေရနံထြက္ ပစၥည္းေတြကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကို တင္ပို႔ဘို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယ အစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ မရ႐ွိေသးေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုအခါ Oil India သည္ Numaligarh ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမွ ထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသံုး အျဖစ္သာ ေရာင္းခ်လ်က္ ႐ွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ Bharat Petroleum ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႏွင့္ India oil ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းသို႔ ေရာင္းခ်သည္။ အစိုးရက ျပည္တြင္းတြင္ ေလာင္စာဆီကို သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ႈံးမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကသာ ခံစားၾကရၿပီး၊ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမ်ားက ခံစားရျခင္း မ႐ွိေပ။ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမ်ားသည္ အိႏိၵယတြင္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ညီမွ်မႈ ေစ်းႏႈန္း (၈၀% သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၂၀% ထုတ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္း) ရ႐ွိသည္။ ၎တို႔သည္ LPG ႏွင့္ ေရနံဆီ အတြက္ သြင္းကုန္ ညီမွ်မႈ ေစ်းႏႈန္း ရ႐ွိသည္။

ယခုအခါ အိႏိၵယ အစိုးရ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တီဟီရန္သို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီ၊ ေရနံစိမ္း တင္သြင္းမႈ ေသခ်ာေစေရး အတြက္ အေျဖ႐ွာ ေဆြးေႏြးလ်က္ ႐ွိသည္။ အိႏိၵယသည္ ၂၀၀၉-၁၀ တြင္ ေရနံထြက္ ပစၥည္း ၅၀,၉၇၄,၀၀၀ မက္ထရစ္တန္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ထက္စာလွ်င္ ၃၈% တိုးတက္လာခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.