Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Economics Newspaper, Asia, 10th June 2010

ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယား ႏွင့္ အျခား အလားအလာ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပံု ရေသာ မ႐ိုးသားသည့္ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ကြန္ယက္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါဝင္လာသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို ထြက္ေပၚေနသည္။ အဆိုပါ ကိစၥအားလံုးထဲတြင္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ (သို႔) ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေသးစား သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေပးရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏွင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့ျခင္းကို ေဘးဖယ္ထားပါက ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား နည္းပါးေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လတ္တေလာ ထြက္ေျပး ခိုလႈံလာခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း စိုင္းသိန္းဝင္း ယူေဆာင္လာေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအရ အကယ္၍ ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ပံုတည္ေဆာက္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသးသည့္တိုင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ လကၡဏာ ရွိေနသည္။

စိုင္းသိန္းဝင္းသည္ ၎ယူေဆာင္လာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ DVB အသံလႊင့္ဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ အထက္ပါ အေထာက္အထားမ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ ႏ်ဴကလီယာ တာဝန္ခံ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ IAEA ၏ စစ္ေဆးေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ Robert Kelley က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စစ္ေဆး ခဲ့သည္။ ၎၏ ၂၇ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတြင္ သတိေပးမႈ ေျမာက္ျမားစြာကို ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ စိုင္းသိ္န္းဝင္းသည္ ဒံုးက်ည္ ကၽြမ္းက်င္သူသာ ျဖစ္၍ ႏ်ဴကလီယာ ပညာရွင္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တင္ျပေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္စကား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ပံုစံမ်ားမွာ ပံုၾကမ္းအဆင့္သာ ရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ကိရိယာ အခ်ဳိ႕သည္ လိုအပ္ပါက အရပ္ဖက္သံုး အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗံုးျပဳလုပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ယူေရနီယံ သတၱဳျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အျခားကိရိယာမ်ားႏွင့္ ယူေရနီယမ္ အဆင့္ျမင့္ သန္႔စင္ရာတြင္သာ အသံုးျပဳသည့္ ေလဆာဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက သံသယမ်ားကို ႀကီးထြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အမွတ္ (၁)  သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတပ္ရင္း ဟုေခၚေဝၚေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏ်ဴကလီယာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ႏ်ဴကလီယာ ပညာရွင္မ်ားအၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥတာ Kelley ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေနာက္ဆံုး သံုးသပ္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား အားလံုးက ယခု အစီအစဥ္သည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္သာ ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္သံုး (သို႔) စြမ္းအင္ အတြက္ မဟုတ္ဟူေသာ ခိုင္လုံသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Institute for Science and International Security က ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေစာပိုင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒက ခြင့္မျပဳေသာ ႏ်ဴကလီယာ အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူသူမ်ား အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယားတို႔ႏွင့္ ျခားနားျခင္း မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ စံုစမ္းမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ IAEA ႏွင့္ ပဋိဥာဥ္ စည္းကမ္း အနည္းငယ္သာ သေဘာတူထားေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးစရာ အေၾကာင္းမရွိဟုလည္း အစိုးရက ယူဆထားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ စံုစမ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား အေမးခံရမည့္ အလားအလာ ရွိေနၿပီ။ IAEA သည္ ယခင္ကပင္ ျမန္မာႏွင့္ ႐ုရွားကို သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ျခင္း မျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးေသာ Russian Nuclear Institute တြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ စ၍ ျမန္မာ သိပၸံပညာရွင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးခဲ့သည္ဟု ႐ုရွားတြင္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ေလ့လာခဲ့ေသာ စိုင္းသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတင္းသစ္မ်ားကို စုိင္းသိန္းဝင္းက ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးတို႔၏ ဗံုးႀကဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဆီးရီးယား လွ်ဳိ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎တို႔က အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment