Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္သည္ အတိတ္ကာလ၏ အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယင္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ေနရာကုိ မိမိ ကုိယ္ပုိင္ ေငြေၾကး စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မွ်မွ်တတျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ထားပါေၾကာင္း သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ဆုိသည္။

ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေမရိကန္ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္က တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္ ဝါရွင္တန္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ မျပဳမီ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ဟူေသာ ဆူပါပါဝါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။

အဆုိပါ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ Washington Post ႏွင့္ Wall Street Journal တုိ႔က ေမးခြန္း ေမးျမန္းရာတြင္ သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က စီးပြားေရးတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀ ဘီလီယံ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈကုိလည္း ၎က ထပ္မံ ေဝဖန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေဒၚလာေငြ တန္ဖုိး ေလ်ာ့နည္း သြားေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

"အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေငြေၾကးမူဝါဒက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ျဖစ္ထြန္းမႈနဲ႔ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈ အေပၚ အဓိက ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြေၾကး ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိတဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ ထားရွိ သင့္ပါတယ္" ဟု တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ေျပာသည္။

အေရးႀကီးေသာ ထည့္ဝင္မႈ

ထုိ႔ျပင္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္သည္ ဟူေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေဘဂ်င္း အစုိးရသည္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အေစာပိုင္းက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ မိမိပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အလုိ႔ငွာ ယြမ္ေငြ တန္ဖုိးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စြပ္စြဲ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ယြမ္ေငြေၾကး စနစ္အေပၚ ေဝဖန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ယြမ္ေငြကုိ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရရန္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္ဦးမည္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ စီးပြားေရး ထုပ္လုပ္မႈ ပမာဏ၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥအရ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယြမ္ေငြေၾကးဟာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အခန္းက႑ တစ္ခုကေန ပါဝင္ခဲ့တာပါ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

"ဒါေပမဲ့ ယြမ္ေငြေၾကးကုိ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္တဲ့ ကိစၥဟာ မွ်မွ်တတနဲ႔ ရွည္ၾကာမယ့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္မွာပါ" ဟု ဆက္လက္ ဆိုသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment