Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

cplash.com, By Camsikarra,3 Dec 2009

          အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ သည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္ ႐ုံးမ်ားတြင္ပါ စစ္တပ္မွ ေနရာယူထားသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါ သည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းလက္ထက္မွစ၍ လႊင့္ပစ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။

          ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး၊ ေဝဖန္မႈအမ်ားစု မွာ တုိင္းျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစုုိးရအားအရပ္သားမ်ားမွ တုိက္ပဲြဝင္ရာတြင္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ပါသည္။

          သူမသည္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ရၿပီး၊ သူမသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူအမ်ားၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။

          စစ္အစုိးရသည္ ကမၻာေပၚရွိ အဓိကအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဘးဖယ္ျခင္းကုိ ခံေနရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏိၵယ၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆက္ဆံမႈကိုပါ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မည္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားကုိမွ် မဆက္ဆံရဲေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္၍ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စပိုင္မ်ား ေမြးျမဴထားပါသည္။

          ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလ ၂ ရက္ေန႔နာဂစ္မုန္တုိင္း၏ တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေသာ္လည္း အစုိးရသည္ တက္တက္ႂကြႂကြ မရွိလွေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး၊ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အစုိးရကျပဳမူသည္ကုိ ၾကည့္၍သိႏုိင္ပါသည္။

          ယခုအခါ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမည္ဟု ေျပာလာပါသည္။ ပါ တီ ႏွစ္ခုသာရွိေသာ ဒီမုိကေရစီလားမေျပာတတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေပးရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟု ဆုိပါသည္။

          စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မွာ ဘာလဲဟု သိလုိလွပါသည္။

          အစုိးရဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္၏ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရတုိင္းသည္ တုိင္းျပည္ကုိ မရွိမျဖစ္ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ႂကြယ္ဝေသာ ဘဝမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ အခ်ဳိ႕အစုိးရမ်ား တစ္ပါတီတည္းရွိေသာ အစုိးရျဖစ္ေစဦးေတာ့၊ ယုတ္စြအဆံုး စစ္အစုိးရတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္ဆုိ လွ်င္ ဘာမွ်ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

          သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါတီ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါတီ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ စစ္အစုိးရျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီဆုိလွ်င္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း အစုိးရကုိ တစ္စိမ္း သူလုိ ခံစားလာရလွ်င္ ျပႆနာ စတင္ေပၚေပါက္ လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရ၏ ဥပေဒသည္ တုိင္းသူျပည္သားတစ္ေယာက္ ရသင့္ေသာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူထုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အစုိးရကုိ ေဝဖန္ပုိင္ခြင့္ ရရွိေရး စသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံ ေပးေရးသည္ အစုိးရ၏ အလုပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး၊ သာမန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိလည္း ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ေအာင္ နမူနာျဖစ္သင့္ပါသည္။

          အစုိးရတစ္ခုအတြက္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ လုပ္ရပ္မွာ ကုိယ့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရဆုိသည္မွာ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တုိင္းျပည္၏ ျပည္သူမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ အုပ္ထိန္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ မိမိကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ဘူးဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔ေျပာရမည္နည္း။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရက ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမည္ဟု ၾကားသိရသည္ ျဖစ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အႏုိင္ရသူကုိ တုိင္းျပည္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေစခ်င္ ပါသည္။

          အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားက တစ္ပါတီစနစ္ပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ႏွစ္ပါတီစနစ္ပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ျပည္သူ႔အႀကိဳက္ျဖစ္ပါေစ။

          သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တုိင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကုိ အကဲျဖတ္မည္ ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ ၾကည့္၍ အကဲျဖတ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ပါယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ အေျခခံ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ဆုိလွ်င္ ထုိအဖဲြ႕အစည္းက မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္မွ် မဆက္ဆံလုိဟု ဆုိလွ်င္ သူ႔သေဘာ အတုိင္းသာျဖစ္သည္။ ကိစၥမရွိေပ။

          အဓိကအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္တြင္းမွ လူအမ်ား သူ႔ဘဝႏွင့္သူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနဖ႔ုိသာ လုိရင္းျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ စစ္အစုိးရသုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္တြင္ ၎