Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု

ပိုက္တင္

(ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၂၈ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားမွာ တစ္ကမၻာလံုးက လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္းဘက္သို႔ဦးတည္ကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ The Economist စာေစာင္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အထူးျခားဆံုး အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုလံုး ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္ုစံုေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းႀကီးတစ္ခုလံုးကလည္း လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွန္ကန္စြာထားရွိေသာ ေစတနာမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းတရားအားလံုးက သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီဝါဒ ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီး ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးအရလည္း မွားယြင္းေသာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းခံထားရမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံဘဝ သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ အစစအရာရာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္အစပ်ိဳးျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ သန္း ၆၀ေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္တို႔ ျပန္လည္ လင္းလက္ေတာက္ပလာႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရယႏၱရားတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ဆုတ္ယုတ္ ယိုယြင္းေနခဲ့ရသည့္ ၿပိဳလဲလုမတတ္ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို စတင္တည့္မတ္ျပဳျပင္ုသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေလရာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေကာင္း မြန္ျပည့္စံုရန္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းတရားကမွ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူသည့္ လတ္တေလာအမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေလာေလာဆယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တလြဲအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူကာ သမၼတ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေစတနာအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လိုသူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေလသည္။ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာမႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ အနာဂတ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ အားလံုးက တတ္စြမ္း သမွ် က်ရာေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၊ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးႏွင့္ လူထု တစ္ရပ္လံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုပါက ေမွ်ာ္မွန္းမထားသည့္ အတိုင္းအတာပမာဏ ႀကီးမားေသာတိုးတက္မႈကို ႏုိင္ငံသားအားလံုး သာတူ ညီမွ် ခံစားရၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခက အေသအခ်ာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေျဖရွင္းမရႏုိင္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ား လံုးဝမဟုတ္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ရုန္းကန္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတိုင္း သီအိုရီအရ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွစ္ခုတို႔၏ နယ္နိမိတ္ခ်င္း တြန္းတိုက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားႀကီးကို အထိေရာက္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ရန္ လို အပ္ျခင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ခလစာျပႆနာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာ အစရွိသည့္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမ်ား၏ ဆိုးေမြျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိေၾကာင္းကို သမၼတက ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္သည့္အျပင္ အမွန္တရားကို အရွိအတိုင္းလည္း လက္ခံထားလ်က္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကို အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနၾကရ ေလသည္။ (ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာမွလြဲလွ်င္ အဆိုပါျပႆမ်ားသည္ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလတြင္ သီအိုရီအရ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။) ထိုျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ထြန္းကား လာတတ္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း သီအ)