Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၄.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သားေရႊအိုးထမ္းလာျခင္းသာ……

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သားေရႊအိုးထမ္းလာျခင္းသာ……

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ႏုိင္ငံတိုင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရရွိေအာင္တနည္း လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းကို တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထမ္းရြက္ၿမဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရးရာမူဝါဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အတြက္တနည္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ လူမႈေရးမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိ ေအာင္တနည္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အရာရာကို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားခဲ့သည့္အတြက္ တံခါးဖြင့္ဝါဒကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ျခင္းမရွိ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တင္းမာမႈမ်ားကို ဖံုးဖိထားႏုိင္သလို စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားမ်ားသည္ လည္း ျပည္သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို မသိမသာတုိက္စားလာခဲ့ရာဆင္းရဲတြင္း အေတာ္ႀကီးနက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္မွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ဆက္တိုက္ဆို သလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သလို အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီမွ ေရြး ေကာက္ပြဲႏုိင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ားမွာ အသံပိုၿမိဳင္လာႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈတနည္း ဒီမိုကရက္တစ္ လက္ေတြ႕လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသက္ဝင္ေအာင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈျဖစ္သည္။

ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အေျပာင္းတြင္ ယခင္ကလို သတင္းမ်ား ဖံုးအပ္ထား၍မရသလို ဖြဲ႕စည္းပံုက ေပးအပ္ ထားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို နည္းဥပေဒေပၚမလာေသးသည့္တိုင္ ပစ္ပယ္ထားၿပီး ဖိႏိွပ္ထားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္းကို စတင္နားလည္ သေဘာေပါက္လာမွ မွန္ကန္မႈဘက္သို႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္။ ထိုသို႔ သတင္းမီဒီယာအေပၚ တင္းက်ပ္ထားမႈ ေျဖေလ်ာ့လာမႈႏွင့္အတူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပံုသ႑န္မ်ိဳးစံု၊ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုေသာ ပဋိပကၡပံုစံမ်ိဳးစံုကို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ မ်ားရရွိလာေလရာ လုပ္ခလစာ တစ္ကိုယ္ရပ္တည္မႈေတာင္မရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အေထြေထြအေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည့္ လမ္း ေၾကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာက်သြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိသို႔ တည္ၿငိမ္မႈ က်သြားျခင္းကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ား၏ ခုိင္မာမႈ ရွိ၊ မရွိေပၚ မူတည္ေနသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို ကားတစ္စီး ေရွာ့ဘားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဥပမာေပးၾကသည္။ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းဟူေသာ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားျဖင့္ မညီမညာ မေျဖာင့္ျဖဴးသည့္ လမ္းမႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဟူေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမွ ေမာင္းသည့္အခါ အတက္အက်မၾကမ္းေအာင္ အလႈပ္အရမ္းနည္းေအာင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဟူေသာ ေရွာ့ဘားေကာင္းရွိမွ တည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ခုိင္မာအားေကာင္းမႈ မရွိလွ်င္ေတာ့ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ခရီးရွည္ႀကီးမွ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္သြားႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္း လမ္းၾကမ္းႀကီးတြင္ စိန္ေခၚမႈအျပည့္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနရသလို တစ္ဖက္တြင္ လည္း ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ သည္အထိ အစိုးရသစ္မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ အားထုတ္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္  ျပည္နယ္အဆင့္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထာဝၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းျပ ေျမပံု၏ ပထမအဆင့္သာ ရွိပါေသးသည္။  ဒုတိယအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး  တတိယအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရး တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေနသူအားလံုး လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီသည္ သမၼတ ႐ုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္ (ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး)၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)မွအပ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုပါဝင္ေနသည္။ ကာ/လံုမွ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးသာ ယင္းေကာ္မတီတြင္မပါဝင္ေခ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တရားဝင္မႈသည့္ ျပည္တြင္းေရးရာမူဝါဒ မွန္ကန္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ပဋိပကၡလြန္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈကို တြက္ဆ၍ ကာ/လံု  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ တကယ့္ကို အကဲဆတ္မည့္သေဘာတြင္ ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ လံုးဝမခြဲထြက္ရန္၊ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို လက္ခံ ရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္၍ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ ညႇိႏိႈင္းရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳ ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡသေဘာတရားကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္နားလည္မွ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလမ္းျပေျမပံုအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္သလို စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရွိလာမွာလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သားေရႊအိုးထမ္းလာျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၄.၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္စီစဥ္
  2. မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္၏ ဒုတိယစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္မည္
  3. ၂၀၁၃ မကုန္မီကာလအတြင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
  2. NLD ႏွင့္ SNLD ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္စီစဥ္

ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၌ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းေပးမယ္ဆိုတာ ပထမဦးဆံုးပါပဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ စတုတၳမ႑ိဳင္လည္း အေရးပါတယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ိဳး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းေပးမယ္လို႔ ေျပာသြားတာပါ။ ဒီပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးကိုလည္း Myanmar Journalist Union အသင္းကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ Myanmar Journalist Network၊ Myanmar Journalist Association၊ Myanmar Journalist Union တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးအား ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္၏ ဒုတိယစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္မည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဒုတိယစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကိုရယူ၍ တည္ေထာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။