Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Current News
Document

Snapshot of the item below:
Current News

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ပန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အကူအညီ မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ms.Eriko Yamatani ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီအျဖစ္ ODA ေခ်းေငြ အသစ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုစဥ္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားစြာက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ေရေပးေဝေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး ရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင့္ေရးလုပ္ငန္း၊ တံတားဦးေလဆိပ္၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတို႔တြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ကလည္း ျမန္မာ၏ အေၾကြး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံကို ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ကာ အကူအညီသစ္မ်ား ထပ္ေပးသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္လည္း ဂ်ပန္္္္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အကူအညီ အမ်ားဆံုးေပးေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူ ညီခ်က္ ၅ ခုထုတ္ျပန္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္) အၿပီးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခုကို အဆိုပါပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သံုးဖြဲ႔ႏွင့္ လာေရာက္ေလ့လာသူ (Observer) အျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၁ ခုတို႔မွ သံုရက္အၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ မတရားအသင္းအက္ ဥပေဒအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုး ႐ုတ္သိမ္းေပးေရး၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံေသာညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပေရး ၊ သာတူညီမွ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရး (သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားအတိ္ုင္း ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာလြင္က ေဆြးေႏြးပဲြ အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။