Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၀.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အိႏၵိယႏွင့္အာဆီယံ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကလည္း တရုတ္ႏွင့္လမ္းေၾကာင္းကဲ့သို႔ အေရးပါဟုပညာရွင္ေျပာ

(8 August 2011 ရက္စြဲပါ The Nation မွ Sasithorn Ongdee ေရးသားေသာ Links to India and ASEAN as vital as links to China, experts says ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ၊ တရုတ္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ ျပဳမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဗဟိုဌာန ျဖစ္လာရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည္ဟု ထိပ္တန္းခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေလ့လာသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တရုတ္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တြန္းအားျဖစ္သည္ဟု ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အျမင္က်ဥ္းရာ ေရာက္သည္ ဟု Thammasat Business School မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Dr Ruth Banomyong ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ အလားအလာမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရႈေဒါင့္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္ ဆိုသည္ကိုေျပာရန္ အာဆီယံႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုင္း၊ အာဆီယံ ႏွင့္ အေရွ႕အာရွ တို႔၏ စီးပြားေရး အင္အားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ ဟု Ruth က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသည္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဦးတည္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကြဲျပားလ်က္ ရွိသည္။ သုေတသန ေလ့လာမႈ အမ်ားစုသည္ အဆိုပါ စီးပြားေရး ပထဝီဝင္ အသစ္ ( new economic gepgraphy ) ကို ေလ့လာလ်က္ ရွိၾကသည္။

ယေန႔ လက္ရွိအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အရင္ကထက္စာလွ်င္ သူ႔တိုင္းျပည္တြင္း တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ကို အေျခခံမႈ မွာ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေဒသတစ္ခုတြင္ အဓိက အေျခစိုက္ၿပီး စက္ရံုမ်ား စုစည္းထားမႈမွာ ပံုမွန္လို ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ရွိ Detroit သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ Toyota city တို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တိုယိုတာသည္ ၎၏ ထုတ္လုပ္မႈ အေျခစိုက္မႈ အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပင္ပ အဓိကအားျဖင့္ အာရွ တြင္ ထားရွိလာသည္။

“ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုမိုနက္ရႈိင္းေသာ စီးပြားေရး စုစည္းမႈရွိရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေရး အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု Ruth က ေျပာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ Ruth က အႀကံျပဳရာတြင္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စက္မႈဆိုင္ရာ စုဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ စက္မႈကို အေျခခံအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ နီးစပ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ရက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အသိပညာမ်ားေပး၍ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားကလည္း စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသစ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

ေဒသတြင္း စက္မႈ အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပုလဲျမစ္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ႏွင့္ မနီလာတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ စိန္ေခၚမႈမွာ တစ္ဦးစီ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ၿပီး၊ ေဈးသက္သာေသာ၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေသာ၊ ပို၍ စိတ္ခ်ရေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚေရး ျဖစ္သည္။

အာရွ ( ၁၃ ) ႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ တို႔ 2030 တြင္ စီးပြားေရးအရ စုစည္းမႈ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေျခလွမ္းအဆင့္ ( ၄ ) ဆင့္ကို Ruth က ေထာက္ခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကို Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ( ERIA ) က Mekong India Economic Corrider ( MIEC ) အေပၚ ေရွ႕ေျပး ေလ့လာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိုအပ္ေသာ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕မွာ ပထမ အဆင့္အားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ Neak Loueng ရွိ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚတြင္ တံတားထိုးေရး၊ ဒုတိယ အဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကခ်ာနာပူရီ ႏွင့္ ထားဝယ္ လမ္းသစ္ ၿပီးစီးေရး၊ တတိယ အဆင့္ အျဖစ္ MIEC ၾကား အေကာက္ခြန္ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိေရး၊ စတုတၳအဆင့္ အေနျဖင့္ ထားဝယ္ ႏွင့္ မဒရပ္ ဆိပ္ကမ္းၾကား ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္ေပၚေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ သည္ အျခား အဓိက ဆိပ္ကမ္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ အေရးပါ ပါသည္။

“ GDP ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေရး အတြက္ ထားဝယ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားႀကီး ရွိပါမယ္ ” ဟု Ruth က ေျပာသည္။

အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ လက္ရွိအားျဖင့္ အနည္းငယ္ေသာ GDP သာ ရွိရာ၊ အဆိုပါ စီးပြားေရး ျဖစ္ေပၚမႈ အသစ္မ်ားေပၚ မွ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ MIEC သည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ကို ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၏ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွ တဆင့္ စုစည္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကခ်ာနာပူရီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ အားလံုးသည္ အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တို႔သည္ သိသာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္မွ လိုက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔ လည္း ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ GDP တန္ဖိုးအရ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာမည္ ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္ က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္စပ္မိရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ကြန္ရက္ တစ္ခု ဖန္တီး တည္ေဆာက္ထားရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္မႈ ကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ အေနနဲ႔ အစိုးရ ဟာ ကုန္သြယ္ေရး နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ကို စရိတ္ အနည္းငယ္ဆံုး၊ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ စိတ္အခ်ရဆံုး လတ္လပ္စြာစီးဆင္းခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ပါတယ္ ” ဟု Ruth က အႀကံျပဳသည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းေၾကာင္းမူဝါဒ ႏွင့္ စီမံကိန္းရံုး ( OTP ) သည္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လမ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦး တိုးတက္ေအာင္ စီမံခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

မဲေခါင္ကို ျဖတ္၍ လမ္းမ်ား တံတားမ်ား၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ႏွစ္လမ္းသြား ရထားလမ္းမ်ား၊ Pak Bara ႏွင့္ Satun ရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ Songkhla ရွိ ကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္း၊ Chiang Saen ရွိ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္း၊ Laem Chabang ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလိုင္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္သည္။

“ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း နဲ႔ လာအို၊ ထိုင္း နဲ႔ မေလးရွား တို႔ နဲ႔ ဆက္သြယ္ တဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလိုင္း ကိစၥကေတာ့ တရုတ္ အစိုးရ နဲ႔ ညိႇေနတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္အစိုးရ ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုလည္း ေစာင့္ရပါမယ္ ” ဟု OTP ၏ ေခတၱ စီမံေရး ဒါရိုက္တာ Peraphon Thaworn supacharoen က ေျပာသည္။

 *************************************************************************************

အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Webb အာရွ ခရီး လွည့္မည္

(Radio Netherlands Worldwide မွ 10 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “ US Senator Webb to visit Asia ” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ကို ေထာက္ခံသူ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Jim Webb သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂- ၂၅ ရက္ ခရီးစဥ္ တြင္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား သို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ သူ၏ ရံုးခန္း က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ဆီးနိတ္၏ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစၥဖိတ္ေရးရာ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Jim Webb သည္ ခရီးတစ္ေထာက္ ရပ္နားရာ ေနရာတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ႏွင့္ စစ္ဖက္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္ ဟု သိရွိရသည္။

ဆီနိတ္တာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ထရာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီးဗား ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုကာ ယခင္လ က ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ အေမရိကန္ - ထိုင္း ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ဟု ဆိုသည္။

စင္ကာပူတြင္မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ား၊ တ)