Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁၃.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ရပ္သြားႏိုင္သေလာ

(12 February 2013 ရက္စြဲပါ Aljazeera မွ Dr Kristine Eck ေရးသားေသာ “Myanmar’s democracy transition: Doomed to stall” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားကို သတင္းေထာက္ဗီဇာေပးေတာ့မည္

(Bangkok Post မွ 12 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar to offer foreign press visas” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစိုးရထံမွ Suzuki ခြင့္ျပဳခ်က္ရ

(JCN News မွ 7 February 2013 ရက္စြဲပါ “Suzuki approved by Myanmar Government for 100% invested subsidiary” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

***************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ရပ္သြားႏိုင္သေလာ

(12 February 2013 ရက္စြဲပါ Aljazeera မွ Dr Kristine Eck ေရးသားေသာ “Myanmar’s democracy transition: Doomed to stall” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit by AP

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ီးက်ဴးေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္စဥ္ကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကားခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီေဒၚလာ (၆) ဘီလီယံကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းမွာမ်က္စိလွည့္စားခံေနရၿပီေလာ။

အမွန္တကယ္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕အသြင္အျပင္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာ္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရွိခဲ့ျခင္းက မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္သားမ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေကာင္းလာခဲ့ရာ မီဒီယာမ်ားပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ရျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိျခင္းမ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ (အခ်ိဳ႕က်န္ရွိေနပါေသးသည္) ။ ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြ႕ံရန္မလိုပဲ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည့္တိုင္ တိုးတက္မႈအမ်ားႀကီး ရွိခဲ့သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ျငင္းမရႏိုင္ေပ။

စာေရးသူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ကႏွင့္ အေျခအေနမ်ားျခားနားသြားခဲ့ရာ  မ်ားစြာတုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို လြတ္လပ္စြာေျပာေနၾကၿပီး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုပါ တီရွပ္ကိုဝတ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရစုေဝးမႈမ်ား လုပ္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က ထိုသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အိမ္မက္ပင္ မက္ဖူးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ သမၼတ၏ လူေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အေပၚအရပ္သားက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုးတက္မႈ မရွိေသးေပ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္တပ္ကိုေက်ာ္၍ လုပ္မရေသာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းရလွ်င္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေခၚ၍ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅% ေက်ာ္က သေဘာတူရန္လိုအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမလိုပဲ ၂၅% ေနရာရယူထားသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွာ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ ခိုင္မာစြာခ်ဳပ္ကိုင္မည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥသည္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီသို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္သာမက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာမႈတြင္လည္း အခ်က္အျခာက်ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တို္က္ပဲြမ်ား ျပန္ျဖစ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။

သမၼတသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ဦးေအာင္မင္းကို အခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ္လည္း သမၼတ၏ ကတိကဝတ္မ်ားေပးႏိုင္မႈအာဏာတြင္ အစိုးရက စစ္တပ္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္အတြက္မ်ားစြာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

သူပုန္အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုအခ်က္ကို သေဘာေပါက္သည့္အတြက္ တပ္မ်ားဆုတ္ေပးေရး သို႔မဟုတ္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ေရးတို႔အတြက္ လက္တြန္႔ေနၾကပါသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကလည္း စစ္တပ္က သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းရွိ ၊မရွိ ၾသဇာမရွိေပ။ အဆိုပါ အခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားက ေတြ႕ျမင္ရရာ၊ သမၼတက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေက်ညာခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္လိုင္ဇာတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေနဆဲကို ေတြ႕ရပါသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရသည္ စစ္တပ္အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရမည့္အျပင္၊ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ကတိမ်ားတည္ၿမဲေအာင္ ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြကိုသာ ဒီမိုကေရစီ၏ မူလအေျခခံအခ်က္အျဖစ္ အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လိပ္ခဲ တည္းလည္း ျဖစ္ေနမႈ၏ အေရးႀကီးပံုကို မ်က္စိလွ်ံေနပံု ေပါက္ပါသည္။

အကယ္၍ ၂၀၁၅ တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီပါတီဝင္မ်ား (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ကဲ့သုိ႔) က အားလံုးအႏိုင္ရခဲ့သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခဲြေဝရမည္ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္  မဲအေရအတြက္ ရရွိႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အျပည့္အဝရရွိရန္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အရပ္သားမ်ားက ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚ အျပည့္အဝခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးကို ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လ