Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၅.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတိုးတက္ျမင့္မားေရးဆီသို႔

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတိုးတက္ျမင့္မားေရးဆီသို႔

ေမာင္းဆက္

(ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇၀) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ဆိုသည္က ယခုကာလမ်ားအတြင္း လူထုစိတ္အဝင္စားဆံုးသတင္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ မွတ္ပံုမတင္ေစလိုသူမ်ား ရွိသလို၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ရပ္တည္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္ျပည္လံုးအတုိင္းအတာႏွင့္ လုပ္ေစခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ေစလိုသူမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ယခုအတိုင္းထိန္းသိမ္းလိုသူမ်ား၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို သေဘာ မတူသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မွတ္ပံုမတင္ဘဲရပ္တည္လို႔ ရႏုိင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ လိုသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ႏုိင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာထားႏွစ္ဖက္ ရွိေနၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျမင့္မာေရးႏွင့္ အစဥ္ တည္တံ့ေရးဆီသို႔ ခ်ီတက္ရန္ဟူသည္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ တူညီေသာ သေဘာထားျဖစ္သည္။ သည္ေနရာမွာ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ သူတို႔၏ အခန္းက႑က အေရးပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္တို႔လုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေနာက္ကို လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကမည့္သူက အေရအတြက္အားျဖင့္ ပိုမ်ားသည္ဟုထင္၏။ သည္ေတာ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျဖစ္ဖို႔က အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေနသည္။

ေနာက္ေဆြးေႏြးစရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုက ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္၊မဝင္ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က မွတ္ပံုတင္တာကို လက္ခံသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဥပေဒအရမဝင္မျဖစ္ ဝင္ရမည့္ေနရာ သံုးေနရာသာ ဝင္ေစခ်င္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အင္တိုက္ အားတုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာကို မလုပ္ေစခ်င္။ အခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အင္တုိက္အားတိုက္လုပ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္ အာဏာအဆံုးအျဖတ္ ေနရာကို ဘယ္လုိမွ ရစရာအေၾကာင္းမရွိဟုဆိုသည္။ တခ်ိဳ႕ကမူ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရးကသာ ခက္ခဲေသာအဆံုးအျဖတ္ျဖစ္၏။ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဆိုမွျဖင့္ အားလံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ လုပ္သင့္သည္ဟု ထင္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မွေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု၏ စည္း႐ုံးေရးကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲကာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာ အားလံုးကိုဝင္၍ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ေစခ်င္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးရွိတူညီေသာ သေဘာထားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ျပည္သူလူထုအၾကား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ အင္အားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေရးအေရးႀကီးသည္ဟူသည့္ သေဘာထားျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သင့္သည္ဟူေသာ အင္အားစုထဲတြင္လည္း ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားမႈ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္စုက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရမည္။ ၾကားျဖတ္လစ္လပ္ေသာ ေနရာအားလံုးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္ အရွိေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္းမ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ မဝင္သင့္၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အင္အားက်ယ္ျပန္႔ေရး၊ ႀကီးမာေရးသာမက က်စ္လစ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္သင့္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၁၉၈၈ ေအာက္တိုဘာမွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အင္အားမွာ အလြန္ႀကီးမား ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ိဳးမရွိေသး၊ ႏုိင္ငံေရးအားရွိေသာ ေကဒါသစ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ား လိုအပ္ေနသည္။ ဒါကယခုအခ်ိန္မွာဖြဲ႕စည္းဖို႔ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးဟု ယူဆၾကသည္။ က်န္တစ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ထဲသြားသင့္သည္။ သည္လိုလုပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အင္အားအရွိဆံုး အက်ယ္ေလာင္ဆံုးစကားသံမ်ား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထြက္လို႔ရမည္။ ဒါကအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အင္အားပဲျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အထက္ပါ ကြဲလြဲမႈမ်ားအားလံုး၏ တူညီေသာဘံုရပ္တည္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ လူထုၾကားမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာၿပီး အင္အားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေရးပဲ ျဖစ္သည္။ ဒါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထား။

သည္လိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူလူထုကအားကိုအားထား ျပဳၾကသည္မွာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရးအံုၾကြမႈႀကီး၏ ရလဒ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၈၈ ဒီမုိကေရစီေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထား ၾကတာ ျဖစ္သည္။ မဆံုးေသးေသာ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းကိုဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အင္အားျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကတာ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္လည္းအထက္ပါ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနၾကသူ အားလံုး၏ ဘံုရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေသာေကဒါမ်ားျဖင့္ အင္အားႀကီးမားေအာင္ ဖြဲ႕စည္းကာ ဒီမိုကေရစီ အစဥ္သျဖင့္ ဆက္လက္တည္တံေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္ေရးတို႔ကို ျပည္သူလူထုႏွင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားေရးသည္ ဘံုသေဘာထားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါကမကြဲလြဲ။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုကာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း အေပၚမွာလူထုအေနႏွင့္ အားရမႈ အေတာ္အတန္ ရွိလာခဲ့တာျဖစ္သည့္အတြက္ သည္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္မည့္ အေပၚမွာလည္းကြဲလြဲမႈ သိပ္မရွိပါ။ သည္လမ္းအတိုင္းဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္မွာလည္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္မွာလည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အင္အားက လိုအပ္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးအင္အား၊ စည္း႐ုံးေရး အင္အား။

သည္ေတာ့ အားလံုး၏ တူညီေသာ ဆႏၵကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ခုိင္မာအင္အား ႀကီးေရးက အေရးႀကီးဆံုးေနရာမွာ ရွိေနသည္။ သည္ကိစၥက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ထူထာင္ၿပီး အင္အားစုေဆာင္းတာထက္ အမ်ားႀကီးပို၍ ေလးနက္ ေနသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကစၿပီး စဥ္းစားစရာမ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟူ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပံုစံ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့ တက္သိပညာရွင္အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ မ်ိဳးခ်စ္ႀကီးမ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးတို႔၏ အင္အားစုမ်ားစသည့္ အဓိကအင္အားစုသံုးစုျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပံုစံဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လမ္းခြဲသည္။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲမွာ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားသည္လညး္ အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ မရွိေတာ့။

လက္ရွိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ အမည္အားျဖင့္သာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဖြဲ႕စည္းေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ)ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုအတူလုပ္ၾကေသာ္လည္းတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ သီးျခားအယူအဆႏွင့္ သီးျခားပါတီမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ယခု &#