Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

"မွန္ကန္မႈမရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ထိခိုက္လာဖြယ္ ရွိသည္"

ဇြန္လ ၂ ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း Human Rights Watch (HRW) က မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ထံသုိ႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ေရရွည္လုံၿခံဳမႈအေပၚ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေသာ ပေလယာ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေဆာတလ်င္ ေထာက္ခံမႈ ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ စစ္မွန္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိကာ သက္ဆုိင္သူ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ေပးလာေအာင္ ဖိအားေပး ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က တုိက္တြန္းသည္။

"စစ္အစုိးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသူျဖစ္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေကာင္းစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ေပ" ဟု HRW မွ အာရွေရးရာ ဒါရုိက္တာ Elaine Pearson က စာထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားသည္။

"သုိ႔ေသာ္ ေဘဂ်င္း အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္းထက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ ရွင္သန္ေအာင္ အားေပးေနသလုိလည္း ျဖစ္သည္" ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ အစုိးရသည္ ၎၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ မျပဳေရး အတုိင္း ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကုိ စြက္ဖက္မႈ မျပဳဘဲ စစ္အစုိးရကုိ အလ်င္းသင့္သလုိ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု HRW က ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကူးစက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အျမား ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား၊ ရုန္ရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း အစရွိေသာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္း ရုိက္ခတ္မႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း HRW က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေရး ဟူသည့္ မူဝါဒအတုိင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း HRW က ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ စာတြင္ အေရးကိစၥ ေလးခုကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား လုံၿခံဳေရး ကင္းမဲ့ေနမႈ၊ ေဒသတြင္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ ဒစ္ပလုိေမစီ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အႀကီးဆုံး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္သလုိ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ဘက္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့သူလည္း ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ သံတမန္နည္းအရ ကာကြယ္ ေျပာဆုိေပးေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အေနျဖင့္ ပုိ၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳး သုံးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းသည္။

"တရုတ္အေနျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ စစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ဖိႏွိပ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္" ဟု ဆုိသည္။

HRW ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment