Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ျဖစ္ေန
The Irrawaddy, 13th Oct 09
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးရာသီ ကုန္ဆံုးေတာ႔မည္ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ႐ွိေသာ လူမ်ိဳးစု ကရင္႐ြာသားမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ စစ္ဆင္ေရးအသစ္သည္ ဇြန္လက ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ စစ္ဆင္ေရးထက္ ပိုမိုႀကီးမားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ထားၾကသည္။ ဇြန္လစစ္ဆင္ေရးေၾကာင္႔ လူ (၆၀၀၀) ခန္႔သည္ သူတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ၾကသည္။
စစ္ဆင္ေရးအသစ္သည္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဒူပလာရားႏွင္႔ မူသေရာတို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ သတင္းရ႐ွိထားပါသည္။ အဆိုပါေဒသအတြင္း၌ မိုးရာသီတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ (၃) ႏွစ္ ကာလအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ်ားသည္ မိုးရာသီတြင္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ အရပ္သားတို႔မွာ ေခတၱ ခဏသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရခဲ႔ရသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ အေရးႀကီးသလဲဟု ေမးစရာ ႐ွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားစြဲ၍ ဖမ္းဆီးထားမႈ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ ၂ ဆ တိုးလာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အဆိုပါ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္အစိုးရတပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထား႐ွိရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းအေၾကာင္းရင္းတို႔ႏွင္႔ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္မီ အတိုက္အခံ ဆန္႔က်င္ဘက္အားလံုးႏွင္႔ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ကို ေပၚေပါက္လာေစၿပီး အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို လူထု အၾကားတြင္ တရားဝင္ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္အလိုက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိမ္႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္မူ ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆက္လက္ တည္တံ႔ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။
ယခင္ကလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္ညာခဲ႔ဖူးသည့္ သ႐ုပ္ကို သိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝန္းသည္ သူတို႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥကိုသာ အာ႐ံုျပဳထားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရ႐ွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကသည္။
လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္က အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင္႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အစာေရစာႏွင္႔ ေနစရာမဲ႔ေနသည့္ၾကားက ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအဝိုင္းက ေမ႔မ်ားေနၿပီလားဟု ေမးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲက ႏိုင္ငံေရးအခြင္႔အလမ္း ဘာကိုမွ ဖန္တီးေပးခဲ႔ျခင္း မ႐ွိပါ။
ဆႏၵမဲ ေပးရန္ လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။ ဖမ္းသည္။ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ႔ၾကသည္။ မ႐ိုးသားမႈမ်ား လုပ္ခဲ႔ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံသည္ဟု မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျဖကို ေပးခဲ႔သည္။ ထိုဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည့္ သက္ေသမ်ား ႐ွိေနလ်က္ႏွင္႔ (၂၀၁၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးအခြင္႔အလမ္းသစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု တခ်ိဳ႕က ျငင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အာ႐ံုျပဳေနၾကသည့္ ကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အာ႐ံုျပဳမႈ ေလ်ာ႔ခဲ႔ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေပၚတြင္ အေလးထားေသာ ႏိုင္ငံအနည္းစုကပင္လွ်င္ ပါလီမန္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေနရာကို စစ္တပ္အတြက္ ေပးျခင္းႏွင္႔ စစ္တပ္မွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ဗီတိုအာဏာသံုးႏိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳထားျခင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ စစ္တပ္မွ ျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးအာ႐ံုျပဳစရာ ျဖစ္ေနသည္။
ဘုန္းႀကီး ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ မဲေပးပိုင္ခြင္႔ မ႐ွိခဲ႔ပါ။ လက္႐ွိဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ျခင္း မ႐ွိခဲ႔ပါ။
ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ႐ွိမည္ဟု ဘယ္သူကမွ ဂ႐ုျပဳခဲ႔ျခင္း မ႐ွိခဲ႔ပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေသမိန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္က ခန္႔ထားေသာ တိုင္းမႉးမ်ားကသာ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင္႔ မ႐ွိေပ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ႐ိုးရာဓေလ႔ထံုးစံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မ႐ွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ႔မ်ားကို က်င္႔သံုးဖို႔ အခြင္႔အလမ္းေရာ ဘာသာ စာေပႏွင္႔ စကားကို သင္ၾကားခြင္႔လည္း ႐ွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဗမာမႈ ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင္႔ဆင္႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုခန္႔ ႐ွိခဲ႔ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း လုပ္ေဆာင္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ကရင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ မည္မွ် ဆိုး႐ြားေၾကာင္းကို သိ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ွိေသာ ကရင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ လူမ်ိဳးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ႐ွိေတာ႔ဘဲ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ မိမိ၏ မိခင္ဘာသာစကား စာေပကိုပင္ မဖတ္တတ္၊ မေရးတတ္ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ လူမ်ိဳး၏ သမိုင္းကိုလည္း မသိ႐ွိေတာ႔ဘဲ အလုပ္႐ွာေဖြရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ရန္ ျမန္မာအမည္မ်ားကိုသာ မွည့္ေခၚလာၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည္မွာ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးမည့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ေက်နပ္စြာ ေစာင္႔ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ရန္ကုန္ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္အနီးတြင္ ႐ွိေသာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ေနခ်ိန္တြင္ က်န္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႐ွိေဒသအားလံုးတြင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင္႔ လက္႐ွိအေျခအေန အေရးႀကီးမႈကို သိ႐ွိ၍ ႏိုးထလာေစရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ျပႆနာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်က္စိေ႐ွ႕မွာပင္ ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က တိုးျမွင္႔တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစၿပီး ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ပိုမိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကရင္နီနယ္ႏွင္႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔သို႔ စစ္တပ္မ်ား ပိုမိုတပ္စြဲေစခဲ႔ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ကခ်င္ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စစ္ျဖစ္ပြားရန္ ဦးတည္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
လက္႐ွိေနထုိင္ၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင္႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ အာဏာ႐ွင္စနစ္က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင္႔ အေထြေထြညီလာခံတို႔ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ သူ႔သေဘာက် လမ္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ခြင္႔ျပဳၿပီး အဘယ္ေၾကာင္႔ ေက်နပ္ေနရသနည္းဟု နားမလည္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။
ကုလသမဂၢက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အာဏာ႐ွင္တို႔အၾကား (၃) ပြင္႔ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးရန္ အသင္႔႐ွိသည္။ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အဆင္သင္႔ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကသာ ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢကလည္း ေဆြးေႏြးမႈသာ႐ွိၿပီး လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဘာမွမ႐ွိျခင္းက သူတို႔အတြက္ ကံေကာင္းေစပါသည္။

--
Posted By icypress to Sensible Rumour at 10/21/2009 09:44:00 PM

0 comments:

Post a Comment