Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၉.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရက ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ကေလးေျခလွမ္းလွမ္း

(23 July 2011 ရက္စဲြပါ The Straits Times မွ Nirmal Ghosh ေရးသားေသာ Myanmar’s Civilian gov’t taking baby steps to change ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ပဋိပကၡမ်ား၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈမ်ား အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည္။

                သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လုိသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မည့္ အေရးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရလ်က္ရွိသည္။

                ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖဲြ႕စည္းထားမႈအသစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မတ္(၃၀)ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည့္ ပြင့္လင္းၿပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားသည့္ မိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ စ၍အေကာင္းျမင္ခံခဲ့ရသည္။

                ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက မလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ တားဆီးလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားစစ္ တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ပဲြမ်ားျပန္ျဖစ္မည့္အေရးမ်ားကုိ ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။

                “စစ္အစုိးရေဟာင္းေနရာမွာ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လုိတဲ့ အခ်က္ကေနရာဝင္ယူလာပါတယ္”ဟု Larry Jagan က မၾကာမီကေရးသားခဲ့သည္။

                ဒုတိယသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရေဟာင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕သည္ သမၼတ၏ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎ကေရးသားခဲ့သည္။

                ကုလသမဂၢအား အႀကံေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ Conflict Prevention and Peace forum ၏ ယခုလစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေလ့လာသူ Richard Horsay က ေရွ႕ခရီးဆက္ရန္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိခဲ့သည္။

                လူမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းမႈမ်ားက တုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလုိအပ္ေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ ေနျခင္းမ်ားကလည္း တုိးတက္မႈကုိပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

                ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕(KIO)ႏွင့္ တုိက္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကလည္း ပထမဆံုးရက္ (၁၀၀)အတြက္ အရိပ္မည္းစုိးမိုးေစေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္တြင္ စစ္ပဲြျပန္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိလာသည္။

                သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ားရွိေနသည္ကုိ သိရွိေသာ္လည္း၊ ရက္(၁၀၀) အတြင္း အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ အတြက္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ဟု Horsey ႏွင့္ အျခား ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

                ပံုမွန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအျမစ္တြယ္ၿပီးသည့္ နုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ထုိသုိ႔ အကဲျဖတ္ရန္ အႀကံဳးဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္တပ္က အစုိးရ ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ စီးပြားေရးတြင္ လႊမ္းမုိးေသာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေနရာ ထုိသုိ႔အကဲ ျဖတ္ရန္ အႀကံဳးဝင္လိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။

                “အခ်ိန္ေစာလြန္းပါေသးတယ္။ အစုိးရသစ္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက ႀကီးမားလြန္းလွပါတယ္။ သူတုိ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းက စိန္ေခၚမႈ ေတြရယ္၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ အထီးက်န္ျပဳထားတဲ့ မူဝါဒေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြရယ္ရွိေနပါတယ္”ဟု သမုိင္းပညာရွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

                “သမၼတသစ္ကေတာ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူလုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္က စကားေျပာပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပုိ႔ကုန္အခြန္မ်ားတြင္ 10%မွ 7% သုိ႔ ေလ်ာ့ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ပင္စင္စားဦးေရ (၈၄၀၀၀၀) ေက်ာ္အား အၿငိမ္းစားလစာမ်ားတုိးေပးခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ (စကၤာပူေဒၚလာ သန္း ၆၁၀)ခန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ စားအုန္းဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းမႈကုိ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျခင္း အေျခခံအစုိးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး လာျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

                ယခုအခါ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကိစၥကုိင္တြယ္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေၾကာင္း အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ယခင္က ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေသာ အေသးစား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔ဆံုေသာ ေနရာတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဓိက အေျခခံ အေဆာက္ အဦးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တုိင္းျပည္ကုိ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေစမည့္ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

                ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက အစုိးရကေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစံခ်ိန္တင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ တ႐ုတ္က ပါဝါ စီမံကိန္းမ်ား၌ ၄၁ % ပါဝင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

                ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြက္လပ္မ်ား ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ပင္လွ်င္ ၿပီးျပည္စံုျခင္းမဟုတ္သည့္တုိင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္အနည္း ငယ္ ရခဲ့ပါသည္။

                ထို႔သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္ျခင္းကား မရွိေသးေပ။

                စစ္တပ္ကုိ အစုိးရမွ ခဲြထုတ္လုိက္ၿပီး၊ ယခင္အာဏာရွင္သန္းေရႊမွာလည္း အမွန္တကယ္အနားယူ သြားပံု ရေသာ္လည္း ပါလီမန္ႏွင့္ ကက္ဘိနက္တြင္ စစ္တပ္မွအရာရွိေဟာင္းမ်ားစြာပါဝင္ေနသည္။ “အားလံုးအရင္အတုိင္းပါပဲ”ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံျခားသား ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

                “နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ စစ္ေတြျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ လူဦးေရအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကုိ ခံေနရပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အစုိးရလူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလုပ္ေနတုန္းပါပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈနဲ႔ပဲ ႀကံဳေတြ႕ေနတုန္းပါပဲ။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္ေတြမွာ တုိးတက္မလာေသးပါဘူး”ဟု ၎ကဆုိသည္။

                “အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားဖုိ႔၊ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ဆက္ေနဖုိ႔၊ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနဆဲပါပဲ။ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းေတြမွာလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

                Horsey ကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ေရွ႕သုိ႔သြားေသာ ေျခလွမ္းမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ခုထက္ စာလွ်င္ ပုိေကာင္းသည္ ဟု သေဘာတူၾကသည္။

                “ေႏွးေကြးၿပီး မျပည့္စံုတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ရင္ အျခားတစ္ခုက ျမန္ဆန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းက အာဏာရွင္လုိ ပုိၿပီးဖိႏွိပ္ၿပီး၊ အထီးက်န္လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားတဲ့ ဘက္ကုိ သြားမွာ စုိးရတယ္”ဟု Horsey က သတိေပးသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ၌ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

                သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား နည္းပါး လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း ကလည္း ထုိအခ်က္ကုိ နားလည္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

***********************************************

က်ည္ဆန္ရထားတုိက္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ႕ရွိပါက ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးမည္ဟု တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

(AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

လူေပါင္း ၃၉ ဦးေသဆုံးၿပီး အမ်ားျပည္သူတုိ႔ အမ်က္ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည့္ က်ည္ဆန္ရထားတုိက္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားသည္ဟု စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခံရသူမည္သူမဆုိ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီ