Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား ၾကာရွည္စြာရပ္တည္ႏုိင္ပါ့မလား

(The Manila Times မွ 28 July 2013 ရက္စြဲပါ Roger Mitton ေရးသားေသာ Will Myanmar’s real reformer please stand up? ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း အခန္းက႑အသီးသီး၌ တစ္မူထူးျခားစြာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္ျဖစ္ခဲ့သူက အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ကာ အမ်ိဳးသားေရးဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ နာမည္ႀကီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား၊ နာမည္ဆုိးထြက္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ လ်က္ရွိသည္။

ဆုိခဲ့ပါ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ သတင္းထဲ၌ပါလာေတာ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ရာဇာ ေလာစစ္ဟန္ ေသဆုံးသည့္သတင္းတြင္ အတူပူးတြဲပါဝင္ လာသည္။

ဘိန္းျဖဴဘုရင္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ဇူလုိင္လ အေစာပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က စိတ္ႀကီးေသာ္လည္း ခင္မင္တတ္သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္မွာ စကားကုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင္ေျပာႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ရွိသမွ်ကုိ ႐ုိးရွင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ေျပာသည့္စကားမွာ သူတုိ႔စိတ္ထဲက လာသည့္စကားဟုတ္၊ မဟုတ္ဟူသည္ကုိမူ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိႏုိင္ေပ။

ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူတုိ႔ဘာေတြ စဥ္းစားေနသည္၊ ဘာေတြလုပ္ေနသည္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္မွာ နည္းပါးလွသည္။

ဦးသိန္းစိန္ကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္က စကားအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာေျပာခဲ့သည္။ သူဘာေတြစဥ္းစားေနသည္ဟူသည္ကုိ အတြင္းစိတ္ကုိ သိႏုိင္စြမ္းရွိသူသာ သိေပလိမ့္မည္။ ထုိစဥ္က ဦးသိန္းစိန္သည္ စကားေျပာရာတြင္ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းပင္ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္ဦးစီးမွဴးတာဝန္ထမ္းကို ဦးသိန္းစိန္ရယူ ထားသည္ ဟူေသာကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းခဲ့သည္။ ယင္းရာထူးကုိ ဦးသိန္းစိန္ မည္သုိ႔မည္ပုံခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္ဟူေသာကိစၥႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းရာထူးရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ကိစၥမွာ ယေန႔အထိ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္စရာပင္ျဖစ္ေနသည္။ ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္မူ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ဦးသိန္းစိန္က သူ၏ အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ အင္တာနက္ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စု႐ုံးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အပါအဝင္ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ကာလ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္သာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့မည္ဆုိပါက ေလွာင္ေျပာင္စရာျဖစ္႐ုံမွ်မက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ပင္ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ယခု ဦးသိန္းစိန္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အံ့ၾသစရာမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ ပါတီမွ တပည့္ရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္လံဖား အေနာက္တုိင္းသံတမန္မ်ားကုိ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈက ဆုိးဆုိးရြားရြားမဟုတ္လွေသာ္လည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္ခင္းလုိက္၊ ျပန္ေပါင္းထုတ္လုိက္ လုပ္ခဲ့သည့္ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးသမားမ်ား(အထူးသျဖင့္ ေလာစစ္ဟန္ႏွင့္ သူ၏သားျဖစ္သူ စတိဗ္ေလာ္)ႏွင့္ အၾကည္စုိက္မႈတုိ႔က ပုိ၍ပင္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေစသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခ႐ုိနီႀကီးမ်ားထံမွ အခြင့္အေရး မ်ားရေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးခ႐ုိနီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေတဇထံမွ ၎၏ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားတြင္ တစ္သက္တာ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ကုိလည္း ရရွိထားသည္။

ဦးေတဇသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သူ၏ အဲယားပုဂံအေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ Asian Wings အမည္ရသည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္တစ္ခုကုိ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာကာလက တည္ေထာင္လုိက္သည္။

ယခုအခါတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္းအသစ္တြင္ Instant Platinum Frequent Flyer တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီျဖစ္ရာ သူႏွင့္အတူ အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ရွိသည္။

 ဦးေတဇ၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးက သူတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးေပးရျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္မ်ားကုိ လြန္စြာအသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားႏွစ္သက္ မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည္ဟူသည္မွာ ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ ဦးသိန္းစိန္သမၼတျဖစ္မလာမီ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ကုိ ယင္းသုိ႔ခ်ီးမြမ္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ေမ့ခဲ့ဟန္ရွိပါသည္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခံထားရေသာ ခ႐ုိနီႀကီးမ်ားထံမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ား လက္ခံရရွိေနစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္၊ ယခုႏွစ္ကုန္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိလႊတ္ေပးမည္ဟူသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။

Chatham House ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က မိမိ၏ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါက ရာႏႈန္းျပည့္ သည္းခံမႈျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ရာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သြယ္ဝုိက္ေလွာင္ေျပာင္လုိက္သလုိျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္တြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္သည္ ေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု နာမည္ထြက္ေနသည့္ နစက အမည္ရ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

International Crisis Group ကမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ရပ္မ်ားထဲမွ အဆုိပါ နစကအဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးမြမ္းသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ ဦးသိန္းစိန္က “အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျပင္ဆင္ ထားတာ မရွိပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

သူ႔အေနျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္လုိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိဆက္လုပ္လုိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)