Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

thehindv.com, 18th May 2010

      ႏ်ဴကလီးယားပါဝါ၊ ေနစြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္ စေသာ သမား႐ိုးက် မဟုတ္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ အျခား မစမ္းသပ္ရေသးေသာ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ အိႏၵိယစြမ္းအင္ လံုၿခံဳေရး၏ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ႏွင့္ ေရတိုကာလတြင္မူ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ အေပၚ မွီခိုရသည့္ အေနအထားမွ မလြတ္ေျမာက္ႏို္ငေသးပါ။ ကမ္းေျခ ေရနံ ေတြ႕ရွိမႈ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကရစ္ရွနား ဂိုဒါဗာရီ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အႀကီးအက်ယ္ ထြက္ရွိမည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားလွေသာ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏအတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကို မွီခိုေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
     ျပည္ပရွိ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းေရးသည္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အိႏၵိယ၏ ရည္ရြယ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ကမာၻ႔ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အစိုးရမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ကံမေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယသည္ ႐ုရွားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆက္ဆံေရး ရွိေနေသာ္လည္း ႐ုရွားတြင္ ေရနံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ စြမ္းအင္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။
     အင္႐ိုလာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ အျခား ေရနံ ႂကြယ္ဝေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ ေငြရင္းပမာဏႏွင့္ ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ စီးပြားေရး က်င့္ထံုးကို သံုးစြဲေနေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ယွဥ္ၿပိဳင္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ ထို႔အျပင္ ဗဟို အာရွေဒသတြင္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးမွာလည္း ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅ အတြင္း အာရွတိုက္ တစ္ခုလံုး စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ကနဦး စတင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ အလားတူပင္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္ ႏွင့္ အီရန္မွသည္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အထိ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္း ဆက္သြယ္ေရးကို ဦးတည္ ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕မွ် အိႏၵိယနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးပါ။

      အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တြန္းလွန္လိုက္ပံုရေသာ ဗင္နီဇြဲလား ကာရာဘိုဘုိ အႀကီးစား ေရနံစီမံကိန္းတြင္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သတင္းမွာမူ အမွန္တကယ္ သတင္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ဟူ႐ုိးခ်ာဗက္စ္သည္ ၎၏ တုိင္းျပည္ စြမ္းအင္က႑တြင္ အေမရိကန္ အေပၚ မွီခိုမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းအျဖစ္ အိႏၵိယ၏ ႀကီးမားစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ လိုလားခဲ့သည္။ အိႏၵိယသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ ၃.၆ သန္း ေပးပို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ၁၈% ရွယ္ယာ ပါဝင္မႈ အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ONGC Videsh Ltd, IOC ႏွင့္ Oil India Limited တို႔က ၎တို႔က ကတိျပဳခဲ့သည္။

မေလးရွားႏွင့္ စပိန္ ေရနံကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္ ျမႇဳပ္ႏွံၾကသလို ဗင္ႏိုဇြဲလားႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီကလည္း ၆၀% ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အိမ္ႏွင့္ နီးသည္ကို သေဘာက်သည့္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရနံေျမ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုလားၾကသည္။ နယူးေဒလီကလည္း ၎တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ႀကီးမားစြာ လုိအပ္ျခင္း အပါအဝင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အပိုကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ စြန္႔စားမႈမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မန္မိုဟန္ဆင္း အစိုးရသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ စြန္႔စားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သို႔ ေဖာ္ျပမည္ ဆိုသည့္ အေပၚ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ သိသိသာသာ သေဘာကြဲလြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြင္း "အပူတျပင္း စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္" ရွိေနမႈေၾကာင့္ "ေရနံဓာတ္ေငြ႕ေမွ်ာ္ ဆက္ဆံေရး နည္းပရိယာယ္" တြင္ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ရဲရဲတင္းတင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မွာမူ အလြန္ ေသခ်ာေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 17th May 2010

      ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အၾကား ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

      ၃၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ၅ ရက္ၾကာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ Navi Pillay က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ အက်ပ္အတည္း ၿပီးဆံုးေရး၊ ကုလသမဂၢ ေနာက္ခံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးကို ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ သူမက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

      ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေရး အရာရွိတို႔ ၅ မိနစ္ခန္႔ ဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ ေျပၿငိမ္းမႈ မရရွိခဲ့ပါ။

      ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္မွ ယာယီစခန္းကို စြန္႔ခြာရမည္ဟု အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

      ဆႏၵျပသူမ်ား ထြက္ခြာရန္ ညေန ၃ နာရီ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း "အနီေရာင္ဇုန္" တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ား အနက္ အနည္းငယ္ကသာ ၎ရာဇသံကို လုိက္နာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

      အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ခုခံေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တစံုတရာ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ မစတင္မီ ရွပ္နီစခန္းမွ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရမည္ဟု အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားသည္။

      ေၾကညာခ်က္တြင္ Ms Pillay က "ထိုင္းျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ဳိးအတြက္ မာနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာကို ေဘးဖယ္ထားၾကဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းပါတယ္" ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

      ထပ္မံ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေစေအာင္ တားဆီးရန္ ဆႏၵျပသူေတြကလည္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း အစိုးရက ေပးေသာ အမိန္႔ႏွင့္အတူ အျမင့္ဆံုး သည္းခံ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပသၾကပါဟု ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း သူမက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

      လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ကို ႏုတ္ထြက္ေပးေစလိုေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လယ္ကို မတ္လလယ္ကပင္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ၾကသည္။

      ၎တို႔၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္းက လူ ၂၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ အပါအဝင္ အနိ႒ာ႐ံု ျဖစ္ရပ္မ်ား တစတစ ျဖစ္ပြား လာခဲ့သည္။

      ၿပီးခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္သားမ်ားက က်ည္ဆံ အစစ္မ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သံုးစြဲခဲ့ၿပီး လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္သမားမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

      ဆႏၵျပသူမ်ား အတြင္း စိမ့္ဝင္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း လမ္းေပၚမွ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ား အပစ္ခံရသည္ကို ႐ုပ္သံမွ ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့သည္။

      ရွပ္နီ အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က တာယာမ်ား စုပံုကာ အတားအဆီးျပဳလုပ္၍ မီး႐ႈိ႕ထားသလို အခ်ဳိ႕က လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ဆိုသည္။

      တနလၤာေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းကမူ ေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္မႈ အၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ တိုက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးမႈကို ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

      ရွပ္နီ ေခါင္းေဆာင္ နာတာဝပ္ဆိုင္ကူးက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ အပစ္ရပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု အစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ေကာ္ဆက္ဆာဘားဗာဆူးက ေျပာၾကားသည္။

      သို႔ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ဟု မစၥတာေကာ္ဆက္က ေအပီသတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      တနလၤာေန႔က ခ်င္းမိုင္တြင္ စစ္ကားတစ္စီးကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း ႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပင္ပသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

      ဆႏၵျပသူ အမ်ားစုမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းခံရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ဆင္းရဲသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

      ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သက္ဆင္ လိုလားေသာ အစိုးရကို အေျခခံ ဥပေဒ တရား႐ံုးက မဲလိမ္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ အာဏာ ရရွိလာသည့္ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 

အျငင္းပြားစရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အလုိ႔ငွာ ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဆက္လက္ တိုက္တြန္း သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Martin Nesirky က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီ (NLD) က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ ကုလသမဂၢက ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ျခင္းမွာ NLD ပါတီအေပၚ ေလးစားသမႈ ျပဳသည့္ အမွတ္သေကၤတပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥကုိ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သေဘာမ်ိဳးကုိ ကုလသမဂၢက ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ NLD မွာ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ပ်က္ သြားခဲ့သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ စစ္အစုိးရ၏ ေျပာဆုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား မလိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ စစ္အစုိးရအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္ေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏  အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အင္အားႀကီး ပါဝါမ်ားအေပၚ မွီခုိမႈမျပဳရန္ အထူးပင္ လုိအပ္သည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္သာ သိရွိၾကသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးမွာ ယခင္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး စစ္ဘက္ေရးရာ တရားရုံး၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ သတင္းစာဆရာ Larry Jagan က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေပါေမာကၡႀကီးမ်ား အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း DVB သတင္းဌာနသုိ႔ ေျဟၾကားသည္။

ယခုရက္ပုိင္း အတြင္းမွာပင္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Alberto Romulo က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား သြားေရာက္သင့္၊ မသင့္ ဟူေသာကိစၥကုိ ေမးခြန္းထုတ္ ေျပာဆုိေဝဖန္ခဲ့ေသးသည္။

"ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အစုိးရအကြက္ဆင္ထားတဲ့ ဟာသဇာတ္လမ္းႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒါကုိ ဘာေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခံၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ေတြေစလႊတ္ဦး မွာလဲ။ ဒါႀကီးက ဂိမ္းတစ္ခုပဲ။ ကေလးေတြကစားတဲ့ဂိမ္းတစ္ခုလုိပါပဲ" ဟု ၎က ေျဟဆုိေဝဖန္သည္။

DVB သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 

ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔က ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခတ္မီေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ေပၚေရး၊ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး ေဒသမ်ားမွ အစုိးရအတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ေရး အစရွိေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီမ်ားက ညပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား အပါအဝင္ ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာ အစရွိေသာ စစ္လက္နက္မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းက ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရက အဆိုပါ စစ္လက္နက္မ်ားအား ဧၿပီလတြင္ ဝယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ထုိလသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္သစ္ကူး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူမႈကုိ အမ်ားျပည္သူ အာရုံမစုိက္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ဝယ္ယူေသာ စစ္လက္နက္မ်ားထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ရုံးပိတ္ရက္ အစပုိင္းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္မွ ေပးပုိ႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဧၿပီလအတြင္း ရန္ကုန္သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အမည္မေဖာ္ျပေသာ သေဘၤာတစ္စင္း ဆုိက္ကပ္ လာေၾကာင္း၊ ထုိသေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ လာသည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ  အရာရွိႀကီးမ်ားက အဆိုပါသေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ရန္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသုိ႔ လာေရာက္ဆုိက္ကပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ၿပံဳးယမ္းတုိ႔၏ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ မ်ားစြာခံလာရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾသစေၾတးလ် သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Sydney Morning Herald တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အဏုျမဴဗုံး တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းလက္နက္ တီထြင္္ရာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ရရွိေသာ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သန္႔စင္ရရွိေသာ ယူေရနီယံတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ စြပ္စြဲေရးသားထားသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားကလည္း ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ားအျပင္ ေရာ့ကက္မ်ိဳးစုံ ပစ္လႊတ္ႏုိင္သည့္ စင္မ်ား၊ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ႏွင့္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ခတ္ႏုိင္ေသာ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ေျမေအာက္စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနေသာ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ Andrew Selth ၏ အဆုိအရသိရသည္။

"ေျမာက္ကုိရီးယားက ျမန္မာႏုိင္ငံက အေရးႀကီးတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ လုိအပ္တယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကလည္း အဲဒီထြက္ကုန္ေတြကို ေျမာက္ကုိရီးယားက စစ္လက္နက္ေတြ၊ နည္းပညာေတြနဲ႔ လဲလွယ္ယူတယ္။ ဘာတာစနစ္ပုံစံနဲ႔လုပ္တာ"ဟု Andrew Selth က ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္ေသာ International Affairs Journal တြင္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့သည္။
Inter Connected World မွ သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၈)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆း၀၀)နာရီ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ  မုန္တိုင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ယေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ယမန္ေန႔က ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းငယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခ်င္းႏိုင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။ မုန္တိုင္းငယ္၏ အျမင့္ဆံုးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ (၄၀) ခန္႔ရွိၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ လက္ရွိ အေျခေနမွာ အဝါေရာင္ဆင့္သာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ဆီသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းငယ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ တို႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ လႈိင္းႀကီးႏိုင္ပါသည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅) မိုင္အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

 
 
Tropical Cyclone.gif
 
မုန္တိုင္းသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံုကို မိုးေလဝသအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.