Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လုိအပ္သည္ဟု OECD၏ သံုးသပ္ခ်က္မွဆို

(BBC News မွ China needs ‘renewed reform momentum’ says OECD survey သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆုိသည္။)

photo credit by AFP

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔  လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (OECD) ကေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ေနရာမ်ားမွာဘ႑ေရးက႑၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီတြင္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဘ႑ေရးအက်ပ္အတည္းကာလ၌ OECD ႏုိင္ငံမ်ားထက္ အက်ပ္အတည္းကိုတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္မ်ားကိုခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ကမာၻ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ  စီးပြားေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟုဆုိသည္။

OECD ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဆယ္စုႏွစ္ ေလးစု အျဖစ္ အမီလိုက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ အေျခအေနေကာင္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတုန္႔ဆုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ေနရသည္ဟုဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ေရွရည္၌ အင္အားအျပည့္ႏွင့္ လူမႈေရးအရပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆက္လက္ရရွိ္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္သည္ဟုသတိေပးခဲ့သည္။

OECD အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

(၁)အရင္းအႏွီးစီးဝင္မႈမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္ထားမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးကိုျမႇင့္တင္ျခင္း။

(၂)ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာေငြလဲႏႈန္းခြင့္ျပဳျခင္း။

(၃)ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွတီတြင္ဆန္းသစ္သူမ်ား၏ ဉာဏမူပိုင္ခြင့္ကိုခိုင္မာလာေစဖို႔ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ျခင္း။

(၄)အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္မွ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။

(၅)ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားလိုလယ္သမားမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္း။

(၆)ျပန္လည္ျဖည့္တင္းစြမ္းအင္ က႑တြင္ ဆက္လက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၇)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိဖို႔ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ဖို႔ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မူဝါဒအေရာအစပ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။

ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈမ်ား

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးမွာက်ရာမွ တက္လာခဲ့ေသာ္လည္းမ်ားစြာေသာစြန္႔စားရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဦးမည္ဟု OECD မွ သတိေပးခဲ့သည္။

သံုးသပ္ခ်က္အရ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ျပည္ပမ်က္ႏွာစာက႑၌ အဓိကက်သည့္ စြန္႔စားရမႈျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌မူဘဏ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အပိုျပထားသည့္ ဘ႑ေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္အတူပိုင္ဆုိင္မႈ တန္ဖိုး ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈပူေပါင္းအသစ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားပြားမ်ားလာမႈ အစရွိသည့္ အလားအလာရွိေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအုိမင္းရင့္ေရာ္သူမ်ားျပားလာျခင္းသည္ေရရွည္၌ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္ျပႆနာ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္မွယင္းကိစၥရပ္မ်ားကိုအေလးထားသံုးသပ္ၿပီးအဓိကက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment