Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၆.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1.    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္

(15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Asia Times online မွ Christopher O' Haro ေရးသားေသာ Patience a necessity in Myanmar ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္

(15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Asia Times online မွ Christopher O' Haro ေရးသားေသာ Patience a necessity in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆို သည္)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ မတ္လမွစတင္တာဝန္ယူကတည္းက လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အေရးယူမႈမ်ားကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရ ေသာစစ္မွန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာမူ မသဲမကြဲရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမႈအေျပာင္းအလဲမ်ား အနည္းဆံုးသာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ သည္အေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလာမႈမ်ားကို ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါသည္။ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္၂၅% ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုပါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ၇၅% အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္ရာ၊ စစ္တပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳမႈမ်ားအတြက္ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာရွိေနသည္ပာု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ားစုက ေယဘူယ်လက္ခံထားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေပာာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ စစ္တပ္အတြက္ အားထားရမည့္အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည္ပာူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အျဖစ္ႏိုင္ ဆံုးစဥ္းစား၍ရႏိုင္ေသာကိစၥမွာ USDP သည္ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာေကာင္းရရန္ သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အစိုးရမ်က္ႏွာပန္းလွေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ေကာင္းသြားေရးအတြက္ လက္ရွိလည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိေရး ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံရန္ တိုင္းျပည္ကို တပ္ဆိပ္သစ္ကပ္ေရး၌ လက္ရွိအာဏာရပါတီကသာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ဖြယ္ရွိပါ သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အမွန္တရားမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးပာု မဆိုသာေသာ္လည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အသင့္ေတာ္ ဆံုးျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္မပာုတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ပါသည္။ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ယခုမွအစျပဳသည္ပာု႐ႈျမင္ သင့္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ ျပည္တြင္းမွရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္မႈမလိုအပ္ေတာ့ဘဲ လူမႈအေရးအရ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အတြက္လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒသစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခ်င္လုပ္လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကရာမွ အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

တိုင္းျပည္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရးပါေသာ ေဒသတြင္း ပာဲဗီးဝိတ္အိႏၵိယမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စၾကၤန္မ်ား ေပါင္းဆံုရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သလို ရွိပါသည္။ အီးယူ၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား အဆိုျပဳလာျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အစိုးရအတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမပာုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာသီဥတုတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါလွပါသည္။

အစိုးရေပာာင္း မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္၌ အာဏာအတြက္လစ္လပ္မႈရွိၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိတက္ပါသည္။ အီဂ်စ္တြင္ ေဘာ့ဇနီမူဘာရက္ အလြန္ႏွင့္ ေဘာလ္ကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Josip Broz Tito အလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မပာုတ္ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းကိုပင္ ႐ိုး႐ုိးေလး ျပန္ၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔ အစိုးရအားနည္းမႈ၊ သူပုန္ထမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၈ တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ ျခင္းကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရႏွစ္ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္အၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမထိေရာက္မႈမ်ား၊ သူပုန္ထမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္ရႏ္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္ကထပ္မံ အာဏာသိမ္းခဲ့ပါသည္။

ယခု စစ္တပ္က ထိပ္မွေန၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာ လက္ရွိအေျခအေနကို လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစပာု႐ႈျမင္သင့္ပါ သည္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနဆိုးမ်ားကို ကုစားႏိုင္လိမ့္မည္ပာု ယူဆခဲ့လွ်င္ မွားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အေနာက္က လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း အမွားတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အီရတ္တြင္ ဆဒန္ပာူစိန္အၿပီးႏွင့္ ယူဂိုဆလားဗီးယားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုၿပိဳကြဲအၿပီး ဥပမာတို႔ကိုၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။

ယခု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားမွာ မျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အရွိန္အပာုန္ ဆက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္ ေရႊေခတ္ကို ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုး လာႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ပိုရလာႏိုင္သည္။ (တိုက္ပြဲမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေနႏိုင္သည္) အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား အာဏာပိုမုိရလာႏိုင္သည္။ အတိုက္အခံကလ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေတာင္းဆိုၿပီးဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျမန္ဆန္လာျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ စစ္တပ္အစိုးရကို ဖယ္ထုတ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အားေကာင္းလာ ကာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပန္လည္ ေနာက္ဆုတ္သြာƟ