Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အားလံုးတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏုိင္သည္

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အားလံုးတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏုိင္သည္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္မွာ လြတ္လပ္မႈပိုလာ႐ုံသာမက စိတ္ဝင္စားစရာလည္း ေကာင္းလာသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအ ခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ား ပိုမို အေလးထားေစသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ မူဝါေရးရာ အျငင္အခံုမ်ား၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ျပည္သူမ်ား ယခင္ကထက္ စိတ္ဝင္တစား ရွိလာ သည္။ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကို ဝယ္ဖတ္ေလ့မရွိသူမ်ားပင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသတင္းမ်ား၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကို သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဖတ္႐ႈ သည့္ႏႈန္း တိုးလာရာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွာလည္း ေကာင္းသထက္ေကာင္းလာေအာင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာၾကသည္။

အနည္းငယ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင့္

ပညာရွင္ဦးေရ နည္းပါးလြန္းလွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒေရးရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အေတာ္ပင္ ႀကိဳးစားယူရသည္။ ပညာရွင္ ဦးေရနည္းပါးသလို ပညာရွင္ေမြးျမဴေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း စနစ္တက်ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပါ။ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အထူးအေရးပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း စိတ္ခ်ရေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ ရရွိ ေရးမွာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အရာဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ အဆင့္အတန္းမရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအေရးတြင္ အားထားေလာက္သည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ကို ေမြးမထုတ္ႏုိင္ေပ။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနမ်ားမွာလည္း အစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာအဆိုျပခ်က္မ်ား ျဖစ္လာဖို႔ အေတာ္ပင္ႀကိဳးစားယူရဦးမည္။

အတူယွဥ္တြင္ျဖစ္ထြန္းမႈ

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ အားေကာင္းေကာင္းျဖစ္ေပၚေနသည္။ သုိ႔ ေသာ္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္ေသာ အျမတ္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ယခုအခ်ိန္ထိ ခဲယဥ္းေနပါေသး သည္။ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၊ ေကာ္လိပ္မ်ားမလုပ္ႏုိင္သည့္ စနစ္သစ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည့္ စြမ္းရည္ကို ျဖည့္တင္းေပးသည့္ တာဝန္ကိုလည္း ယူရသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ႏုိင္ငံေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးသည့္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို မ်ားမ်ားေပးအပ္ေလ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ေလျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သည္။

သိမ္ေမြ႕သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အေသအခ်ာစမ္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရသစ္သည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥရပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမွာလည္း အစိုးရ၏ ဂုဏ္က်က္သေရကို ျမင့္မားေစ သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခု တရားနည္းလမ္းက်စြာလုပ္ျပဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့သည္။ ယင္းမွာ လာေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုေထာက္ခံအားေပးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈပါ တစ္ခ်ီတည္း ေပ်ာက္ သြားႏုိင္စရာ ရွိသည္။ ယင္းအခ်ိဳးအေကြ႕ကို အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ

ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမွာ ပို၍ ႀကီးမားသည္ႏွင့္အျပင္ ပညာသားပါဝင္သည့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ တြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေတာ့မည့္ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပင္ဆင္စရာ ရွိသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေတြ ျပင္ရမည္၊ ကုန္သြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ေတြကို တီတြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရ မည္၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းရမည္၊ အသိဉာဏ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းရမည္၊ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေအာင္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္၊ အရင္းအႏွီး လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ေအာင္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္၊ ထိုအရာမ်ား အားလံုး သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုက်န္ရွိသည့္ အစိုးရသက္တမ္း ၄ႏွစ္အတြင္း အထက္ပါ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ႏုိင္၊ မလုပ္ႏုိင္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရသစ္၏ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ လုပ္ႏုိင္လွ်င္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ေတာ့ မၿပိဳင္ႏုိင္ဘဲ ႐ႈံးနိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိသည္ကို သတိႀကီးႀကီးထားသင့္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ

ခုိင္မာသည့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုခ်ည္း ၾကည့္ေန၍ မျဖစ္။ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ရင့္က်က္သည့္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ရင့္က်က္ဖို႔ရန္ အသိဉာဏ္လြတ္လပ္ဖို႔ လိုသည္။ အသိဉာဏ္လြတ္လပ္ဖို႔ ဆိုရာ၌လည္း သတိၱရွိရွိ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ ျပည္သူအမ်ား သတၱိရွိက်ဖို႔လည္း ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေနၿပီ။ ျပည္သူမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား စြဲၿမဲလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈရွိလာမွသာ ခုိင္မာသည့္ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္။ အားလံုးဝိုင္း၍ တြန္းဖို႔ လိုသည္။ အားလံုးတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏုိင္သည္။ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူမ်ားျဖင့္၊ ျပည္သူ႔အတြက္၊ ျပည္သူမ်ား၏ စနစ္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ဝုိင္းဝန္း ၾကမွျဖစ္မည္။

********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. MEC  ဆီကန္ ဆီ ဆယ္ပိသာေက်ာ္ ေလွ်ာ့
  2.  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရကာတာအား ေနရာေျပာင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. KNPPႏွင့္ အပတ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး
  1. မဲစာရင္းက်န္သူ သိသာစြာမ်ားျပား
  1. ႀကိဳတင္မဲမွအပ က်န္မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲ႐ံုတြင္သာ မဲေပးရန္ ေကာ္မရွင္မွ ႏိႈးေဆာ္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

MEC  ဆီကန္ ဆီ ဆယ္ပိသာေက်ာ္ေလွ်ာ့

စားအုန္းဆီထုတ္ေပးေသာ ဆီကန္မ်ားအနက္ MEC ဆီကန္မွ ဆီထုတ္ယူရာတြင္ တစ္ပီပါကို ၁၅ပိသာ၊ ပိသာ၂၀အထိ ဆီခိုးယူမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ငုဝါလမ္းမွ ဆီေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆီထုတ္လွ်င္ ဆီအေလးခ်ိန္ျပည့္၊ မျပည့္ စစ္ေဆးေလ့ရွိၿပီး MECဆီကန္တြင္ ပထမ ေလးငါးေျခာက္ပီပါတြင္ ငါးဆယ္သား ခန္႔သာ ေလွ်ာ့သျဖင့္ လြတ္ေပးလိုက္လွ်င္ ေနာက္ထုတ္သည့္ပီပါမ်ားတြင္ ဆီ ၁၅ပိသာမွ ပိသာ ၂၀ အထိေလွ်ာ့သည္ကို ပြဲ႐ုံေရာက္မွ သိရိွရေၾကာင္း ကားတစ္စီးလွ်င္ ပီပါ ၃၀ေက်ာ္၄၀ ခန္႔ ထုတ္ရသျဖင့္ အကုန္စစ္ရန္ အခ်ိန္မရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

MEC  ဆီကန္ကို စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္မွ ကိုင္ထားသျဖင့္ ဆီကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ မေျပာရဲေၾကာင္း ဆီတစ္ပီပါလွ်င္ ၁၁၆ ပိသာရွိၿပီး လက္ရွိ စားအုန္းဆီ အလွယ္ေစ်း တစ္ပိသာလွ်င္ ၁၇၄၅က်ပ္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စားအုန္းဆီထုတ္လိုရသည္ ကန္မ်ားမွာ MEC။ ျမဝတီ၊ ထူး၊ ယုဇန၊ ဒိုင္းမြန္းစတား၊ ငါးႏွစ္ေကာင္၊ First Top ဆီကန္မ်ား ရွိေၾကာင္း ဆီကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

MP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရကာတာအား ေနရာေျပာင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ကလံုထာေရကာတာ စီမံကိန္းအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီက လံုထာေရကာတာစီမံကိန္းက ရရွိမယ့္ေရေတြကို ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေတြမွာ အသံုးျပဳသြားမွာပါ။ တ နသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကလံုထာေခ်ာင္းကို ေရကာတာ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ” ပာု ကလံုထာေရကာတာ စီမံကိန္း၌ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ကလံုထာေရကာတာ စီမံကိန္းအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုရျခင္းမွာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေျမအေနအထား၊ ေအာက္ခံေက်ာက္ အေနအထား မ်ားသည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္  သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လ်ာထားတဲ့ေနရာက ဘူမိေဗဒသေဘာတရားေတြအရ မေကာင္းပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ စီမံကိန္းနဲ႔မလြတ္တဲ့ ရြာေတြကေျပာင္းေရႊ႕ရမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပ်က္စီးကုန္မွာပါ။ ေလာေလာ ဆယ္ ေဒသခံေတြက အထက္ဘက္မွာ ေျပာင္းၿပီးတည္ေဆာက္ဖို႔ အဆိုျပဳထားပါတယ္”ပာု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုေနရာေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳျခင္းခံရသည့္ ကလံုထာေရကာတာစီမံကိန္းမွာ ၎ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ မ်ားအား ေရေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

 *****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

KNPPႏွင့္ အပတ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ရက္ မနက္ ၉နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္နယ္ဧည့္ရိပ္သာ ကႏၱာရဝတီခန္းမ၌ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)အဖြဲ႕မွအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးခူးဦးရယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး ပဏာမ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္အား ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“အစိုးရဘက္က မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ KNPPတို႔ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ မနက္ ၉နာရီကေန ေန႔လည္ ၂နာရီခြဲအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာလည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြ ဖြင့္လွစ္ေရး၊ ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္ ရက္သတ္မွတ္ေရးစတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ေတြကို သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္”ဟု KNPPအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ KNPPဘက္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ပံုစံျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါဝင္မွသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး၏ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။

ထို႔ေနာက္ KNPPအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္တို႔ အား ညွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာရန္ႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕အား မတရားအသင္းဟု ေၾကညာထားျခင္းအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ၆လအတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အစိုးရဘက္ကလည္း ကရင္နီျပည္နယ္တြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္၊ အစိုးရတပ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳရန္၊ ၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀အတြင္းမွာ အစိုးရတပ္ေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္နဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားနဲ႔ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရန္တို႔ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ ေျပာသြားၿပီး တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကိုေတာ့ မူအားျဖင့္ သေဘာတူပါတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၏ ထပ္မံေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ KNPPအဖြဲ႕သည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား သေဘာတူညီမႈရရွိကာ ယင္းႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျပန္လည္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအား ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။            

        ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မဲစာရင္းက်န္သူ သိသာစြာမ်ားျပား

လာမည့္ ဧၿပီလ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရပ္ကြက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း မဲစာရင္းက်န္ခဲ့သူ သိသိသာသာ မ်ားျပားေနၿပီး ရည္ရႊယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံရေၾကာင္း မရမ္းကုန္း ၁ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"ေတာ္ေတာ္ သ႐ုပ္ပ်က္တယ္ မိသားစု ရွစ္ဦးစလုံး က်န္ခဲ့တာ အရင္၂၀၁၀ တုန္းကေတာင္ မဲေပးခဲ့တာပဲ အဲ့ဒီစာရင္း အတိုင္းမဟုတ္ဘူး" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေၾကျငာထားသည့္ မဲစာရင္းမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကေပးသည့္ စာရင္းကို အျခခံၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မရမ္းကုန္း ၁ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အေၾကာင္းျပသည္။

"မဲစာရင္းမွာပါတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ဆိုလည္း ဦးသန္းဝင္းက ေဒၚသန္းဝင္းျဖစ္ေနတာ