Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၂.၁၀.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား(သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း၄ခ်က္

Christian Science Monitorမွ 20 October 2012ရက္စြဲပါ “Reform in Myanmar: 4 reasons the military changed course” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

  1. ျမန္မာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အေမရိကန္ သံတမန္အားတက္

(Associated Pressမွ 18 October 2012ရက္စြဲပါ “US envoy encouraged by Myanmar rights dialogue” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားႏွင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို Acerေမွ်ာ္မွန္း

(Bangkok Postမွ 22October 2012ရက္စြဲပါ “Acer eyes Indochina, Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား(သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း၄ခ်က္

Christian Science Monitorမွ 20 October 2012ရက္စြဲပါ “Reform in Myanmar: 4 reasons the military changed course” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ မ်ားႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား အဂတိ လိုက္ စားမႈတို႔ကို ခြဲျခား၍မရ ႏိုင္ေပ။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား၊ ႏွင့္အျခား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ မႈျဖင့္စြပ္စြဲ ခံရသူ တပ္မေတာ္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဆက္ဆက္သည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး မြဲျပာက် ေအာင္ ဆြဲခ်ခဲ့ၾကသည္။

         လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ကမူ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အရပ္ဖက္ အစိုးရျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲမႈမ်ား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လမ္းေၾကာင္းပံုစံ ေျပာင္းလဲရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း ၄ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ဆန္းစစ္ထားသည္။  

အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ကာကြယ္ျခင္း

မႏွစ္ကအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊသည္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ ခဲ့ပံု ရသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျမန္မာ့အာဏာရွင္ မ်ားသည္ အဏာလႊဲေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရကာ ၎တို႔မိသားစုဝင္ မ်ားသည္လည္း စုေဆာင္းခဲ့သမွ် ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံအက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပါးနပ္သူ ဦးသန္းေရႊသည္ အမည္ခံ အရပ္သား အစိုးရကို လမ္းခင္းေပးျခင္းျဖင့္ သူ႔ကို အ ႏိုင္ယူ ေလာက္ေအာင္ အင္အားရွိေသာ ေနာက္ထပ္အာဏာရွင္ တစ္ဦးမေပၚေစရန္ ေသခ်ာ စီမံခဲ့သည္။  ထို႔အတြက္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာသည္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ အုပ္စုကြဲမ်ား၊ ပိုမိုတက္ၾကြ လႈပ္ရွားလာေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ခြဲျဖန္႔ျပန္႔က်ဲသြားသည္။

ယခုအခါဦးသန္းေရႊသည္ အာဏာရွိစဥ္က စုေဆာင္ခဲ့ေသာ ဓနဥစၥာမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြြြ႔႔႔ကာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေအးေဆးၿငိမ္းသက္စြာ ေနထိုင္ရင္း သံယံဇာတေပၚေသာ  ႏိုင္ငံမွ အျမတ္ထြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘယ္သူကအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေနပံုရသည္။

တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း      

အေနာက္အုပ္စု၏ ပစ္ပယ္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ဗလႀကီး(အင္အားႀကီး) တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ  ပို၍ပို၍ မွီခိုခဲ့ရသည္။ ဘီ ဂ်င္းက ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္တြင္ အေကာင္းဆံုး သံတမန္ေရး အကာအကြယ္ေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မရွိမျဖစ္ မဟာမိတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ (တင္ဒါပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိ၍ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး ႀကိဳက္သလို သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ) စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ထံမွ ဝယ္ယူျခင္း) ၊ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားဆာေလာင္ေနေသာ တ႐ုတ္သို႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရာင္းေပးရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ားကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ေဆာက္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

မၾကာမီႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာျပည္ေနာက္ပိုင္းသို႔ တ႐ုတ္စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ လွိမ့္ဝင္လာခဲ့ၾကသည္။  ၎ တို႔ကို ေဒသခံမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာတို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔ကို ေရွးကတည္းက ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေပ။ ဘီက်င္းက လူအား၊ေငြအား၊ လက္နက္အား ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဗကပတပ္မ်ား (ယခုဝ၊ ကိုးကန္႔၊ မိုင္းလား၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား)ႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရျခင္းကို ျမန္ မာစစ္တပ္က မေမ့ႏိုင္ေသးပါ။

ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အႏၱရာယ္ႀကီးမားစြာ အလြန္အကၽြံမွီခိုရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားထံမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အနည္းအက်ဥ္းကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပံုရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ အီးယူ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆု႔ိမႈ Sanctionမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးဖို႔ လိုအပ္လာ သည္။ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ေလာကကို စတင္တံခါးဖြင့္ေပးကာ ျမန္မာတို႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီဟု ကမာၻကို စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

စီးပြားေရး ၿပိဳလဲမႈႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု Sanctionမ်ားကို အဆံုးသတ္ျခင္း

၁၉၈၈အထိ၂၆နွစ္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ဦးေနဝင္းစစ္တပ္က ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔ႏွင့္ နည္းလမ္းေရာ ရလာဒ္ပါမ်ားစြာ ဆင္တူသည့္  ‘ျမန္မာဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္’ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ မေရွးမေႏွာင္း စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္မႈေၾကာင့္ရလာဒ္ အခ်ိဳ႕ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအႀကီးတန္း အာဏာ ပိုင္မ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္ ပို၍ပို၍ ခရီးထြက္ၾက သည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔ႏိုင္ငံ မည္မွ်ေခတ္ေနာက္က် ေနသည္ကို နားလည္သိရွိ လာၾကသည္။ တစ္ ခ်ိန္က ကမာၻ႔ဆန္အိုးႀကီးဟု တင္စားခဲ့ဘူးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနၿပီ။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားေရး အရွက္ရ စရာကိစၥဟု ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တို႔ ႐ႈျမင္လာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅လြတ္လပ္ေသာ အာဆီယံ ဘံုေစ်းကြက္သို႔ဝင္ရန္ ကတိေပးထားသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ ၂၁ရာစု စီးပြားေရး ေလာကကို လိုက္မွီႏိုင္ဖို႔ ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် က႑ေပါင္းစံုမွ ႏိုင္ငတကာ အကူအညီရဖို႔ လိုအပ္သည္။

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း လုပ္ဖို႔လိုလာၿပီ။ အနည္းဆံုးအာျဖင္ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ား ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာ ျဖစ္ရမည္။

အာရပ္ေႏြဦးႏွင့္ အနည္းငယ္သာ သက္ဆိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်သည္ အာရပ္ေႏြဦး၏ အာ႐ွပံုစံဟန္ပန္ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ျမန္ာမဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ (အမွန္စင္စစ္ ဦးသန္းေရႊ တစ္ဦးတည္း) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ အာဏာရွင္မ်ား က်ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္စိတ္မဝင္ခင္ကပင္ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို၍အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သည္လူထုအံုၾကြမႈ ရလာဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚ မလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ၁၉၈၈ႏွင့္ ၂၀၀၇လူထုအံုၾကြမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ (သို႔မဟတ္) ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲသည္ ေအာက္ေျခလူထု ေတာ္လွန္ေရးမွ ထြက္ေပၚမလာဘဲ အာဏာရွင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ အေပၚမွေအာက္သို႔ ဆင္းသက္လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ Top down reform processဟု ေခၚၾကသည္။ အာဏာကို “ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုယ့္အိတ္ထဲသာ ဖိတ္ေစခ်င္ေသာ” ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အ ေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက (အမွန္စင္စစ္ ဦးသန္းေရႊ တစ္ဦးတည္းက) ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ကနဦး ၃လခန္႔ အထေႏွးၿပီးမွ ျမန္ဆန္လာရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာမူ အာရပ္ေႏြဦးက ႀကိမ္တံျဖင့္ တို႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အေမရိကန္ သံတမန္အားတက္

(Associated Pressမွ 18 October 2012ရက္စြဲပါ “US envoy encouraged by Myanmar rights dialogue” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အပယ္ခံဘဝမွ ႐ုန္းထြက္ေနေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အျပဳသေဘာ ရလာဒ္မ်ား ထြက္ေပၚႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး ျပန္လာသည့္ အေမရိကန္ အႀကီးတန္း သံတမန္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကား သည္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ပိုစနာ ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ခုသီတင္းပတ္အတြင္း မႀကံဳစဖူး ႏွစ္ရက္ၾကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သို႔ျမန္မာအစိုးရ ဝန္ႀကီး၃ဦး ၊တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပိုစနာက “အမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္  သံတမန္ေရး ပံုမွန္ဆက္ဆံမႈ ျပန္စၿပီး လပိုင္းအၾကာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ရမည္ကို မသိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်က် ေဆြးေႏြးလိုသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ေလွနံဓားထစ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ တကယ့္ကို ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေျပာလို႔မရတဲ့ ကိစၥေတြကို အခုထုတ္ေဖာ္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ပါၿပီ။ လက္ေတြ႔က်က် ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ လမ္းပြင့္သြားပါၿပီ၊ အျပဳသေဘာရလာဒ္ေတြ ရွိလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟုမိုက္ကယ္ပိုစနာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏွစ္က ၇၀၀ခန္႔လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရာဂဏန္းခန္႔က်န္ရွိေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲေရးကိစၥ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံလႊတ္ေပးမွာလား ဆိုသည္တို႔ကို မိုက္ကယ္ပိုစနာက ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္သည္။

သို႔ေသာ္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္အဓိက႐ုဏ္းကိစၥႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္သို႔လူသားခ်င္း စာနာ ကူညီမႈ အစီအစဥ္မ်ားေရာက္ရွိေရး ကိစၥမ်ားကို အေမရိကန္တို႔ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ “ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ညွင္းပန္းမႈမ်ား က်န္ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးသည့္ ဝါရွင္တန္၏ ေျခလွမ္းမ်ား ျမန္ဆန္လြန္းေနေၾကာင္း” ေဝဖန္ေျပာဆို ထားၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရန္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲေပးရန္ အသင့္ရိွသည္ဟု အ ေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

တို္င္းရင္းသား လူမ်ိဳးစံု ၆၅သန္းေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ ရရွိရန္ ခရီရွည္ သြားရဦးမည္ကို ညႊန္ျပေနသည္ဟု ဆို ႏိုင္ေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္ထားေသာ္လည္း အယံုအၾကည္ပ်က္မႈက်န္ရွိေနသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္” သို႔လည္း မိုက္ကယ္ပိုစနာႏွင့္အဖြဲ႔က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုးမီ လက္နက္မစြန္႔လိုၾက ေၾကာင္း ၊အစိုးရနွင့္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ပီပီျပင္ျပင္ ညွ&